Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бермудес Д.В. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ПРИКЛАДНОЇ АЕРОБІКИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
Бермудес Д.В. [bermudes11051977@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23-2/2020_1-23-2_Bermudes_FMO.pdf

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ПРИКЛАДНОЇ АЕРОБІКИ
В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

Формулювання проблеми. Модифікація змісту системи фізичного виховання студентської молоді стає передумовою запровадження і розвитку прикладних засобів фізичного виховання з орієнтацією на особливості майбутньої професії.
Матеріали і методи: аналіз і узагальнення педагогічної та наукової літератури.
Результати. В ході аналізу наукової літератури з’ясовано, що задачами реалізації професійно-прикладної фізичної підготовки у закладах вищої освіти є: поповнення й удосконалення індивідуального фонду рухових і фізкультурно-освітніх знань, умінь та навичок; інтенсифікація розвитку професійно важливих якостей і рухових здібностей; підвищення ступеня резистентності організму до несприятливих умов; сприяння вихованню моральних, духовних, вольових й інших якостей. Основними факторами професійно-прикладної фізичної підготовки визначено: форму роботи; умови роботи; норму навантаження; оптимальне поєднання режиму роботи та відпочинку; індивідуальні особливості фахівця; геокліматичні особливості регіону. Засобами фізичного виховання професійно-прикладної фізичної підготовки є фізичні вправи для: виховання професійно важливих фізичних якостей; формування та вдосконалення прикладно-допоміжних рухових умінь; вдосконалення психічних якостей; підвищення стійкості до несприятливих впливів зовнішнього середовища.
Висновки. Узагальненням педагогічної та наукової літератури визначено, що професійно-прикладна фізична підготовка − це спеціально спрямований педагогічний вплив прикладних видів фізкультурної діяльності, що забезпечує формування особистісних якостей професіонала, який створює та споживає матеріальні і духовні цінності суспільства та має високу професійно-прикладну підготовку. З’ясовано, що оптимальним в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки студентів є застосування засобів аеробіки. Визначено, що прикладна (допоміжна) аеробіка є додатковим засобом підготовки до виробничої діяльності. Охарактеризовано найбільш популярні серед студентської молоді напрямки та види оздоровчої аеробіки, які можуть застосовуватись як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки в процесі фізичного виховання у закладах вищої освіти.
Ключові слова: професійно-прикладна підготовка, засоби фізичного виховання, прикладна аеробіка, студенти, заклади вищої освіта.

APPLICATION OF THE MEANS OF APPLIED AEROBICS IN THE PROCESS
OF VOCATIONAL-APPLIED 
TRAINING OF STUDENTS
D.V. Bermudes
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. Modification of the content of the system of physical education of student youth is a prerequisite for the introduction and development of practical tools for physical education with a focus on future professions.
Materials and methods. Analysis and synthesis of pedagogical and scientific literature.
Results. During the analysis of scientific literature, it was found that the tasks of realization of professional-applied physical training in higher education institutions are: replenishment and improvement of individual fund of propulsion and physical and educational knowledge, skills and skills; Intensification of professionally important qualities and motive abilities; Increasing the degree of resistance to adverse conditions; Promoting education moral, spiritual, strong-willed and other qualities. The main factors of professional-applied physical training are defined: the form of work; Working conditions; Load rate; Optimum combination of operation and rest mode; Individual features of the specialist; Geoclimatic features of the region. By means of physical education of professional-applied physical training, there are physical exercises for upbringing of professionally important physical qualities; Formation and improvement of applied auxiliary motor skills; improvement of mental qualities; Increased resistance to adverse environmental influences.
Conclusions. The generalization of pedagogical and scientific literature has been determined that the professionally applied physical training is specially directed pedagogical influence of the applied types of the physical activity, that provides forming of personal qualities of a professional who creates and consumes the material and spiritual values of the society and has high vocational and applied training. It is found out that the optimal in the process of vocational and applied physical training of students is the application of aerobic means. It is determined that applied (auxiliary) aerobics is an additional means of preparation for production activity. The most popular among students were described direction and types of recreational aerobics, which can be used as a means of vocational-applied physical training in the process of physical education in higher education institutions.
Keywords: vocational training, means of physical education, applied aerobics, students, higher education institutions.

Список використаних джерел

 1. Бермудес Д. В. Теорія і методика викладання аеробіки : навч.-метод. посіб. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. С. 21−38.
 2. Клеха І., Латчук В., Базюк В. Організація професійно-прикладної фізичної підготовки у закладах вищої освіти. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення : збірник наукових праць, 2011. № 3(15). С. 61−63.
 3. Маляр Е. І., Будний В. Є. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів у системі вищої професійної освіти. Педагогіка, психологія та медико-біологічніпроблеми фізичного виховання і спорту, 2009. № 12. С. 120−122.
 4. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. для ин-тов физ. культуры. М. : Физкультура и спорт; 1991. С. 493.
 5. Пилипей Л. П. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. … док. наук з фіз. вих і спорту : Київ, 2011. 43 с.
 6. Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24 грудня 1993 року № 3808-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text
 7. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту: у 2 т. [2-ге вид., переробл. та доп.]. / Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. К. : Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2017. – Т. 1. /  за ред. Т. Ю. Круцевич. С. 222−227.
 8. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту: у 2 т. [2-ге вид., переробл. та доп.]. / Методика фізичного виховання різних груп населення. К. : Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. л-ра», 2017. – Т. 2. /  за ред. Т. Ю. Круцевич. С. 222 −223.
 9. Физическая культура студента: учебник / под ред. В.И. Ильинича. М. : Гардарики, 2002. С. 234−236.
 10. Холодов Ж. К., Кузнецов B. C. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений : 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательский центр “Академия”, 2003. С. 301.
 11. Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах : лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 р. №1/9-454. URL: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47947/
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.06.2020 | Переглядів: 769 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar