Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ
Харченко С.М.
Сумський національний аграрний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/#

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ

У статті представлено стан розробленості проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей в умовах неформальної освіти. Неформальна освіта як альтернатива унормованим й усталеним для українських закладів вищої освіти форматам професійної підготовки є більш гнучкою і може бути спрямована, зокрема, на формування у студентів технічних спеціальностей здоров’язбережувальної компетентності. Незважаючи на багатоаспектність досліджень, проблема формування здоров’язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей в умовах неформальної освіти засобами фізичного виховання недостатньо досліджена в теоретико-методологічному та методичному аспектах.
Методи: теоретичні – аналіз, узагальнення, систематизація для вивчення філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури, нормативно-правових документів, що регламентують діяльність ЗВО, дисертаційних робіт з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; класифікація, систематизація та узагальнення наукових даних; емпіричні – діагностичні (опитування, спостереження, бесіди, анкетування, тестування) для вивчення педагогічного досвіду щодо досліджуваного педагогічного явища.
Результати констатувального етапу експерименту актуалізували потребу розробки моделей формування здоров’язбережувальної компетентності у технічних фахівців в умовах неформальної освіти.
Висновки. За результатами проведеного аналізу та узагальнення науково-методичних праць встановлено, що потреба у формуванні мотивів і цінностей здорового способу життя, теоретичних знань про здоров’я та методи його збереження, вмінь їх використовувати та рефлексувати актуалізує проблему формування здоров’язбережувальної компетентності у технічних фахівців у межах їхньої професійної підготовки.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, технічні фахівці, неформальна освіта, професійна підготовка.

THE PROBLEM OF FORMATION OF HEALTHCARE COMPETENCE IN TECHNICAL SPECIALISTS
Sergii Kharchenko
Sumy National Agrarian University, Ukraine

Formulation of problem. The article presents the state of development of the problem of formation of health-preserving competence of future specialists of technical specialties in the conditions of non-formal education. Non-formal education as an alternative to the standardized and established for Ukrainian higher education institutions formats of professional training is more flexible and can be aimed, in particular, at the formation of students' technical specialties of health competence. Despite the multifaceted research, the problem of forming health-preserving competence of students of technical specialties in the context of non-formal education through physical education is insufficiently studied in theoretical, methodological and methodological aspects.
Methods: theoretical - analysis, generalization, systematization for the study of philosophical, psychological and pedagogical, methodological literature, legal documents governing the activities of free economic zones, dissertations to determine the state of development of the problem; classification, systematization and generalization of scientific data; empirical - diagnostic (surveys, observations, interviews, questionnaires, testing) to study the pedagogical experience of the studied pedagogical phenomenon.
The results of the observational stage of the experiment highlighted the need to develop models for the formation of health-preserving competence in technicians in non-formal education.
Conclusions. According to the results of the analysis and generalization of scientific and methodical works it is established that the need to form motives and values of a healthy lifestyle, theoretical knowledge about health and methods of its preservation, ability to use and reflect them actualizes the problem of forming health competence in technical specialists. Within the limits of their professional training.
Keywords: health-preserving competence; technical specialists; non-formal education; professional training.

Список використаних джерел

  1. Ландо О. А. Управління формуванням здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06. Київ, 2015. 20 с.
  2. Міхеєнко О. Науково-методична система професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 3 (57). С. 222–229.
  3. Турчинов А. В. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів національної гвардії України у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2016. 227 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 22.02.2020 | Переглядів: 501 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar