Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Іванчук М.А., Кульчинський В.В. ПРОБЛЕМА УЗГОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРИ ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ...
Іванчук М.А., Кульчинський В.В. [ivanchuk.m@bsmu.edu.ua]
Буковинський державний медичний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-2/2020_3-25-2_Ivanchuk-Kulchynsky_FMO.pdf

ПРОБЛЕМА УЗГОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРИ ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ» СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Задля узгодження інформаційної пари викладач-студент розроблено і впроваджено в освітній процес сукупність завдань, що наближено відтворюють задачі з практики медичних психологів.
Формулювання проблеми. Загальновідомо, що для того, щоб процес передачі інформації відбувся, необхідне узгодження параметрів інформаційної пари джерело-приймач. У випадку телекомунікаційних мереж приймач для отримання інформації за обраним каналом зв'язку підлаштовує свої параметри із параметрами джерела інформації. Освітній процес викладання інформаційних дисциплін для студентів, обрана спеціальність яких (на перший погляд) віддалена від інформатики, вимагає зміни способу подачі інформації від джерела (викладача) для кращого і більш ефективного сприйняття приймачем (студентом). Розробка завдань з інформаційних технологій, що за змістом передбачають освоєння методів обробки інформації, а за формулюванням наближені до реалій обраної студентом спеціальності, є шляхом узгодження інформаційної пари викладач-студент.
Матеріали і методи. Аналіз наукових джерел, спостереження за освітнім процесом, аналіз результатів навчання студентів у відповідності до проблеми дослідження.
Результати. Розроблено курс "Інформаційні технології в медицині" для студентів спеціальності "Медична психологія", який містить сукупність змістових модулів із завданнями, які наближені до реальних задач, що постають перед практикуючими медичними психологами.
Висновки. Процес узгодження інформаційної пари викладач-студент є динамічним і нескінченним з точки зору поглиблення засвоюваності студентами переданої інформації від викладача, оскільки поряд з освітнім процесом відбуваються зміни в оточуючому житті, що вимагають постійних змін. Наприклад, перехід більшості сфер життя на віддалений режим роботи в зв'язку з пандемією. Тому в курс введені завдання для опанування навиків роботи з он-лайн технологіями: створення сайтів, он-лайн опитувальників, обробка результатів засобами "хмарних" застосунків.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інформаційні технології, медична психологія, психологічне тестування, методика викладання.

THE PROBLEM OF COORDINATION OF THE INFORMATION PAIR TEACHER-STUDENT: FEATURES OF STUDYING
THE DISCIPLINE "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE" FOR MEDICAL PSYCHOLOGY STUDENTS

Maria Ivanchuk, Victor Kulchynsky
Bucovinian State Medical University, Ukraine

Abstract. A set of tasks that closely reproduce the tasks of the practice of medical psychologists was developed and implemented in the educational process for coordination of the information pair teacher-student
Formulation of the problem. It is well known that for the information transfer process to take place, it is necessary to coordinate the parameters of the source-receiver information pair. In the case of telecommunication networks, the receiver adjusts its parameters with the parameters of the information source to receive information using the selected communication channel. The educational process of teaching IT for specialties unassociated directly with IT requires a change in the way information is presented from the source (teacher) to the receiver (student). This will make the perception of information better and more efficient. The development of IT tasks, the content of which involves the mastering of information processing methods, and the wording is close to the realities of the specialty chosen by the student, will coordinate the information pair teacher-student.
Materials and methods. Analysis of scientific sources, observation of the educational process, analysis of student learning outcomes under the research problem.
Results. The course "Information Technologies in Medicine", which contains a set of content modules with tasks that are close to the real problems facing practicing medical psychologists, has been developed for Medical Psychology students.
Conclusions. The process of coordination of information pair teacher-student is dynamic and endless in terms of deepening students' assimilation of information transmitted from the teacher. Along with the educational process, there are changes in the surrounding life that require constant change. For example, the transition of most spheres of life to remote operation while a pandemic. Therefore, the course includes tasks for mastering the skills of working with online technologies, namely the creation of sites, online questionnaires, processing the results using "cloud" applications.
Keywords: information technologies, medical psychology, psychological testing, teaching methods.

Список використаних джерел

 1. Батаршев A. B. Темперамент и характер: Психологическая диагностика. М. : Владос-Пресс, 2001. 336 с.
 2. Добровольська А.М. Дослідження професійної мотивації майбутніх провізорів у процесі формування ІТ-компетентності. Фізико-математична освіта, 2018. Випуск 4(18). С. 45-54. DOI 10.31110/2413-1571-2018-018-4-007
 3. Ждан В.М., Скрипніков А.М., Животовська Л.В. Основи медичної психології : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рів. акред. та лік.-інтерн. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. 255 с.
 4. Люшер М. Цвет вашего характера. М.РИПОЛ классик. , 1997. 240 с.
 5. Олифирович Н.И, Зинкевич-Куземкина Т.А, Велента Т.А. Психология семейных кризисов.  СПб.: Речь., 2006. 360 с.
 6. Пайкуш М. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-практичній підготовці майбутнього лікаря. Нова педагогічна думка, 2018. № 2 (94). С.56-60
 7. Переслени Л. И. , Мастюкова Е. М. , Чупров Л. Ф. . Психодиагностический комплекс методик для определения уровня умственного развития младших школьников (учебно-методическое по­собие). Абакан, АГПИ, 1990. 68 c.
 8. Пудова С., Соласа Г., Метваллі Ш. Індивідуальна самостійна робота студентів-медиків з медичної інформатики по вивченню критерію Хі-квадрат. Фізико-математична освіта, 2019. Вип.3(21). С.113-120. DOI 10.31110/2413-1571-2019-021-3-017
 9. Пудова С.С., Казакова О.В. Використання професійно-орієнтованих завдань на заняттях з медичної інформатики при вивченні експертних систем студентами-стоматологами. Фізико-математична освіта, 2019. Вип.1(19). С. 177-183. DOI 10.31110/2413-1571-2019-019-1-028
 10. Саєнко М. С., Мороховець Г. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній професійній діяльності в процесі вивчення медичної інформатики. Імідж сучасного педагога, 2018. № 3 (180).  С.18-21
 11. Собчик Л. Н. Психология индивидуальности. СПб. : Речь, 2003. 624 с.
 12. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М., 2002. 340 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.11.2020 | Переглядів: 843 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar