Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Мельник О.М. УЗАГАЛЬНЕНА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Мельник О.М. [Ok_melnyk@ukr.net]
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24/2020_2-24-Melnyk_FMO.pdf

УЗАГАЛЬНЕНА ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

У статті обґрунтовано та наведено узагальнену функціональну модель інформаційно-освітнього середовища закладу загальної середньої освіти.
Формулювання проблеми. В умовах пандемії, спричиненої коронавірусом СО
VID-2019, у зв’язку з переходом всіх закладів освіти одразу на дистанційну форму навчання, як ніколи нагальним стало питання створення інформаційно-освітнього середовища закладу загальної середньої освіти (ІОС). З огляду на це постала необхідність внесення коректив в моделювання такого середовища з використанням комп’ютерних та хмарних технологій, яке дозволить організувати навчання за дистанційною та змішаною формами належним чином, вести облік навчальних досягнень учнів, будувати освітню траєкторію кожного. Таке моделювання сприятиме належному функціонуванню ІОС з метою забезпечення якісного освітнього процесу.
Матеріали і методи. Дослідження виконане в рамках науково-дослідної роботи «Розвиток інформаційного освітнього середовища сучасного навчального закладу України» (№ держреєстрації 0117
U006234). Для досягнення мети були використанні загальнонаукові методи, такі як аналіз наукових та науково-педагогічних джерел, у тому числі дисертаційних досліджень, синтез, узагальнення, порівняння, індукція, дедукція, опис, зіставлення, теоретичне моделювання.
Результати. Запропонована узагальнена функціональна модель багаторівневої ІОС закладів загальної середньої освіти, яка є основою для розроблення технічними фахівцями усіх необхідних алгоритмів та відповідних програмних кодів, а також її належного інформаційного наповнення за участю педагогічних працівників.
Висновки. Під ІОС закладу освіти розуміємо цілісну багаторівневу цифрову систему, яка поєднує підсистеми забезпечення управлінської, навчальної та наукової діяльності з відповідним змістовим і методичним інформаційним забезпеченням на єдиній програмно-апаратній основі (платформі). Розроблення функціональної моделі ІОС дозволить реалізувати бачення працівників освіти на організацію, методичне забезпечення та змістове наповнення такого середовища.

Ключові слова:
електронний освітній ресурс, заклад загальної середньої освіти, інтерфейс, інформаційне-освітнє середовище, функціональна модель, дистанційне навчання, змішане навчання.

GENERALIZED FUNCTIONAL MODEL OF INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION
O. Melnyk
SSI “Institute of Educational Content Modernization”, Ukraine

Abstract. The article substantiates and presents a generalized functional model of the information and educational environment of general secondary education.
Formulation of the problem. In the context of the pandemic caused by the coronavirus COVID-2019, in connection with the transition of all educational institutions to distance learning at once, the issue of creating an information and educational environment for general secondary education (IEE) has become more urgent than ever. Given this, there is a need to make adjustments in the modeling of such an environment using computer and cloud technologies, which will organize distance learning and mixed forms properly, keep track of student achievement, build the educational trajectory of each. Such modeling will contribute to the proper functioning of the IEE to ensure a quality educational process.
Materials and methods. The research was performed within the research work “Development of the information and educational environment of a modern educational institution of Ukraine” (№ state registration 0117U006234). For this goal, general scientific methods were used, such as analysis of scientific and scientific-pedagogical sources, including dissertation research, synthesis, generalization, comparison, induction, deduction, description, comparison, theoretical modeling.
Results. A generalized functional model of a multilevel IEE of general secondary education institutions is proposed, which is the basis for technical specialists to develop all the necessary algorithms and relevant program codes, as well as its proper information content with the participation of teachers.
Conclusions. Under the IEE of an educational institution, we understand a holistic multilevel digital system that combines the subsystems of management, educational and scientific activities with the appropriate content and methodological information support on a single software and hardware basis (platform). The development of a functional model of IEE will allow realizing the vision of educators on the organization, methodological support, and content of such an environment.
Keywords: electronic educational resource, general secondary education institution, interface, information, and educational environment, functional model, distance learning, blended learning.

Список використаних джерел

 1. Slipukhina, I. A., Olkhovyk,V. V. , Kurchev O. О. , Kapranov V. D. (2018) Development of education and information portal of physics Academic course: web design features. Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– Т. 64. № 2. 221-233. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1781
 2. Вакалюк Т.А. Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики: автореф. дис. … д-ра пед. наук. 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Київ, 2019. 44 с.
 3. Вдовчин Т.Я. Використання мережних технологій відкритих систем у навчанні майбутніх бакалаврів інформатики: дис. … канд. пед. наук: 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Київ, 2016. 290 с.
 4. Волошина Т.В. Використання гібридного хмаро орієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій : дис. … канд. пед. наук: 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Київ, 2018. 291 с.
 5. Глазунова О.Г. Теоретико-методичні засади проектування та застосування системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю: дис. … д-ра пед. наук. 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Київ, 2015. 546 с
 6. Колос К. Р. Теоретико-методичні засади проектування і використання комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти: дис. … д-ра пед. наук. 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Київ, 2017. 453 c.
 7. Кузьмінська О.Г. Науково-освітнє середовище сучасного університету.[Електронний ресурс]. 2015. URL: http://virtkafedra. ucoz. ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf4/kuzminska. pdf.
 8. Литвинова С.Г. Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : дис. … д-ра пед. наук. 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Київ, 2016. 602 с.
 9. Мельник О.М. Сучасне інформаційно-освітнє середовище закладу освіти. Збірник матеріалів першого всеукраїнського відкритого науково-практичного форуму «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії». 2019. С. 139-141.
 10. Пліш І.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук. 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Київ, 2012. 20 с.
 11. Проценко Г.О. Проектування інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу: дис. … канд. пед. наук. 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. Київ, 2012. 268 с.
 12. Фамільярська Л. Л Інформаційно-освітнє середовище дошкільного навчально-виховного закладу. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 2014.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 25.08.2020 | Переглядів: 835 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar