Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Сапожников С.В. ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО ВИШУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Сапожников С.В.
Університет імені Альфреда Нобеля, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Sapozhnikov_FMO.pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО ВИШУ
ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Постановка проблеми. У статті здійснюється теоретичний аналіз феномену «інформаційно-освітнє середовище», презентується та аналізується його ієрархічна структура, визначаються основні принципи його проєктування (багатосередовищності, варіативності, адаптованості, доступності відкритості, технічної адаптованості та ефективності) та розкривається сутність кожного з них.
Матеріали і методи. У статті використано теоретичні методи пізнання:  структурно-логічний аналіз, термінологічний аналіз, моделювання.
Результати. Схарактеризовано основні функції інформаційно-освітнього середовища (інтерактивна, комунікаційна, інформаційна, координувальна, розвивальна, культуро-формувальна та професійно-орієнтувальна). Доведено, що сучасне інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти за своєю суттю є унікальним, яке включає до себе програмно-апаратне забезпечення та враховує існуючі психолого-педагогічні умови конкретного закладу вищої освіти. Обґрунтовано, що проєктування інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу вищої освіти за своєю суттю є інноваційною діяльністю, оскільки має свої специфічні технологічні особливості. Наведено умови інтенсифікації усіх рівнів освітнього процесу закладу вищої освіти, а саме: систематизація та структуризація усієї системи вищої освіти, підбір оптимальних технологій та інструментів, визначення змістового наповнення інформаційно-освітнього середовища, відповідність рівня підготовки персоналу з технологічного супроводження.
Висновки. Інформаційно-освітнє середовище безпосередньо сприяє підвищенню ефективності та якості навчально-виховного процесу вишу, що у свою чергу підвищує рівень професійної підготовки майбутніх фахівців за рахунок реалізації можливостей комп’ютерних засобів, поглиблення міжпредметних зв’язків, поширення інформаційно-методичної підтримки науково-педагогічних працівників і студентів.
Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, принцип, функції, професійна підготовка майбутніх фахівців

INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A MODERN UNIVERSITY
AS MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING FUTURE SPECIALISTS

S.V. Sapozhnikov
Alfred Nobel University, Ukraine

Formulation problem. The article provides a theoretical analysis of the phenomenon of "information and educational environment", presents and analyzes its hierarchical structure, defines the basic principles of its projecting (multi-environment, variability, adaptability, accessibility, openness, technical adaptability and efficiency) and reveals the essence of each of them.
Materials and methods. The article uses theoretical methods of cognition: structural and logical analysis, terminological analysis, modeling.
Resultate. The publication provides the main functions of the information and educational environment (interactive, communicative, informative, coordinating, developing, culture-forming,  vocational and orientational) and highlights the essence of each of them. The paper proves that the modern information and educational environment of a higher education institution is inherently unique, which includes software and hardware and takes into account the existing psychological and pedagogical conditions of a particular institution of higher education. The publication argues that the projecting of the information and educational environment of a modern institution of higher education is inherently an innovative activity, since it has its own specific technological features. In the article, the author gives the conditions for the intensification of all levels of the educational process of an institution of higher education, namely: the systematization and structuring of the entire higher education system, the selection of optimal technologies and tools, the definition of the content of the information and educational environment, the correspondence of the level of personnel training for technological support.
Conclusions. It is argued in the article that the information and educational environment directly contributes to an increase in the effectiveness and quality of the educational process of the university, which in turn increases the level of professional training of future specialists through the implementation of the capabilities of computer tools, the deepening of interdisciplinary connections, the dissemination of informational methodological support of scientific and pedagogical workers and students.
Keywords: information and educational environment, principle, function, professional training of future specialists.

Список використаних джерел

  1. Цифрова адженда України – 2020. (2016). URL: http:// ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.
  2. Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. (2018). Retrieved from http:// ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_en/ last accessed 08.09.2019.
  3. Oksana M. Hlushak, Svetlana O. Semenyaka, Volodymyr V. Proshkin, Stanislav V. Sapozhnykov, Oksana S. Lytvyn. The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects). CEUR Workshop Proceedings. 2020. 2643. с. 210-224. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218488121.
  4. Бахмат Н. В. Педагогічна підготовка вчителів початкової школи: інноваційні підходи в умовах хмароорієнтованого середовища : монографія. Київ : Міленіум, 2016. 360 с.
  5. Караван Ю. В. Єдине інформаційно-освітнє середовище як важливий елемент підвищення якості підготовки фахівців. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer26/56.pdf
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 27.02.2020 | Переглядів: 548 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar