Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Демченко Л.В. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛЬНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ..
Демченко Л.В.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-3/2018_1-15-3_Demchenko_FMO.pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛЬНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація. Теоретичне дослідження дало змогу визначити, що в основу вирішення проблеми формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку мають бути покладені інноваційність, активність, зв'язок з майбутньою професійною діяльністю, творчість підготовки спеціаліста. Тому доцільним було створення та запровадження авторської моделі формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку. За результатами аналізу досліджень та підходів, що запропоновані у них до побудови критеріальної основи дослідження, нами було визначено систему критеріїв і показників, за якими можливо дослідити рівень готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, а також статистичні методи, які використовувалися при цьому. Тому нами виділено теоретичний, праксеологічний та індивідуально-психологічний критерії сформованості професійної готовності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку. На основі критеріїв, що характеризують професійну готовність майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, можна зробити висновок про рівень розвитку цієї характеристики у процесі професійної підготовки. Завданням експериментального дослідження є виявити реальний стан проблеми формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку. В експериментальному дослідженні визначено рівень готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку одних й тих же студентів через певний проміжок часу, що дало можливість порівняти динаміку відповідних показників та здійснити порівняння одержаних результатів констатувального та формувального етапів педагогічного експерименту.
Ключові слова: професійна готовність, майбутні фахівці з фізичної терапії та ерготерапії, фізична реабілітація, дошкільний вік, педагогічний експеримент.

STUDY OF THE REAL STATE OF THE PROBLEM OF FORMATION OF READYNESS OF FUTURE BACHELORS OF PHYSICAL THERAPY, OCCUPATIONAL THERAPY TO THE PHYSICAL REHABILITATION OF PRESCHOOL CHILDREN
L. Demchenko
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Theoretical research allowed to determine that the solution to the problem of forming the readiness of future specialists in physical therapy and occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children should be based on innovation, activity, connection with future professional activities, creativity of specialist training. Therefore, it was expedient to create and introduce an author's model of forming the readiness of future specialists in physical therapy and occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children. Based on the analysis of research and approaches proposed in their construction of the criterion basis of the study, we have identified a system of criteria and indicators by which it is possible to investigate the level of readiness of future specialists in physical therapy and occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children, which were used in this case. Therefore, we have identified theoretical, praxeological and individual psychological criteria for the formation of professional readiness of future specialists in physical rehabilitation and occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children. Based on the criteria that characterize the professional readiness of future specialists in physical therapy and occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children, we can conclude about the level of development of this characteristic in the training process. The task of the experimental study is to identify the real state of the problem of forming the readiness of future specialists in physical therapy and occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children. The experimental study determined the level of readiness of future specialists in physical therapy and occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children of the same students over a period of time, which made it possible to compare the dynamics of relevant indicators and compare the results of the ascertaining and formative stages of pedagogical experiment.
Key words: professional readiness, future specialists in physical therapy and occupational therapy, physical rehabilitation, preschool age, pedagogical experiment.

Список використаних джерел

  1. Бєлікова Н.О. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров'язбережувальної діяльності: теорія та методика: монографія. Київ : ТОВ «Козарі», 2012.
  2. Волошко Л. Б. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі медико-біологічної підготовки. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2005. № 24. С. 42-44.
  3. Лянной Ю.О. Професійна підготовка магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах України. Science and Education a New Dimension:   pedagogy and psychology. 2015. № 111 (29), 57. С. 39-42.
  4. Сущенко Л.П. Розвиток здібностей майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі фахової підготовки. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2015. № 3(31). С. 52-55.
  5. Хоменко В.П. Природничо-наукова підготовка фахівця фізичної культури : монографія. Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2012.
  6. Чопик Т.В. Розвиток професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки (дис. ... канд. пед. наук :  13.00.04). Хмельницький, 2014. 
  7. Чорноштан А.Г. Професійна підготовка майбутнього вчителя фізичного виховання на основі модульно-рейтингової технології навчання (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04). Луганськ, 2002.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 24.11.2018 | Переглядів: 400 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar