Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Ананченко Ю.М., Вороніна Н.К., Скороходова Л.І. БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В ...
Ананченко Ю.М., Вороніна Н.К. та ін [ananchenko_yuliya@ukr.net]
Машинобудівний коледж Сумського державного університету, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-1/2020_3-25-ananchenko_fmo.pdf

БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: З ДОСВІДУ МАШИНОБУДІВНОГО КОЛЕДЖУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Формулювання проблеми. Важливим завданням методичної та освітньої роботи викладачів закладів фахової передвищої освіти є поглиблення теоретичних основ навчання, які б забезпечували єдність навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця і активізації його пізнавальної діяльності. Для цього варто урізноманітнювати форми, методи та засоби організації навчальних занять.
Матеріали і методи. Для презентації результатів дослідження використано такі методи: теоретичні – аналіз наукових джерел; вивчення й узагальнення передового досвіду щодо застосування міждисциплінарних зв’язків у межах освітнього процесу закладів фахової передвищої освіти на прикладі Машинобудівного коледжу Сумського державного університету.
Результати. Розроблена система реалізації міждисциплінарних зв’язків у підготовці молодших спеціалістів в умовах ЗФПО є сукупністю таких компонентів: цільового, дієвого, діагностичного та результативного. У результаті педагогічного спостереження та опитування студентів і викладачів Машинобудівного коледжу Сумського державного університету визначено позитивні та негативні риси бінарного заняття у процесі підготовки студентів в умовах закладу фахової передвищої освіти. Застосування міждисциплінарних зв’язків розглянуто на прикладі бінарних занять з дисциплін «Вища математика» та «Економіка»; «Редагування навчальної та довідкової літератури» та «Вебтехнології», що вивчаються у закладі фахової передвищої освіти. Ефективність бінарних занять залежить від: правильного виділення міждисциплінарних (міжпредметних) об’єктів за допомогою аналізу навчальних програм; раціонально організованої спільної роботи обох викладачів (вивчення літератури, взаємне консультування, складання спільного плану заняття, визначення глибини та об’єму розкриття навчального матеріалу, послідовності його вивчення, вибір методів та засобів навчання); узгодженості дій викладачів та студентів під час заняття. Бінарні заняття вимагають ґрунтовної підготовки як викладачів, так і здобувачів освіти – це ще одна причина щодо неможливості проводити їх часто. Але в той же час таке заняття проводиться не заради зовнішнього ефекту, а для систематизації знань, формування переконань через поєднання предметів і є важливим етапом у формуванні світогляду здобувача освіти, розвитку його мислення.
Висновки. Особливістю застосування міждисциплінарних зв’язків в умовах закладу фахової передвищої освіти є врахування особливостей професійного процесу, послуговування інструментарієм однієї дисципліни задля вирішення завдань іншої. Ефективною формою реалізації міждисциплінарних зв’язків є бінарне заняття. Як показує практика, бінарні заняття сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів закладу фахової передвищої освіти, активному, емоційному сприйняттю ними нових знань фахового спрямування, розвитку у здобувачів освіти творчого, самостійного, гнучкого мислення.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: міждисциплінарні зв’язки, заклад фахової передвищої освіти, бінарне заняття, підготовка студентів закладу фахової передвищої освіти.

BINARY LESSON AS A FORM OF IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN THE TRAINING OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE INSTITUTION OF PROFESSIONAL PRELIMINARY EDUCATION: FROM THE EXPERIENCE OF MECHANICAL ENGINEERING COLLEGE
Yu.M. Ananchenko, N.K. Voronina, L.I. Skorokhodova
Mechanical Engineering College of Sumy State University, Ukraine

Problem formulation. An important task of methodical and educational work of teachers of professional higher education is to deepen the theoretical foundations of education, which would ensure the unity of education, upbringing, and personality development of the future specialist and the intensification of his cognitive activity. To do this, it is necessary to diversify the forms, methods, and means of organizing training sessions.
Materials and methods. The following methods were used to present the results of the research: theoretical - analysis of scientific sources; study and generalization of best practices in the application of interdisciplinary links within the educational process of institutions of professional higher education on the example of the Machine-building College of Sumy State University.
Results. As a result of pedagogical observation and survey of students and teachers of the Mechanical Engineering College of Sumy State University identified positive and negative features of binary training in the process of preparing students in a professional higher education institution. The application of interdisciplinary connections is considered on the example of binary classes in the disciplines of "Higher Mathematics" and "Economics"; "Editing of educational and reference literature" and "Web technologies", which are studied in the institution of professional higher education, as integration is now one of the leading features of science, and this contributes to the relevance of interdisciplinarity in education. The use of interdisciplinary connections is an example of binary classes. An important task of methodical and educational work of professional higher education teachers is to deepen the theoretical foundations of education, which would ensure the unity of education, upbringing, and personality development of the future specialist and the intensification of his cognitive activity. To do this, it is necessary to diversify the forms, methods, and means of organizing training sessions. It should be noted that the effectiveness of binary classes depends on: the correct selection of interdisciplinary objects through the analysis of curriculum; rationally organized joint work of both teachers (the study of literature, mutual counseling, drawing up a joint lesson plan, determining the depth and scope of disclosure of educational material, the sequence of its study, the choice of methods, and means of teaching); coordination of actions of teachers and students during the lesson. Binary classes require thorough training for both teachers and students - this is another reason why it is impossible to conduct them often. But at the same time, such a lesson is held not for the sake of external effect, but to systematize knowledge, the formation of beliefs through a combination of subjects, and it is an important step in shaping the worldview of the student, the development of his thinking.
Conclusions. The peculiarity of the use of interdisciplinary links in the conditions of professional higher education is taking into account the peculiarities of the professional process, using the tools of one discipline to solve the problems of another. An effective form of interdisciplinary communication is binary training. According to the practice, binary classes contribute to the activation of cognitive activity of students of professional higher education, active, emotional perception of new professional knowledge, the development of creative, independent, flexible thinking.
Keywords: interdisciplinary relations, an institution of professional higher education, binary lesson, preparation of students of an institution of professional higher education.

Список використаних джерел

  1. Базиль С. М. Бінарне заняття з дисциплін «Маркетинг» і «Інформатика та комп’ютерна техніка» URL: http://www.teacherjournal.com.ua/proftexosvta/9024-bnarnezanyattya-z-disczipln-lmarketingr-lnformatika-ta-kompyuternatexnkar.html (Дата звернення: 20.05.2020р.)
  2. Бевз В. Міжпредметні зв’язки як необхідний елемент предметної системи навчання. Математика в школі. 2003. №6. С. 6.
  3. Вороніна Н.К. Вища математика: робоча програма навчального курсу для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Суми, 2019. URL: https://mk.sumdu.edu.ua/navchannya/22/navchalno-metodichni-materiali. (Дата звернення: 20.05.2020р.)
  4. Дутка Г.Я. Фундаменталізація математичної освіти майбутніх економістів: монографія/ наук. ред. д-р пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України М.І. Бурда. К.: УБС НБУ, 2008. 478 с.
  5. Ковальчук М. Бінарний урок: одна з форм інтерактивних технологій навчання. Освіта. Технікуми. Коледжі. 2009. № 2. С. 19–24.
  6. Козловська І.М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дидактичні основи: монографія. Львів: Світ, 1999. 302 с.
  7. Колот А.М. Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності. Социальная экономика. 2014. № 1–2. С. 76-83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2014_1–2_15 (Дата звернення: 20.05.2020р.)
  8. Рум’янцева К.Є. Використання та адаптація математичних методів і моделей у професійній підготовці майбутніх економістів: монографія. Вінниця: ПП «ТД«Едельвейс», 2016. 204 с.
  9. Jerry, A. Jacobs and Scott Frickel. Interdisciplinarity: A critical assessment. Annual Review of Sociology, 2009. № 356, рр. 43-65.
  10. Mathison, Sandra, Freeman, Melissa. The logic of interdisciplinary studies URL: http://www.albany.edu/cela/reports/ mathisonlogic12004.pdf. (Дата звернення: 20.05.2020р.)
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.11.2020 | Переглядів: 592 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar