Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кисельов В.О. СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ
Кисельов В.О.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-3/2018_1-15-3_Kiselyov_FMO.pdf

СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Анотація. Педагогічна діяльність учителів фізичного виховання, що значною мірою забезпечує відтворення інтелектуального потенціалу та здоров’я нашого суспільства, є соціально формувальною, творчою, конструктивною, організаторською, діагностичною тощо. У зв’язку з цим соціально-педагогічні завдання цієї категорії педагогічних працівників постійно розширюються й ускладнюються, охоплюючи функції вихователя, організатора, дослідника, новатора. Аналіз досліджень указує на те, що підвищення якості підготовки вчителів фізичної культури потребує особливої уваги до професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів та вивчення структури готовності майбутнього учителя фізичної культури до організації спортивно-масових заходів. Формування професійної готовності є невід’ємною частиною комплексної підготовки майбутнього фахівця в педагогічному університеті, тому у контексті нашого дослідження поняття «готовність майбутнього вчителя фізичної культури до організації спортивно-масових заходів» розуміємо як складне інтегроване особистісне утворення, яке забезпечує поточну реалізацію педагогічної діяльності і є підґрунтям для подальшої творчої самореалізації та професійного самовдосконалення, і полягає у оволодінні спеціальними знаннями галузі фізичної культури та вміннями, пов’язаними з ними, знаннями з організації спортивно-масових заходів та прийомами та методами їх використання та перебачає наявність психологічних якостей, необхідних для вчителя фізичної культури для організації спортивно-масових заходів. Готовність майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів розглядається як складне інтегроване особистісне утворення, сутність якого становить сукупність взаємопов’язаних складових: теоретичної (оволодіння спеціальними знаннями галузі фізичної культури та вміннями, пов’язаними з ними), практичної (оволодіння знаннями з новітніх технологій фізичного виховання та прийомами та методами їх використання) та особистісної (наявність психологічних якостей, необхідних для вчителя фізичної культури та побудови спортивно-масових заходів), яка забезпечує поточну реалізацію інноваційної педагогічної діяльності і є підґрунтям для подальшої творчої самореалізації та професійного самовдосконалення.
Ключові слова: майбутні учителі фізичної культури, професійна підготовка, спортивно-масові заходи, готовність, компоненти.

STRUCTURE OF PREPAREDNESS OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE
FOR THE ORGANIZATION OF SPORTS AND MASS EVENTS

Valery Kiselyov
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The pedagogical activity of physical education teachers, which to a large extent ensures the reproduction of the intellectual potential and health of our society, is socially formative, creative, constructive, organizational, diagnostic, etc. In this regard, the socio-pedagogical tasks of this category of teachers are constantly expanding and becoming more complex, covering the functions of educator, organizer, researcher, innovator. The analysis of research indicates that improving the quality of training of physical education teachers requires special attention to the training of future physical education teachers to organize sports events and study the structure of readiness of future physical education teachers to organize sports events. Formation of professional readiness is an integral part of comprehensive training of future specialists at the Pedagogical University, so in the context of our study, the concept of "readiness of future physical education teachers to organize sports events" is understood as a complex integrated personal education that provides current implementation of pedagogical activities. basis for further creative self-realization and professional self-improvement, and is to master special knowledge in the field of physical culture and related skills, knowledge of organizing sports events and techniques and methods of their use and provides the psychological qualities necessary for a physical education teacher culture for the organization of sports events. The readiness of future physical education teachers to organize sports events is considered as a complex integrated personal education, the essence of which is a set of interrelated components: theoretical (mastering special knowledge of physical culture and related skills), practical (mastering knowledge with the latest technologies of physical education and techniques and methods of their use) and personal (the presence of psychological qualities necessary for a physical education teacher and the construction of sports events), which provides the current implementation of innovative pedagogical activities and is the basis for further creative self-realization and professional self-improvement.
Key words: future teachers of physical culture, professional training, sports and mass events, readiness, components.

Список використаних джерел

 1. Драгнєв Ю. В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору: теорія та практика : монографія. Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2013. 475 с.
 2. Конеева Е. В. Формирование педагогической позиции специалиста по физической культуре в процессе вузовской подготовки : дисс. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 ; 13.00.04. Москва, 2001. 357 с.
 3. Кузьмина Н. В., Реан А. А. Профессионализм педагогической деятельности. С.-Питербург; Рыбинск : Науч.-исслед. центр развития творчества молодежи, 1993. 54 с.
 4. Матвійчук Т. Ф. Основи педагогічної майстерності вчителів фізичної культури. Львів : СПОЛОМ, 2014. 82 с.
 5. Мосіюк О. Модель інноваційного процесу педагога. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2012. № 66. С. 181 – 184.
 6. Приступа Є., Рокіта А. Тенденції підготовки фахівців фізичного виховання і спорту в Європі. Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2003. № 15. С. 124-130.
 7. Пфейфер Н. Э. Профессионально-педагогический потенциал специалиста по физической культуре и его формирование в условиях высшего педагогического образования : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. С.-Питербург, 1996. 283 с.
 8. Савченко В. А. Формування професійної майстерності вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти. URL : http://osvita-dnepr.com/index.php/metodichnirekomendatsiji.
 9. Семеніхіна О. В. Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань : дисc. … докт. пед. наук : 13.00.04. Суми, 2017. 490 с.
 10. Степанченко Н.І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Дис…. докт. пед. наук. Луцьк, 2017.
 11. Сущенко Л.П. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах. Дис…. докт. пед. наук. Київ, 2003.
 12. Шабалина О. Л. Общепедагогическая подготовка учителя физической культуры в системе высшего профессионального образования : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08. Москва, 2003. 320 с.
 13. Щербаков И. И. Физкультурному образованию – непрерывный характер. Теория и практика физической культуры. 1990. № 7. С. 7-9.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 24.11.2018 | Переглядів: 547 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar