Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Мельник Т.А. ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ BYOD У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
Мельник Т.А. [tapac33@gmail.com]
Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23-2/2020_1-23-2_Melnyk_FMO.pdf

ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ BYOD У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Формулювання проблеми. На LXIX зустрічі Bologna Follow-Up Group (4-5 березня 2020р., м. Київ), присвяченій підготовці основних документів для конференції міністрів освіти Європейського простору вищої освіти та питанням першого Болонського форуму глобальної політики, було зазначено, що світ нині переживає період потрясінь, і роль освіти полягає в пошуку відповідей на основні глобальні виклики, ключовим із яких є використання можливостей цифрової революції. З огляду на це важливою є спроможність закладів вищої освіти формувати у студентів компетентності, необхідні для суспільної адаптації в цифрову епоху. Посилення спроможності вищої освіти як ключового інструменту досягнення цілей сталого розвитку неможливо уявити без використання нових можливостей, які відкривають цифрові технології та сервіси. Система підготовки майбутніх педагогів професійного навчання не є винятком. Відповідно об’єктивною є необхідність дослідження перспектив реалізації концепції Bring Your Own Device (BYOD) у галузі підготовки майбутніх педагогів професійної освіти, зокрема, за допомогою таких онлайн-сервісів як Kahoot!.
Матеріали і методи. Застосування методів аналізу і порівняння у процесі написання цієї статті зумовлені потребою опрацювання та впорядкування матеріалів із досліджуваної теми, презентованих у періодичній і монографічній педагогічній літературі, а також системним аналізом спеціалізованого програмного забезпечення.
Результати. У дослідженні розкрито зміст концепції Bring Your Own Device та основні її цілі, а також сутність реалізації концепції BYOD на прикладі застосування сервісу Kahoot!. Зроблено висновок про те, що впровадження такого нетрадиційного підходу до користування ґаджетами спричинює низку позитивних змін як у ставленні до навчання, так і у змісті освітнього процесу загалом. Концепцію BYOD визначено як вагомий чинник впливу на модернізацію вітчизняної системи професійної освіти в контексті її діджиталізації, гнучкості та підвищення вмотивованості здобувачів. Також у публікації означено низку викликів, що з’являються на шляху до впровадження зазначеної концепції в систему підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Особливу увагу приділено зручності та практичній цінності сервісу Kahoot! у ході створення умов штучного конкурентного середовища між студентами.               
Висновки. Концептуальний підхід Bring Your Own Device (BYOD) є  важливим складником фундаментальної видозміни освітньої системи, переваги якої дають змогу більшою мірою залучати ґаджети в освітніх цілях. Подальші наукові розвідки за цим напрямом суттєво розширять бачення потенціалу сервісу Kahoot! як інструментарію для проведення тестувань та вікторин у рамках підготовки майбутніх педагогів професійного навчання.
Ключові слова: професійна освіта, майбутні педагоги, Kahoot!, byod, реформування освіти, ґаджети.

EXPEDIENCY OF BYOD CONCEPT IMPLEMENTATION
IN THE SYSTEM OF TRAINING FOR FUTURE VOCATIONAL TRAINING TEACHERS

T.A. Melnyk
Hryhorii Skovoroda university in Pereiaslav, Ukraine

Formulation of the problem. At the 69th meeting of the Bologna Follow-Up Group (March 4-5, 2020, Kyiv), devoted to the preparation of basic documents for the Conference of Ministers of Education of the European Higher Education Area and the issues of the first Bologna Global Policy Forum, was noted that the world currently is experiencing a period of turmoil, and the role of education is to find answers to major global challenges, the key of which is to seize the opportunities of the digital revolution. Given this, the ability of higher education institutions to form in students the competencies required for social adaptation in the digital age is important. Strengthening the ability of higher education as a key tool to achieve the goals of sustainable development is impossible to imagine without the use of new opportunities that digital technologies and services open up. The system of training for future vocational training teachers is no exception. Accordingly, there is an objective necessity to research the prospects of Bring Your Own Device (BYOD) concept implementation in the field of training for future professional education teachers, in particular, by using such online services as the Kahoot!.
Materials and methods. The use of methods of analysis and comparison in the process of writing this article is due to the need to process and organize materials on the research topic, presented in periodical and monographic pedagogical literature, as well as due to the need for systematic analysis of specialized software.
Results. The research reveals the content of the Bring Your Own Device concept and its main goals, as well as the essence of the BYOD concept implementation on the example of using the Kahoot! service. It is concluded that the introduction of such an unconventional approach to the use of gadgets causes several positive changes both in the attitude to learning and in the content of the educational process in general. The BYOD concept is defined as a significant factor influencing the modernization of the domestic professional education system in the context of its digitalization, flexibility, and increasing the motivation of applicants. The publication also identifies several challenges that emerge on the way to the introduction of this concept in the system of training for future vocational training teachers. Particular attention is paid to the convenience and practical value of the Kahoot! service in the process of creating conditions for an artificial competitive environment between students.
Conclusions. The conceptual approach of the Bring Your Own Device (BYOD) concept is an important component of a fundamental change in the education system, the benefits of which make it possible to attract more gadgets for educational purposes. Further scientific explorations in this direction will significantly expand the vision of the potential of the Kahoot! service as a toolkit for conducting tests and quizzes within the training for future vocational training teachers.
Keywords: professional education, future teachers, Kahoot!, BYOD, education reforming, gadgets.

Список використаних джерел

 1. Андрієвська В., Білоусова Л. STEAM Концепція BYOD як інструмент реалізації STEM-освіти. Фізико-математична освіта, 2017. Випуск 4(14). С. 13-17.
 2. Білоус В. Мобільні навчальні додатки в сучасній освіті. Освітологічний дискурс, 2018. Випуск 1-2(20-21). С. 353-362. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.361.
 3. Буровицька Ю. Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах: алгоритм впровадження. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2016. Випуск 133. С. 23-26.
 4. Грищенко І., Щербак В. Глобальні виклики функціонування професійної вищої освіти України. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки, 2018. Випуск 2(121). С. 8-25. DOI: 10.30857/2413-0117.2018.2.1.
 5. Плєванко К. Способи практичної реалізації концепції BYOD у загальноосвітніх закладах. Тези доповідей ІІ Української конференції молодих науковців «Інформаційні технології» (Київ, 28–29 травня 2015 року). 2015. С. 204 с.
 6. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). URL: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf (Дата звернення 17.04.2020).
 7. Ткаченко О. Гейміфікація освіти: формальний і неформальний простір. Актуальні питання гуманітарних наук, 2015. Випуск 11. С. 303-309.
 8. Ткачук Г. Організація поточного контролю знань студентів з використанням онлайн-сервісу Kahoot!. Нові комп’ютерні технології, 2018. Том 16. С. 142-146.
 9. Яременко-Гасюк О. Технології педагогічного дизайну підготовки майбутніх педагогів професійного навчання в контексті компетентісного підходу (зарубіжний досвід). Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education», 2017. Випуск 10(18). С. 42-48. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.113457.
 10. Ballagas R., Rohs M., Sheridan J., and Borchers J. Byod: Bring your own device. Proceedings of the Workshop on Ubiquitous Display Environments, Ubicomp. 2004.                                                               
 11. Cheng G., Guan Y. and Chau J. An empirical study towards understanding user acceptance of bring your own device (BYOD) in higher education. Australasian Journal of Educational Technology, 2016. Volume 32(4). 1-17 pp.
 12. Kong S, Song Y. An experience of personalized learning hub initiative embedding BYOD for reflective engagement in higher education. Computers & Education, 2015. Volume 88. 227-240 pp.
 13. Pozo Sánchez S. et al. Effect of Bring-Your-Own-Device Program on Flipped Learning in Higher Education Students. Sustainability, 2020. Volume 12(9):3729. 1-11 pp.
 14. Siddiqui R. Bring Your Own Device (BYOD) in Higher Education: Opportunities and Challenges. International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS), 2014. Volume 3. 233–236 pp.
 15. Wang A., Lieberoth А. The effect of points and audio on concentration, engagement, enjoyment, learning, motivation, and classroom dynamics using Kahoot! «European Conference on Game Based Learning (ECGBL 2016)». «Academic Conferences International Limited». 2016. С. 738.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.06.2020 | Переглядів: 939 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar