Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Черненко В.П., Киба І.І. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТРВЗ-ТЕХНОЛОГІЇ
Черненко В.П., Киба І.І. [varvara.chernenko@ukr.net]
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v3-25-2/2020_3-25-2_Chernenko-Kyba_FMO.pdf

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТРВЗ-ТЕХНОЛОГІЇ

Формулювання проблеми. Мета вивчення інформатики в сучасній школі пов’язана із створенням системи творчих завдань, орієнтованих як на формування комп’ютерної грамотності, так і на розвиток творчих здібностей особистості. Результатом роботи вчителя інформатики повинна бути активна, творча діяльність учня. І цього можна досягти, використовуючи на уроках інформатики прийоми ТРВЗ-педагогіки (теорії розв’язування винахідницьких задач), мета якої є підготовка учнів до розв’язування творчих задач. Вона передбачає використання великої кількості спеціалізованих вправ, але, перш за все, формує звичку до розв’язування творчих задач, вміння вирізняти задачу, що розв’язується стандартними способами, від творчої задачі. Після визначення доцільності використання ТРВЗ-технології на уроках інформатики в основній школі необхідно розробити систему роботи щодо використання ТРВЗ-технології як засобу розвитку творчих здібностей учнів і обґрунтовано впровадити в освітній процес розроблену систему роботи.
Матеріали і методи. В даному дослідженні використовувалися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукових даних з проблеми дослідження; спостереження, анкетування, психолого-педагогічний експеримент; методи статистичної обробки результатів дослідження. В експериментальному дослідженні брали участь 31 учень 8А класу, які навчаються в Кременчуцькому ліцеї № 17 «Вибір» імені М. Г. Неленя Кременчуцької міської ради Полтавської обл.
Результати. Одержані результати дають змогу підвищити якість навчання інформатики учнів основної школи. Запропонована системи роботи та методичні матеріали щодо використання прийомів ТРВЗ-технології на уроках інформатики забезпечує розвиток творчих здібностей учнів основної школи, а саме зростання рівня творчої уяви.
Висновки. У даному дослідженні обґрунтована доцільність використання прийомів ТРВЗ-технології як засобу розвитку творчих здібностей учнів основної школи на уроках інформатики. Результати експерименту свідчать про те, що використання прийомів ТРВЗ-технології на уроках інформатики в основній школі значущо покращує рівень творчої уяви в учнів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: творчі здібності, ТРВЗ-технологія, інформатика, основна школа.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN LESSONS OF COMPUTER SCIENCE BY TIPS-TECHNOLOGY
Varvara Chernenko, Iryna Kyba
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

Formulation of the problem. The purpose of studying computer science in a modern school is to create a system of creative tasks focused on both the formation of computer literacy and the development of the creative abilities of the individual. The result of the work of a computer science teacher should be an active, creative activity of the pupils. And this can be achieved by using the techniques of TIPS-pedagogy in computer science lessons, the purpose of which is to prepare pupils to solve creative problems. It involves the use of a large number of specialized exercises, but, above all, forms a habit of solving creative problems, the ability to distinguish the problem that is solved in standard ways, from the creative task. After determining the feasibility of using TIPS-technology (Theory of Inventive Problem Solving) in computer science lessons in secondary school, it is necessary to create a system of work on the use of TIPS-technology as a means of developing the creative abilities of pupils and reasonably implement the created system of work in the educational process.
Materials and methods. The following methods were used in this work: theoretical analysis and generalization of scientific data on the research problem; observation, questionnaire, psychological and pedagogical experiment; methods of statistical processing of research results. The experimental study involved 31 students of 8A class, who study at the Kremenchuk Lyceum № 17 "Vybir" named after M. G. Nelen of Kremenchuk City Council of Poltava region.
Results. The obtained results make it possible to improve the quality of teaching computer science to secondary school pupils. The proposed system of work and methodological materials on the use of techniques TIPS-technology in computer science lessons provides the development of creative abilities of secondary school pupils, namely the growth of the level of creative imagination.
Conclusions. In this research, the feasibility of using the techniques of TIPS-technology as a means of developing the creative abilities of secondary school pupils in computer science lessons is substantiated. The results of the experiment show that the use of TIPS-technology in computer science lessons mainly significantly improves the creative imagination of pupils.
Keywords: creative abilities, TIPS-technology, computer science, secondary school.

Список використаних джерел

  1. Ветрякова М. Я – учитель ТРВЗ: формування творчої активності на заняттях. Шкільний світ, 2009. № 10. С. 6-9.

  2. Гин А. ТРИЗ-педагогика. Москва: ЛитРес, 2015. 120 с.

  3. Дмітрієва С. М., Гаврилова С. М. Методи дослідження творчих здібностей школярів: посібник-практикум. Житомир: ЖЦНТЕІ, 2002. 40 с.

  4. Ладик А. О. Розвиток креативності на уроці інформатики. Матеріали Шістнадцатої студентської наукової конференції «Наумовські читання» (Харків, 22-23 листопада 2018 року). ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. С. 64-68.

  5. Терещенко С. В., Сайдаметова С. М. Вивчення алгоритмів за системою ТРВЗ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць. Вип. 7 (14), 2009. С. 210-215.

  6. Шолом Г. І. Використання інноваційних методів навчання на уроках інформатики. Комп’ютер у школі та сім’ї. № 5, 2011. С. 11-13.

  7. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. URL: http://www.kmu.gov.ua/npas/244862959 (Дата звернення 15.06.2020).

  8. Навчальна програма з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 5-9 класів. URL: http://mon.gov.ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (Дата звернення 20.06.2020).

Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.11.2020 | Переглядів: 615 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar