Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Харченко І.І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Харченко І.І.
Сумський національний аграрний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-3/2018_1-15-3_Kharchenko_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті представлено специфіку організації інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти (ІОС ЗВО). Особлива роль при цьому належить закладам вищої освіти, які в межах спеціально створеного інформаційно-освітнього середовища мають можливість сприяти розвитку такої культури через використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій та поглиблену інтеграцію засобів спеціалізованого професійного спрямування з якісним інформаційним забезпеченням усіх освітніх компонентів. Під інформаційно-освітнім середовищем ЗВО будемо розуміти цілеспрямовано побудовану в межах освітньої діяльності ЗВО систему, яка включає електронні ресурси навчального, наукового, популярного характеру, інформаційні технології їх використання (електронні, дистанційні, мобільні), засоби організації та управління освітньою діяльністю через офіційні канали електронної комунікації. Упровадження ІОС надає додаткові можливості, серед яких відзначимо організацію освітнього процесу з використанням сучасного інформаційних технологій, можливість побудови індивідуальних освітніх траєкторій для кожного. Також до важливих аспектів упровадження ІОС відносимо широкі можливості щодо дотримання засад академічної доброчесності. Мобільне навчання є сучасним напрямком розвитку систем дистанційної освіти із застосуванням мобільних телефонів, смартфонів, КПК, електронних книжок. Технологія мобільного навчання передбачає наявність доступу до локального та віддаленого контенту. ІОС ЗВО може бути використано в різних організаційних формах навчання (очна, заочна, екстернатна та дистанційна), а тому обов’язково включає web-бібліотеку електронних освітніх ресурсів (електронних підручників, посібників, методичних рекомендацій, словників, довідників, лабораторних практикумів), яку побудовано на основі Web-технологій і яка передбачає вбудовану довідково-пошукову систему.
Ключові слова: середовище, інформаційно-освітнє середовище, заклад вищої освіти, мобільне навчання, WEB-середовище.

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

І. Kharchenko
Sumy National Agrarian University, Ukraine

Abstract. The article presents the specifics of the organization of the information and educational environment of the institution of higher education (IOS). A special role belongs to higher education institutions, which within the specially created information and educational environment have the opportunity to promote the development of such culture through the use of modern pedagogical and information technologies and in-depth integration of specialized professional tools with quality information support of all educational components. Under the information and educational environment of free economic education we will understand the system purposefully constructed within the educational activity of free economic education, which includes electronic resources of educational, scientific, popular character, information technologies of their use (electronic, remote, mobile), means of organization and management of educational activity. communications. The introduction of IOS provides additional opportunities, among which we note the organization of the educational process using modern information technology, the ability to build individual educational trajectories for everyone. Also important aspects of IOS implementation include ample opportunities to adhere to the principles of academic integrity. Mobile learning is a modern direction of development of distance education systems with the use of mobile phones, smartphones, PDAs, e-books. Mobile learning technology provides access to local and remote content. IOS ZVO can be used in various organizational forms of education (full-time, part-time, external and distance), and therefore necessarily includes a web-library of electronic educational resources (electronic textbooks, manuals, guidelines, dictionaries, reference books, laboratory workshops), which built on the basis of Web-technologies and which provides a built-in help and search system.
Keywords: environment, information and educational environment, higher education institution, mobile learning, WEB-environment.

 

Список використаних джерел

  1. Биков В. Ю.Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук. праць / [за ред. В. Ю. Бикова. Ю. О. Жука] / Інститут засобів навчання АПН України. Київ : Атіка. 2005. C. 5-15.
  2. Караван Ю. В. Єдине інформаційно-освітнє середовище як важливий елемент підвищення якості підготовки фахівців. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer26/56.pdf
  3. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим. Москва, 2002. 528 с.
  4. Семеніхіна О. В. Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань : диc. … докт. пед. наук : 13.00.04. Суми, 2017. 490 с.
  5. Теплицький І. О., Семеріков С. О., Поліщук О. П. Модель мобільного навчання в середній та вищій школі. Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 24 квітня 2008 р.). Кривий Ріг: КДПУ, 2008. Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. С. 20-24.
  6. Триус Ю. В., Беседков С. В., Пустовіт В. А., Бодненко Д. М. Система дистанційного навчання освітньо-наукового порталу університету. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2005. №3(10). С. 250-266.
  7. Яшанов М. С. Проблеми впровадження електронних освітніх ресурсів у процес інформатичної підготовки майбутніх учителів технологій. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.08.2018 | Переглядів: 563 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar