Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Борисенко В.В. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Борисенко В.В.
Чернігівський національний технологічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-3/2018_1-15-3_Borysenko_FMO.pdf

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Анотація. У статті розглянуто сутність і структуру здоров’язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей. Дано тлумачення поняття здоров’язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей як інтегральної динамічної якості особистості, що проявляється в мотивації, потребах і ціннісних орієнтаціях на здоровий спосіб життя, знаннях про здоров’я та його складові, способи і методи його збереження, зміцнення та відновлення, вміннях регулювати професійну діяльність з урахуванням можливих шкідливих впливів на власне здоров’я і здоров’я оточення, а також рефлексію по відношенню до здійснення професійної діяльності і власного здоров’язбереження. У структурі здоров’язбережувальної компетентності студентів технічних спеціальностей виділено: особистісний (включає мотиви, цілі, цінності, потреби в здоров’язбереженні, стійкий інтерес до збереження власного здоров’я та ведення здорового способу життя), гностичний (визначається наявністю у студентів знань про здоров’язбереження та здоровий спосіб життя), діяльнісний (характеризується мірою дотримання студентом здорового способу життя та рівнем усталеності навичок власного здоров’язбереження), поведінковий (передбачає наявність прагнень до саморозвитку і самовдосконалення щодо здоров’язбереження, а також рефлексію по відношенню до власного способу життя).
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, компетентність, студенти технічних спеціальностей, здоров’я, професійна підготовка.

 

ESSENCE AND STRUCTURE OF COMPETENCE "TO BE HEALTHY" OF STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES
Volodymyr Borysenko
Chernihiv National Technological University, Ukraine

Abstract. The article examines the essence and structure of the competence "to be healthy" of students of technical specialties. The interpretation of the concept of competence "to be healthy" of students of technical specialties is given as an integral dynamic characteristic of a personality, manifested in motivation, needs and value orientations towards a healthy lifestyle, knowledge about health and its components, ways and methods of its preservation, strengthening and restoration, the ability to regulate professional activities taking into account possible harmful effects on their own health and the health of others, as well as reflection in relation to the implementation of professional activities and their own health care. In the structure of competence "to be healthy" of students of technical specialties, the following are distinguished: personal (includes motives, goals, values, needs for health preservation, a steady interest in maintaining their own health and maintaining a healthy lifestyle), gnostic (determined by the students' knowledge of preserving health and healthy lifestyle), activity (characterized by the degree of student compliance with a healthy lifestyle and the level of sustainability of skills of their own health preservation), behavioral (provides for the desire for self-development and self-improvement in health preservation, as well as reflection in relation to their own way of life).
Key words: competence "to be healthy", competence, students of technical specialties, health, professional training.

Список використаних джерел

 1. Апанасенко Г.А., Попова А.О. Медична валеологія (вибрані лекції). Київ: Здоров’я. 1993. 243 с.
 2. Бойченко Т. Формування здоров’яформувальної та здоров’язбережувальної компетентності учнівської молоді. Профтехосвіта. 2009. № 1. С. 40-43.
 3. Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі. Здоров’я та фізична культура. 2006. № 8. С. 1-6.
 4. Гордон Н. Хроническое утомление и двигательная активность. Київ : Олимпийская литература, 1999. 127 с.
 5. Грибан Г. П. Навчальна програма з фізичного виховання для студентів основного навчального відділення аграрних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Житомир : Видво “Рута”, 2012. 40 с.
 6. Гришанова Н. А. Развитие компетентности специалистов как важнейшее направление реформирования профессионального образования. Десятый симпозиум. Квалиметрия в образовании : методология и практика : монография / под науч. ред. Н. А. Селезневой, А. И. Субетто. Москва, 2002. С. 78-88.
 7. Добротворская С. Г. Ориентация старшеклассников и студентов на здоровый образ жизни. Казань : Центр инновационных технологий, 2001. 150 с.
 8. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции.  М. : УРАО, 1998.
 9. Карабанов Є. О. Аналіз процесу фізичного виховання у вищих аграрних навчальних закладах. Молода спортивна наука України: Збірник наукових праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. Львів: ЛДУФК, 2013. №2 (17). С. 67-70.
 10. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с.
 11. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 720 с.
 12. Чернявський В. В. Компетентнісний підхід як чинник забезпечення вимог до підготовки фахівців морської галузі. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія : Педагогічна. 2014. Вип. 20. С. 230-232.
 13. Шульгин Е.А. Валеологические подходы к обеспечению траектории образовательного процесса. Инновационные процессы валеологической направленности в системе общего образования Волгоградского региона: теория и практика. Волгоград: Перемена, 1999. С. 6-9.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 02.08.2018 | Переглядів: 548 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar