Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Штонда О.Г. ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ТА ТАБЛИЦЬ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
Штонда О.Г. [stonda.oksana@gmail.com]
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24/2020_2-24-Shtonda_FMO.pdf

ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ ТА ТАБЛИЦЬ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Формулювання проблеми. Процес організації освітнього процесу майбутніх учителів математики передбачає вивчення великого обсягу навчального матеріалу, який необхідно засвоїти та насамперед, встановити логічні зв’язки між окремими елементами, поняттями, властивостями тощо. Однак отримуючи велику кількість теоретичних знань, студенти просто перенасичуються інформацією та їм все важче її опановувати. При цьому ефективність навчання прямолінійно залежить від умінь та навичок узагальнювати, структурувати, взаємопов’язувати окремі елементи навчального матеріалу, переходити від лінійного типу мислення до  структурного. Одним із необхідних чинників для якісного засвоєння навчальної інформації є її візуалізація і відповідно візуальне мислення. Візуальне мислення у процесі засвоєння навчального матеріалу  передбачає певне структурування, ущільнення інформації. Таким чином сам процес візуалізації навчального матеріалу передбачає основні складові для якісного сприйняття інформації такі як: аналіз, синтез, узагальнення, тобто операції активної розумової діяльності. Засвоєння навчального матеріалу за допомогою структурно-логічних схем та таблиць забезпечує довготривале запам’ятовування, розуміння логічних та структурних зв’язків навчальної інформації, це є потужний візуальний метод навчання. Метою статті є аналіз питань щодо  визначення суті, типів, способів побудови, а також застосування структурно-логічних схем і таблиць у процесі підготовки майбутніх учителів математики.
Матеріали і методи. Для проведення даного дослідження було застосовано в комплексі наступні методи: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, систематизація та узагальнення різних поглядів щодо визначення суті, типів та способів побудови, а також застосування структурно-логічних схем і таблиць у процесі підготовки майбутніх учителів математики.
Результати. На основі проведеного аналізу питань щодо  визначення суті, типів, способів побудови, а також застосування структурно-логічних схем і таблиць у процесі підготовки майбутніх учителів математики, основними традиційними формами візуалізації навчальної інформації було визначено навчальні презентації, графіки, таблиці, структурно-логічні схеми, діаграми тощо. Проте в даній статті автор більшу увагу приділив саме структурно-логічним схемам та таблицям, оскільки дані форми є найбільш уніфікованими для всіх типів навчальної інформації. Складання схем у процесі опрацювання навчального матеріалу надає можливість висловити свою думку в більш спрощеному та лаконічному вигляді, застосовуючи для цього умовні елементи. Застосування таблиць у навчальному процесі, так і схем, передбачає графічне представлення кількісної інформації або текстового матеріалу в стислому та лаконічному викладі. Розглянуто напрями, за якими можуть  застосовуватись  структурно-логічні схеми та таблиці у процесі підготовки майбутніх учителів математики.
Висновки. Проведений аналіз наукової літератури та власний досвід надав підстави стверджувати, що  застосовувати структурно-логічні схеми і таблиці можна як на лекційних, практичних, семінарських заняттях, так і в процесі самостійної роботи майбутніх учителів математики, що надає можливість сприймати навчальний матеріал цілісно та виокремлювати певну структуру курсу або дисципліни.

Ключові слова:
навчальна інформація, візуалізація, структурно-логічні схеми, таблиці, систематизація, освітній процес, підготовка, майбутні учителі математики.

APPLICATION OF STRUCTURAL-LOGICAL SCHEMES AND TABLES IN THE PROCESS
OF TRAINING FUTURE MATH TEACHERS

O.G. Shtonda
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. The process of organizing the educational process of future mathematics teachers involves the study of a large amount of educational material, which must be learned and above all, establish logical connections between individual elements, concepts, properties, and the like. However, receiving a large amount of theoretical knowledge, students are simply oversaturated with information and it is increasingly difficult for them to master it. In this case, the effectiveness of learning directly depends on the abilities and skills to generalize, structure, interconnect individual elements of educational material, to move from a linear type of thinking to a structural one. Visual thinking in the process of mastering educational material involves certain structuring, compaction of information. Thus, the process of visualization of educational material provides the main components for a high-quality perception of information such as analysis, synthesis, generalization, in other words, operations of active mental activity. The assimilation of educational material using structural-logical schemes and tables provides long-term memorization, understanding of the logical and structural connections of educational information it is a powerful visual teaching method. The purpose of the article is to analyze the issues of determining the essence, types, methods of construction, as well as the use of structural-logical schemes and tables in the training of future teachers of mathematics.
Materials and methods. The following methods were used to conduct this study: analysis of psychological, pedagogical and methodological literature, systematization, and generalization of different views on determining the nature, types, and methods of construction, as well as the use of structural and logical schemes-tables in the training future math teachers.
Results. Based on the analysis of the definition of the essence, types, methods of construction, as well as the use of structural-logical schemes and tables in the training of future mathematics teachers, it was determined that there are many ways to visualize educational information, but the main purpose of which is to present the content of elements in a non-linear form and structuring them according to the corresponding logical connections. The main traditional forms and methods of visualization of educational information are educational presentations, graphs, tables, structural-logical schemes, diagrams, etc. However, in this article, the author paid more attention to structural-logical schemes and tables, because these forms are the most unified for all types of educational information. Drawing up schemes in the process of processing educational material provides an opportunity to express their own opinion in a more simplified and concise form, using conditional elements. The use of tables in the learning process, as well as schemes, involves the graphical representation of quantitative information or textual material in a logical and concise statement. The author also considers the areas in which structural-logical schemes and tables can be used in the process of training future math teachers.
Conclusions. The analysis of questions to determine the essence of the directions of the application of structural-logical schemes and tables showed that the variety of types of structural logical schemes and tables allows a student to choose the most appropriate way for structuring information.
Keywords: educational information, visualization, structural-logical schemes, tables, systematization, educational process, training, future teachers of math.

Список використаних джерел

 1. Арнхейм Р. Визуальное мышление: хрестоматия по общей психологи / под ред. Ю. Б. Гиппенрайтер, В. В.Петухова. М. : Изд-воМоск. ун-та, 1981. С. 97.
 2. Блейк С. Использование достижений нейропсихологии в педагогике США : Педагогика, 2004. № 5. С. 89.
 3. Бутенко Л.Л. Структурно-логічні схеми. Таблиці. Опорні конспекти. Есе. Навчальні презентації: рекомендації до складання : метод. посіб. для студ. / уклад. : Л. Л. Бутенко, О. Г. Ігнатович, В. М. Швирка: Старобільськ, 2015. 112 с.
 4. Великий тлумачний словник української мови / укл. О. Єрошенко. – Д. : Глорія Трейд, 2012. 864 с.
 5. Жерновникова О. А., Штефан Л. А., В. В. Фазан. Формування готовності майбутніх учителів математики до навчального проектування Наука і освіта: науково-практичний журнал. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2017. Вип. 10. С. 74–81. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-9 (WoS)
 6. Клепко С. Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання. Полтава : ПОІПОПП, 1998. С. 228.
 7. Коменский Я. А. Великая дидактика. М., 1969. С. 106.
 8. Короткий тлумачний словник української мови. К. : Рад. шк., 1978. 296 с.
 9. Кохан Л. В. Особливості використання структурно-логічних схем у навчально-пізнавальній діяльності старшокласників. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. № 29(82). С. 436-440
 10. Кохан Л.В. Структурно-логічні схеми як засіб абстрактної наочності. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. № 32(85). С. 263-270
 11. Левченко C.В. Використання опорно-логічних схем та конспектів на заняттях. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2017. Випуск 4(14). С. 215-220.
 12. Романовський, В. Гриньова, О Жерновникова, Л. Штефан, В. Фазан. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики: констатувальний етап. Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. Том 65 (№3). С. 184–200. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v65i3.2412. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2412. (WoS)
 13. Савкова Н.О. Використання логічних схем-конспектів на уроках світової літератури. Таврійський вісник освіти. 2013. № 4 (44). С. 249-256.
 14. Садкіна В.І. Асоціативні схеми. Вісті з дистанційної освіти. Педагогічна майстерня. 2011. № 1. С. 41.
 15. Советская энциклопедия / под. ред. А.А. Гусева, И.Л. Кнунянц, М.И. Кузнецова. М. : Советская энциклопедия, 1987. 1600 с.
 16. Сохор А.М. Логическая структура учебного материала. Вопросы дидактического анализа. М. : Педагогика, 1974. 192 с.
 17. Bykov V. Yu., Leshchenko M. P. Digital humanistic pedagogy: relevant problems of scientific research in the field of using ict in education. Information Technologies and Learning Tools, 2016. Vol 53. №3. P. 1-17, 2016 (WoS)
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 25.08.2020 | Переглядів: 961 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar