Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Вакал Ю.С. ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
Вакал Ю.С. [julia.vakal18@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Vakal_FMO.pdf

ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Формулювання проблеми. Професійний розвиток магістра освіти неможливий без вільної орієнтації в інформаційному просторі, здатності швидко сприймати й обробляти значні обсяги інформації, постійно оновлювати власні знання, розширювати спектр необхідних умінь і навичок. Зважаючи на означену проблему, у статті теоретично обґрунтовано модель формування аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти у процесі вивчення фахових дисциплін, представлено результати ефективності впровадженої моделі у освітній процес.
Матеріали і методи. Для досягнення мети були використані методи теоретичного рівня наукового пізнання: узагальнення наукових джерел з метою обґрунтування методологічної основи дослідження; структурно-логічний аналіз для визначення складових аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти, критеріїв і показників для опису рівнів її сформованості; метод моделювання для побудови моделі.
Результати. Розроблено модель ґрунтується на системному, компетентнісному, синергетичному, інформаційному, діяльнісному, особистісно-діяльнісному підходах та принципах науковості, системності й послідовності, зв’язку навчання з життям, свідомості та активності в навчанні, професійної спрямованості, технологічності, когнітивної візуалізації, передбачає залучення методів (рольові ігри, «Веб-квест», майндмеппінг, проектів, «мозкового штурму», «Коло ідей», «Таблиця Елвермана», конкретної ситуації), засобів (технічні засоби (комп’ютерні можливості та ресурси мережі Інтернет), освітні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення; хмаро-орієнтовані сервіси) і форм (проблемні лекції, семінари, тренінги, майстер-класи, аналітичні звіти, проєкти, наукові дослідження; ігрові форми, змішане навчання, науково-практичні конференції, вебінари, самостійна та індивідуальна робота, кваліфікаційна робота), удосконалення навчально-методичного забезпечення фахових дисциплін і впровадження спецкурсів «Методологія та організація наукових досліджень» та «Комп’ютерна інфографіка у роботі вчителя».
Ключові слова: модель; аналітична компетентність; майбутній магістр освіти; формування аналітичної компетентності, фахові дисципліни, професійна підготовка.

MODEL OF FORMATION OF ANALYTICAL COMPETENCE IN FUTURE MASTERS OF EDUCATION IN THE PROCESS OF STUDYING PROFESSIONAL DISCIPLINES
Yu.S.Vakal
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. Professional development of the master of education is impossible without free orientation in the information space, the ability to quickly perceive and process large amounts of information, constantly update their knowledge, expand the range of necessary skills and abilities. Given this problem, the article theoretically substantiates the model of formation of analytical competence of future masters of education in the process of studying professional disciplines, presents the results of the effectiveness of the implemented model in the educational process.
Materials and methods. To achieve this goal, the methods of the theoretical level of scientific knowledge were used: generalization of scientific sources in order to substantiate the methodological basis of the study; structural and logical analysis to determine the components of the analytical competence of future masters of education, criteria and indicators to describe the levels of its formation; modeling method for model construction.
Results. The developed model is based on systemic, competence, synergetic, informational, activity, personal-activity approaches and principles of scientificity, system and sequence, connection of learning with life, consciousness and activity in learning, professional orientation, manufacturability, cognitive visualization, provides methods role-playing games, "Web-quest", mindmapping, projects, "brainstorming", "Circle of ideas", "Elverman's table", a specific situation), tools (technical means (computer capabilities and Internet resources), educational resources , specialized software; cloud-oriented services) and forms (problem lectures, seminars, trainings, master classes, analytical reports, projects, research; game forms, blended learning, scientific-practical conferences, webinars, independent and individual work, qualification work), improvement of educational and methodical support of professional disciplines and introduction of special courses "Methodology and organization of scientific research ”and“ Computer infographics in the work of a teacher ”.
Conclusions. The developed model is an integral and open system, at the same time its efficiency further needs experimental verification.
Key words: model; analytical competence; future master of education; formation of analytical competence, professional disciplines, professional training.

Список використаних джерел

 1. Абрамова Иванна Андреевна. Формирование аналитической компетентности студентов инженерных факультетов вузов аграрного профиля на основе средств и методов информатики : диссертация... кандидата педагогических наук : 13.00.02 Омск, 2007 179 с. РГБ ОД, 61:07-13/1853
 2. Арнхейм Р.В. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. М.: Прометей, 1994. 352 с.
 3. Вінтюк Ю.В. Принципи формування професійної компетентності майбутніх психологів. Молодий вчений. Херсон, 2017. № 6 (46), червень.
 4. Гайдамак Е.С.Развитие информационно-аналитической компетентности будущего магистра физико-математического образования: дис....канд.пед.наук: 13.00.02 / Е.С. Гайдамак; Омский гос.пед.ун-т. Омск, 2006. 214 с.
 5. Далингер В.А. Теоретические основы когнитивно-визуального подхода к обучению математике: монография. Омск: изд-во ОмГПУ, 2006. 144 с.
 6. Данилевич Л.П., Лиходід О.М. Створення засобів наочності з використанням комп’ютерних технологій. Професійна підготовка педагогічних працівників. Київ-Житомир: Житомирський держ. пед. ун-т, 2008. С. 16-24.
 7. Жигірь В. Значення аналітичної компетентності у професійній діяльності менеджера освіти. Молодь і ринок. 2014. № 6. С. 22-26.
 8. Зінчук Н. А. Інформаційно-аналітична компетентність менеджера: значення у професійній управлінській діяльності та передумови формування у ВНЗ. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em7/content/08znashi.htm
 9. Люлькова Ю.С., Семеніхіна О.В. Готовність майбутніх магістрів освіти до опрацювання результатів експериментальних досліджень як педагогічна проблема. Фізико-математична освіта. 2017. Вип. 2(12). С. 104-108.
 10. Панченко Л.Ф. Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету: монографія. Луганськ: ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. 279 с.
 11. Петренко Л. М. Теорія і методика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Петренко Лариса Михайлівна; Нац. акад. пед.. наук; Ін-т проф.-техн. освіти. К., 2014. 409 с.
 12. Семеніхіна О.В., Друшляк М.Г. Використання принципу когнітивної візуалізації в навчанні математики. Фізико-математична освіта. 2017. Вип. 3 (13). С. 136-140.
 13. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: Підручник для науковця. К. : Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. 302 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.02.2020 | Переглядів: 562 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar