Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кисельов В.О. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ
Кисельов В.О.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Kiselyov_FMO.pdf

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Формулювання проблеми. Винятково важливого значення набуває модернізація професійної підготовки вчителів фізичної культури у ЗВО у напрямку опанування студентами комплексом інноваційних знань, умінь і навичок у галузі ФКіС, формування професійних інтересів, професійних мотивів та ціннісних орієнтацій, що забезпечують готовність майбутніх вчителів фізичної культури до професійної діяльності з організації спортивно-масових заходів.
Матеріали і методи. Теоретичні методи: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; узагальнення та систематизація теоретичних відомостей щодо підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів. Статистичний аналіз проводився з використанням t-критерію Ст’юдента.
Результати. Під час експериментального впровадження моделі формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до організації спортивно-масових заходів було доцільно поєднані традиційні методи навчання та інноваційні технології, широко використано новітні форми організації та проведення навчальних занять зі зростанням ролі інтерактивних форм організації навчального процесу, використанням індивідуалізованих освітніх траекторій для студентів; залучено сучасні технології і засоби контролю; створено комплекси вправ та відповідний методичний супровід. Це обумовило потребу у розробці критеріальної бази дослідження, тому розроблено три критерії – предметний, методичний і особистісний. Їх показниками виступили обсяг знань, організаційні дії, мотивація, самоаналіз. Критерії та показники дозволяють охарактеризувати рівні готовності до майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів: репродуктивний, продуктивний, високий.
Висновки. Педагогічний експеримент показав ефективність запропонованої моделі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до організації спортивно-масових заходів, що підтверджено статистичними методами (методи Ст’юдента та c2 Пірсона) на рівні значущості 0,05.
Ключові слова: майбутні учителі фізичної культури, професійна підготовка, спортивно-масові заходи, готовність, експеримент.

RESULTS OF EXPERIMENTAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE FOR THE ORGANIZATION OF SPORTS AND MASS EVENTS
Valery Kiselyov
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. Modernization of professional training of physical education teachers in the Free Economic Zone is becoming extremely important in the direction of students mastering a set of innovative knowledge, skills and abilities in the field of FCiS, -mass events.
Materials and methods. Theoretical methods: systematic analysis of scientific, psychological and pedagogical, methodological literature; generalization and systematization of theoretical information on the preparation of future physical education teachers for the organization of sports events. Statistical analysis was performed using Student's t-test.
Results. During the experimental implementation of the model of forming the readiness of future physical education teachers to organize sports events, it was advisable to combine traditional teaching methods and innovative technologies, widely used the latest forms of organization and training with the growing role of interactive forms of educational process. students; modern technologies and means of control are involved; created sets of exercises and appropriate methodological support. This necessitated the development of a criterion base for the study, so three criteria were developed - subject, methodological and personal. Their indicators were the amount of knowledge, organizational actions, motivation, introspection. Criteria and indicators allow to characterize the levels of readiness of future physical education teachers to organize sports events: reproductive, productive, high.
Conclusions. The pedagogical experiment showed the effectiveness of the proposed model of training future physical education teachers to organize sports events, which is confirmed by statistical methods (methods of Student and χ2 Pearson) at the level of significance of 0.05.
Key words: future teachers of physical culture, professional training, sports and mass events, readiness, experiment.

Список використаних джерел

 1. Bielski J. Teoretyczne i metodyczne podstawy efektywności pracy nauczyciela wychowania. Piotrków Trybunalski : Wyd. Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb.; 2000.
 2. Druz V.A., Iermakov S.S., Nosko M.O., Shesterova L.Y., Novitskaya N.A. The problems of students’ physical training individualization. Pedagogics Psychology MedicalBiological Problems of Physical Training and Sports. 2017. № 21 (2). С. 51-59. doi: 10.15561/18189172.2017.0201
 3. Educating the Student Body: Taking Physical Activity and Physical Education to School. 2013 February 1. Available from:  www.healthypeople​.gov/2020/topicsobjectives2020​/pdfs/PhysicalActivity.pdf.
 4. Faulkner G., Dwyer J., Irving H. Specialist or Nonspecialist Physical Education Teachers in Ontario Elementary Schools: Examining Differences in Opportunities for Physical Activity. The Alberta Journal of Educational Research. 2008. № 54 (4). Р. 407-419.
 5. Fogel V.A., Miltenberger R.G., Graves R., Koehler S. The effects of exergaming on physical activity among inactive children in a physical education classroom. Journal of Applied Behavior Analysis. 2010. № 43 (4). Р. 591-600.
 6. Iermakova T.S. Forming a health culture of future teachers in Polish educational establishments. Physical Education of Students. 2014. № 18 (5). Р. 14-19. doi: 10.15561/20755279.2014. 0503
 7. Physical Education and Sport at School in Europe: Eurydice Report European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013. Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.
 8. Podrigalo I., Iermakov S., Rovnaya О., Zukow W., Nosko M. Peculiar features between the studied indicators of the dynamic and interconnections of mental workability of students. Journal of Physical Education and Sport. 2016. № 16 (4). Р. 1211-1218. doi: 10.7752/jpes.2016.04193
 9. Skurikhina N.V., Kudryavtsev M.D., Kuzmin V.A., Iermakov S.S. Fitness yoga as modern technology of special health groups’ girl students’ psycho-physical condition and psychosocial health strengthening. Physical Education of Students. 2016. № 20 (2). Р. 24-31. doi: 10.15561/20755279.2016.0204
 10. Voinar I. Problems and Tendencies of Professionals Education in Physical Culture Area. Physical Education and Sport Pedagogy. 2011. № 17 (1). Р. 44-50.
 11. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». Вчитель. 2010. № 9. Р. 19-36.
 12. Конеева ЕВ. Формирование педагогической позиции специалиста по физической культуре в процессе вузовской підготовки. Дис…. докт. пед. наук. Москва, 2001.
 13. Степанченко Н.І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Дис…. докт. пед. наук. Луцьк, 2017.
 14. Сущенко Л.П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах. Дис…. докт. пед. наук. Київ, 2003.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.02.2020 | Переглядів: 538 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar