Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Стома В.М. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ...
Стома В.М. [stomavaly@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Stoma_FMO.pdf

РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Формулювання проблеми. Розроблена модель розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки актуалізує перевірку її ефективності. Метою статті є подання результатів педагогічного експерименту щодо перевірки ефективності такої моделі.
Матеріали і методи. В ході дослідження були використані теоретичні методи (аналіз результатів науково-педагогічних досліджень для визначення можливих методик статистичного аналізу), емпіричні (анкетування, бесіди, тестування для аналізу результатів підготовки), статистичні методи (критерій Стьюдента для оцінки середніх навчальних досягнень).
Результати. У статті описано етапи педагогічного експерименту, критеріальну основу дослідження, Наведено кількісний та якісний аналіз результатів, підтверджено позитивну динаміку в рівнях розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей.
Висновки. Статистичний аналіз одержаних результатів дає підстави говорити про ефективність моделі розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки, оскільки підтвердив на рівні значущості 0,05 її ефективність: позитивна динаміка зростання середніх за всіма показниками у експериментальній групі статистично вища по відношенню до контрольної групи. Подальших наукових пошуків потребує удосконалення системи професійної підготовки вчителів природничо-математичних спеціальностей через формування і розвиток ключових професійних компетентностей в умовах функціонування дистанційної, неформальної та цифрової освіти
Ключові слова: професійна підготовка; професійна підготовка учителів природничо-математичних спеціальностей; цифрові технології; цифрові інструменти; педагогічний експеримент.

RESULTS OF THE PEDAGOGICAL EXPERIMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT MODEL INFORMATION AND DIGITAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF NATURAL AND MATHEMATICAL SPECIALTIES IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING
V. M. Stoma
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. The developed model of development of information and digital competence of future teachers of natural and mathematical specialties in the process of professional training actualizes the check of its efficiency. The purpose of the article is to present the results of a pedagogical experiment to test the effectiveness of such a model.
Materials and methods. The study used theoretical methods (analysis of the results of scientific and pedagogical research to determine possible methods of statistical analysis), empirical (questionnaires, interviews, testing to analyze the results of training), statistical methods (Student's criterion for assessing secondary academic achievement).
Results. The article describes the stages of the pedagogical experiment, the criterion basis of the study, provides a quantitative and qualitative analysis of the results, confirmed the positive dynamics in the levels of development of information and digital competence of future teachers of natural sciences and mathematics.
Conclusions. Statistical analysis of the obtained results gives grounds to speak about the effectiveness of the model of development of information and digital competence of future teachers of natural sciences and mathematics in the process of training, as confirmed at the level of significance of 0.05 its effectiveness: positive growth dynamics in relation to the control group. Further scientific research is needed to improve the system of professional training of teachers of natural and mathematical specialties through the formation and development of key professional competencies in the functioning of distance, non-formal and digital education.
Key words: professional training; professional training of teachers of natural and mathematical specialties; digital technologies; digital tools; pedagogical experiment.

Список використаних джерел

  1. Грабовський П. П. Результати експериментальної роботи з розвитку інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті. Нові інформаційні технології в освіті для всіх: матеріали дев’ятої Міжнародної конференції (м. Київ 25–26 листопада 2014 р.). Київ: «Академперіодика» НАН України, 2014. С. 131–137.
  2. Стома В.М. Методологічні основи дослідження розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей у процесі професійної підготовки. Інноваційна педагогіка. № 14. Одеса, 2019. С. 150-154.
  3. Стома В.М. Про залучення компетентнісного підходу до розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей. Україна майбутнього: сучасні тенденції інноваційного розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 13-18 вересня 2019 р.). Бердянськ. 2019. С. 39-40.
  4. Stoma Valentina. Information-digital competence and its development as a pedagogical problem. Future Science: Youth Innovations Digest. Częstochowie:Jan Długosz University. 2018. Vol. 2. Iss. 2. P. 41-45.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.02.2020 | Переглядів: 476 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar