Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Харченко І.І. КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ
Харченко І.І.
Сумський національний аграрний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Kharchenko_FMO.pdf

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ

Формулювання проблеми. З огляду на підвищені вимоги сучасного ринку праці до економістів особливого значення набуває культура професійної комунікації фахівця з економіки як складова його загальної професійної культури. Будучи одночасним поєднанням професії з мистецтвом мови й мистецтвом мовлення, культура професійної комунікації виступає сукупним показником не лише професійного досвіду, рівня професійних знань, умінь, навичок, а й почуттів і зразків поведінки та потребує цілеспрямованого свого формування.
Матеріали і методи. Теоретичні: історичний, функціональний та структурний, термінологічний аналіз, узагальнення та екстраполяція наукових результатів з проблеми дослідження, педагогічне проєктування; емпіричні: спостереження за освітнім процесом, узагальнення практики.
Результати. Провідна ідея дослідження полягає у тому, що формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки має відбуватися цілеспрямовано у спеціально створеному в ЗВО інформаційно-освітньому середовищі, де передбачено інтеграцію мовно-мовленнєвої, інформатичної та економічної підготовки майбутніх фахівців з економіки на засадах теорії соціальної комунікації, пріоритетних напрямів державної політики інформатизації і розвитку інформаційного суспільства та сучасної парадигми професійної освіти. Концепція формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки охоплює методологічний, теоретичний і практичний концепти.
Висновки. Концептуальні засади формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки ґрунтуються на положеннях нормативно-правової бази професійної освіти, філософських положеннях теорії наукового пізнання явищ дійсності, психологічних положеннях теорії особистості, психолого-педагогічній теорії розвитку і саморозвитку професійних якостей особистості, положеннях діяльнісної теорії, про єдність пізнавальної теоретичної та практичної діяльності, теорії проблемного навчання та врахуванні закономірностей освітнього процесу.
Ключові слова: культура професійної комунікації, майбутні фахівці з економіки, концептуальні засади, формування, професійна підготовка.

THE CONCEPT OF FORMATION OF CULTURE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION OF FUTURE ECONOMICS
Inna Kharchenko
Sumy National Agrarian University, Ukraine

Problem formulation. Given the increased demands of the modern labor market to economists, the culture of professional communication of an economist as a component of his general professional culture acquires special significance. As a simultaneous combination of profession with the art of language and the art of speech, the culture of professional communication is a cumulative indicator not only of professional experience, level of professional knowledge, skills, but also feelings and patterns of behavior and requires purposeful formation.
Materials and methods. Theoretical: historical, functional and structural, terminological analysis, generalization and extrapolation of scientific results on the research problem, pedagogical design; empirical: observation of the educational process, generalization of practice.
Results. The main idea of ​​the study is that the formation of a culture of professional communication of future economists should take place purposefully in a specially created in ZVO information and educational environment, which provides integration of speech, information and economic training of future economists on the basis of social communication theory. priority areas of state policy of informatization and development of the information society and the modern paradigm of vocational education. The concept of forming a culture of professional communication of future specialists in economics covers methodological, theoretical and practical concepts.
Conclusions. Conceptual principles of forming a culture of professional communication of future economists are based on the provisions of the legal framework of vocational education, philosophical provisions of the theory of scientific knowledge of reality, psychological provisions of personality theory, psychological and pedagogical theory of development and self-development of professional personality. cognitive theoretical and practical activities, the theory of problem-based learning and taking into account the laws of the educational process.
Key words: culture of professional communication, future specialists in economics, conceptual principles, formation, professional training.

 

Список використаних джерел

 1. Артюшина М. В. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічної спеціальності до інноваційної діяльності : дис.  … докт. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011. 534 с.
 2. Барановська Л. В. Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу : дис... д-ра наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2005. 438 с.
 3. Гончарова О. М. Теоретико-методичні основи особистісно–орієнтованої системи формування інформативних компетентностей студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. … д-ра пед. наук. Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2007. 44 с.
 4. Дутка Г. Я. Фундаменталізація математичної освіти майбутніх економістів : монографія. Київ : УБС НБУ, 2008. 478 с.
 5. Коваль В. О. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах : aвтореф. дис. … д. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2013. 45 с.
 6. Кошелєва Н. Педагогічні основи інноваційної фахової підготовки майбутніх економістів у ВНЗ : монографія. Артемівськ: ННППІ УІПА, 2014. 134 с.
 7. Лебедик Л. В. Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах : монографія. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. 165 с.
 8. Набока О. Г. Професійно-орієнтовані технології навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів: теорія і методика застосування : монографія. Слов’янськ : Підприємець Маторін Б. І., 2012. 303 с.
 9. Поясок Т. Б. Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів : монографія / за ред. док. пед. наук, проф. С. О. Сисоєвої. Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2009. 348 с.
 10. Стрельніков В. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : монографія. Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. 375 с.
 11. Ткач Ю. М. Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх економістів : теоретичний і методичний аспекти : монографія. Ніжин: ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2017.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 22.02.2020 | Переглядів: 475 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar