Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бобровицька С.Ф. МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕОР У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Бобровицька С.Ф.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Bobrovytska_FMO.pdf

МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕОР У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Формулювання проблеми. Використання сучасних ЕОР у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи є важливою передумовою успішності їх професійної діяльності, тому існує реальна потреба у розробці моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання ЕОР у професійній діяльності.
Матеріали і методи. Аналіз монографій, дисертаційних досліджень, статей, матеріалів науково-практичних конференцій, психолого-педагогічної, методичної, спеціальної літератури з проблем впровадження електронних освітніх ресурсів у освітній процес, законодавчої та нормативної документації з питань вищої освіти з метою визначення нормативної бази дослідження і впровадження його результатів; узагальнення та систематизація вітчизняного та зарубіжного досвіду використання електронних освітніх ресурсів у процесі підготовки та професійній діяльності вчителів початкової школи, особистого педагогічного досвіду використання електронних освітніх ресурсів у освітньому процесі.
Результати. У дослідженні теоретично обґрунтовано модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання ЕОР у професійній діяльності, яка базується на системному, особистісно-орієнтованому, діяльнісному, компетентністному, технологічному, акмеологічному підходах, загальнодидактичних принципах і спеціальних принципах, передбачає удосконалення змісту, форм, методів й засобів, що забезпечують формування готовності майбутніх учителів початкової школи до використання ЕОР у професійній діяльності
Висновки. Орієнтація сучасних освітніх технологій на високій рівень застосування ЕОР у освітньому процесі Нової української школи вимагає науково обґрунтованого супроводу, наявності відповідного навчально-методичного забезпечення. Для вирішення цієї актуальної проблеми необхідно модифікувати й удосконалити чинну систему професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи, спрямовуючи її у бік формування готовності майбутніх учителів початкової школи до використання ЕОР у професійній діяльності.
Ключові слова: майбутні учителі початкової школи, електронні освітні ресурси, професійна підготовка, професійна діяльність, модель.

MODEL OF TRAINING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS
FOR THE USE OF ESD IN PROFESSIONAL ACTIVITY

S.F. Bobrovytska
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. The use of modern EER in the training of future primary school teachers is an important prerequisite for the success of their professional activities, so there is a real need to develop a model of training future primary school teachers to use EER in professional activities.
Materials and methods. Analysis of monographs, dissertation research, articles, materials of scientific and practical conferences, psychological and pedagogical, methodological, special literature on the implementation of electronic educational resources in the educational process, legislative and regulatory documentation on higher education to determine the regulatory framework of research and implementation of its results ; generalization and systematization of domestic and foreign experience in the use of electronic educational resources in the process of training and professional activity of primary school teachers, personal pedagogical experience in the use of electronic educational resources in the educational process.
Results. The study theoretically substantiates the model of preparation of future primary school teachers for the use of EER in professional activities, which is based on systemic, personality-oriented, activity, competence, technological, acmeological approaches, general didactic principles and special principles, involves improving the content, forms, methods , ensuring the formation of the readiness of future primary school teachers to use EER in professional activities
Conclusions. The orientation of modern educational technologies to the high level of application of EER in the educational process of the New Ukrainian School requires scientifically sound support, the availability of appropriate educational and methodological support. To solve this urgent problem, it is necessary to modify and improve the current system of professional training of future primary school teachers, directing it towards the formation of the readiness of future primary school teachers to use EER in professional activities.
Key words: future primary school teachers; electronic educational resources; professional training; professional activity; model.

Список використаних джерел

  1. Бахмат Н. В. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ, 2017. 510 с.
  2. Богданова І. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій: дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2003. 441 с.
  3. Ковальчук М. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування мультимедійних навчальних систем у початковій школі : дис. … канд. пед.наук (доктора філософії)  за спеціальністю 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти» (015 – Педагогічні науки) /Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2017.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 22.02.2020 | Переглядів: 634 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar