Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Шаравара В.В. АНАЛІЗ РЕАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
Шаравара В.В. [victor.sharavara@gmail.com]
Університет імені Альфреда Нобеля, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23-2/2020_1-23-2_Sharavara_FMO.pdf

АНАЛІЗ РЕАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Формулювання проблеми. Підготовка студентів до прогностичної діяльності в галузі інформаційних технологій в умовах швидкого оновлення змісту, модернізації програмного забезпечення інформаційних систем та комп’ютерної техніки є необхідною складовою університетської освіти, запорукою ефективної майбутньої професійної діяльності. До сих пір недостатньо розв’язаним залишається питання формування у майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук прогностичної компетентності як складової професійної компетентності.
Матеріали і методи. Досягненню мети дослідження сприяло використання комплексу відповідних методів: аналіз наукової літератури з метою встановлення стану розробленості досліджуваної проблеми, визначення категоріально-понятійного апарату дослідження; синтез, узагальнення, систематизація для теоретичного обґрунтування критеріїв прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук; емпіричні: діагностичні (бесіда, тестування, анкетування) для оцінки реального стану сформованості прогностичної компетентності студентів та статистичні (SWOT-аналіз) для виокремлення проблемного поля наукового дослідження.
Результати. Розроблено критерії прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук: мотиваційний, когнітивний, операційний, рефлексивний та особистісно-креативний. Установлено, що студенти мають переважно середній та низький рівні прогностичної компетентності. Проведено SWOT-аналіз проблеми дослідження, виокремлено сильні та слабкі сторони (характеристики студентів), а також зовнішні можливості та загрози для формування прогностичної компетентності. Експертне оцінювання дозволило виділити пріоритетні сильні сторони й зовнішні можливості, на які варто опиратися при розробленні педагогічної технології формування прогностичної компетентності студентів.  Визначено найбільш слабкі сторони та проблемні зовнішні загрози. Зазначено, що подальша наукова робота буде спрямована на їхню мінімізацію.
Висновки. Ураховуючи незадовільний реальний стан сформованості прогностичної компетентності студентів окреслено перспективи наукового дослідження, що полягають в обґрунтуванні, розробленні та експериментальній перевірці педагогічної технології формування прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук у процесі фахової підготовки.
Ключові слова: прогностична компетентність, формування, майбутній бакалавр, комп’ютерні науки, інформаційні технології, фахова підготовка.

DIAGNOSIS OF THE LEVEL OF FORMATION OF PROGNOSTIC COMPETENCE
OF FUTURE BACHELORS OF COMPUTER SCIENCES

Viktor Sharavara
Alfred Nobel University, Ukraine

Problem formulation. Preparing students for prognostic activities in the field of Informational technologies in terms of rapid updating of content, modernization of information systems software and computer technology is a necessary component of university education, the key to effective future professional activity. Until now, the issue of forming prognostic competence in future bachelors of computer science as a component of professional competence remains insufficiently resolved. 
Materials and methods. Achieving the goal of the study was facilitated by the use of a set of appropriate methods: analysis of the scientific literature to establish the state of development of the research problem, to determine the categorical-conceptual apparatus of the study; synthesis, generalization, systematization for theoretical substantiation of criteria of prognostic competence of future bachelors of computer sciences; empirical: diagnostic (conversation), statistical (SWOT-analysis) to assess the real state of formation of prognostic competence of students and to identify the problem field of research. 
Results. Criteria for prognostic competence of future bachelors of computer sciences have been developed: motivational, cognitive, operational, reflexive, and personality-creative. It is established that students have mostly the medium and low levels of prognostic competence. A SWOT-analysis of the research problem was conducted, the strengths and weaknesses (characteristics of students), as well as external opportunities and threats for the formation of prognostic competence, were identified. The expert assessment allowed to identify priority strengths and external possibilities that should be relied upon in the development of pedagogical techniques for the formation of prognostic competence of students. Weaknesses and problematic external threats have been identified. It is noted that future scientific work will be aimed at minimizing them. 
Conclusions. According to the unsatisfactory real state of students' prognostic competence formation, authors outlined the substantiation, development, and experimental verification of pedagogical technology of prognostic competence formation of the future bachelors of computer science in the process of professional training as the prospects of the research.  
Keywords: prognostic competence, formation, future bachelor, computer science, informational technologies, professional training.

Список використаних джерел

  1. Шаравара В.В. Структура прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук. Інноваційна педагогіка. 2020. – прийнято до друку.
  2. Столяренко Т.Л. Впровадження моделі формування готовності майбутніх економістів до прогностичної діяльності засобами ІКТ. Теорія та методика навчання та виховання. 2015. Вип. 38. С. 130-140.
  3. Наход С.А. Щодо питання діагностики мотиваційного компоненту прогностичних умінь майбутніх практичних психологів. URL:  http://www.rusnauka.com/7PNI2015/Pedagogica/2187961.Do c.htm.
  4. Кінєшева А.Ю. Інформаційні технології як складова функціонально-змістовної моделі формування прогностичної компетентності майбутніх магістрів початкової освіти. Інформаційні технології в освіті. 2015. Вип. 25. С. 115-125.
  5. Азаров І.С. Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2018. 270 с.
  6. Захаров А.В. Формирование прогностических умений студентов педагогического вуза : на материалах изучения дисциплин психолого-педагогического цикла : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Ишим, 2009. 210 с.
  7. Гавриш А. Л. Модель формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно-орієнтованого фізичного виховання. Вісник ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка.  Серія «Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт». Чернігів, 2016.  Вип. 139. Т.2. С. 291–294.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.06.2020 | Переглядів: 873 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar