Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лазоренко С.А. ПІДВИЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Лазоренко С.А.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Lazorenko_FMO.pdf

ПІДВИЩЕННЯ РОЗУМОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Формулювання проблеми. Формування та розвиток інформаційно-цифрової культури фахівців, у тому числі з фізичної культури та спорту, потребує підвищення їх розумової працездатності в умовах інформатизації освіти. Зазначене вимагає звернути особливу увагу у процесі розвитку інформаційно-цифрової культури фахівців фізичної культури та спорту на підвищення характеристик інтелектуальної роботи студентів факультетів фізичного виховання ЗВО у процесі їх професійної підготовки.
Матеріали і методи. Теоретичні методи: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; узагальнення та систематизація теоретичних відомостей щодо професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту та розвитку їх інформаційно-цифрової культури. Емпіричні методи: порівняння рівня розумової продуктивності проводилось за загальноприйнятою методикою з використанням коректурних таблиць Анфімова.
Результати. Підвищення показників розумової продуктивності майбутніх фахівців ФКіС є основою для розвитку інформаційно-цифрової культури таких фахівців. За результатами дослідження встановлено, що після проведення спеціального заняття з розвитку інтелектуальних здібностей студентів серед обстежених студентів 19,3 % мали відмінну, 35,4 % – добру, 29,3 % – задовільну, а 16 % – незадовільну розумову продуктивність. Вивчення динаміки розумової працездатності майбутніх фахівців ФКіС в умовах інформатизації освіти впродовж спеціального навчального заняття показало, що протягом експерименту у студентів спостерігали підвищення показників розумової продуктивності.
Висновки. Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед вищою освітою завдання підготовки не лише фахівців з окремої галузі, а й повноцінних членів суспільства, що неможливо уявити без уміння використовувати інформаційні технології у професійній діяльності та повсякденному житті. Для змін у системі вищої освіти майбутніх фахівців ФКіС необхідно вирішити проблему спеціальної підготовки, навчання до життя в інформаційному суспільстві.
Ключові слова: майбутні фахівці фізичної культури і спорту, професійна підготовка, інформаційно-цифрова культура, розумова продуктивність.

IMPROVING MENTAL PRODUCTIVITY AS A COMPONENT OF INFORMATION AND DIGITAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Serhiy Lazorenko
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. The formation and development of information and digital culture of specialists, including in physical culture and sports, requires increasing their mental capacity in terms of informatization of education. This requires paying special attention in the development of information and digital culture of specialists in physical culture and sports to improve the characteristics of intellectual work of students of the faculties of physical education ZVO in the process of their professional training.
Materials and methods. Theoretical methods: systematic analysis of scientific, psychological and pedagogical, methodological literature; generalization and systematization of theoretical information on professional training of future specialists in physical culture and sports and the development of their information and digital culture. Empirical methods: comparison of the level of mental productivity was performed according to the generally accepted method using Anfimov's correction tables.
Results. Improving the mental productivity of future specialists FKiS is the basis for the development of information and digital culture of such specialists. According to the results of the study, after a special lesson on the development of intellectual abilities of students among the surveyed students 19.3% had excellent, 35.4% - good, 29.3% - satisfactory, and 16% - unsatisfactory mental performance. The study of the dynamics of mental performance of future specialists FKiS in terms of informatization of education during a special training session showed that during the experiment, students observed an increase in mental performance.
Conclusions. The current stage of development of society puts before higher education the task of training not only professionals in a particular field, but also full members of society, which is impossible to imagine without the ability to use information technology in professional activities and everyday life. For changes in the system of higher education of future specialists of FKiS it is necessary to solve the problem of special training, training for life in the information society.
Key words: future specialists of physical culture and sports, professional training, information and digital culture, mental productivity.

Список використаних джерел

  1. Близнюк М. М. Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних закладів прикладного та декоративного мистецтва: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02/ Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2000. 208 с.
  2. Гунько С. О. Формування системи знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 1998. 175 с.
  3. Ільків О. С. Формування інформаційної культури студентів аграрних закладів освіти І – ІІ рівнів акредитації: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Міжнародний ун-т "Рівненський економіко-гуманітарний ін-т" ім.Степана Дем'янчука. Рівне, 2003. 239 с.
  4. Карташова Л. А. Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов: дис... канд. пед. наук: 13.00.02/ Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2004. 247 с.
  5. Качурівський В. О. Організація самостійної роботи студентів агроколеджів із набуття умінь та навичок практичного застосування комп'ютерної техніки: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2003. 235 с.
  6. Майборода О. В. Становлення і розвиток комп'ютерної освіти студентів педагогічних коледжів України: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Центральний ін-т післядипломної освіти АПН України. Київ, 2002. 238 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.02.2020 | Переглядів: 21476 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar