Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Шевчук Л.Д. ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ
Шевчук Л.Д. [sheld65l@gmail.com]
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Shevchuk_FMO.pdf

ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ

Формулювання проблеми. На сучасному етапі в умовах розбудови національної системи освіти в нашій країні для вирішення кардинальних завдань професійної підготовки та розвитку вчителів математики актуальним є вивчення інновацій у професійній підготовці майбутніх учителів математики у світовому просторі.
Методи дослідження. Мета дослідження зумовила вибір взаємопов’язаних методів, зокрема, теоретичні: теоретичний аналіз наукової літератури та нормативних документів, синтез, порівняння, узагальнення та систематизація отриманих даних; емпіричні: педагогічне спостереження, аналіз досвіду роботи тощо.
Результати дослідження. Інновації в освіті мають ознаки унікального суспільного механізму, який забезпечує соціальний розвиток, моделює майбутній суспільний устрій, діапазон зв’язків між людиною і природою, суспільством, іншими людьми. Інновації у професійній підготовці майбутніх учителів математики у світовому просторі повинні розглядатися у відповідності до напрямків удосконалення шкільної математичної освіти.
Висновки. Узагальнюючи аналіз досвіду підготовки до інноваційної педагогічної діяльності майбутніх вчителів математики за кордоном зазначимо, що до основних його напрямків доцільно віднести: введення до навчального плану підготовки спеціальних навчальних дисциплін; створення умов для розвитку дослідницьких здібностей і креативних якостей особистості студентів; формулювання у стандартах освіти вимог до підготовки вчителя математики здатного здійснювати інноваційну педагогічну діяльність, зокрема засобами ІКТ. Перспективи впровадження елементів розглянутого досвіду вбачаємо у впровадженні новітніх інформаційних технологій у викладання математичних дисциплін, створенні спецкурсів «Системи комп’ютерної алгебри» та «Цифрові інструменти у професійній діяльності учителя математики».
Ключові слова: професійна освіта, неперервна підготовка, вчитель математики, система педагогічної освіти.

INNOVATIONS IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MATH TEACHERS IN THE WORLD SPACE
Larysa Shevchuk
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. At the present stage in the development of the national education system in our country to solve the cardinal problems of training and development of math teachers is relevant to study innovations in the training of future math teachers in the world.
Research methods. The purpose of the study led to the choice of interrelated methods, in particular, theoretical: theoretical analysis of scientific literature and regulations, synthesis, comparison, generalization and systematization of the data; empirical: pedagogical observation, analysis of work experience, etc.
Research results. Innovations in education have the characteristics of a unique social mechanism that ensures social development, models the future social order, the range of links between human and nature, society and other people. Innovations in the professional training of future math teachers in the world should be considered in accordance with the areas of improvement of school mathematics education.
Conclusions. Summarizing the analysis of the experience of preparation for innovative pedagogical activity of future teachers of mathematics abroad, we note that its main areas should include: introduction to the curriculum for the preparation of special disciplines; creating conditions for the development of research abilities and creative personality traits of students; formulation in educational standards of requirements for the training of a mathematics teacher capable of carrying out innovative pedagogical activities, in particular by means of ICT. We see prospects for the introduction of elements of this experience in the introduction of new information technologies in the teaching of mathematical disciplines, the creation of special courses "Computer Algebra Systems" and "Digital tools in the professional activities of mathematics teachers."
Key words: professional education, continuous training, math teacher, pedagogical education system.

Список використаних джерел

 1. Боркач Є.І. Система підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах запровадження Болонського процесу в Угорщині: монографія. Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2013. 351 с.
 2. Волощук І.А. Формування готовності молодого вчителя фізико-математичних дисциплін до інноваційної діяльності в системі методичної роботи школи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04. Черкаси, 2010. 22 с.
 3. Қадырбаева, Б.А. (2013). Математикалық білім берудегі инновациялық технологиялар курсын оқытудың ерекшеліктері. Хабаршы КазНПУ им.Абая, 4 (44), 73–76.
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00 (дата звернення: 18.01.2018).
 5. Сердюк З.О. Відсотки у шкільному курсі математики у Словаччині. Зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики». Вінниця: Планер, 2015. С. 70-73.
 6. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 12.09.2020).
 7. Educational Research and Innovation Hub. URL: https://brocku.ca/education/community/hub (дата звернення: 13.09.2018).
 8. Elica. URL: http://www.elica.net/site/index.html (дата звернення: 13.09.2018).
 9. Fibonacci-Project. URL: http://www.fibonacciproject.eu/ (дата звернення: 13.09.2018).
 10. GeoGebra. URL: http://www.geogebra.org/cms/ (дата звернення: 23.09.2018).
 11. GEONExT. URL: http://geonext.uni-bayreuth.de/ (дата звернення: 23.09.2018).
 12. InnoMathEd. URL: http://www.math.uniaugsburg.de/de/prof/dida/innomath/ (дата звернення: 23.09.2018).
 13. MC Squared Project. URL: http://www.mc2-project.eu/ (дата звернення: 23.09.2018).
 14. Megyesiová M. Projektové vyučovanie v matematike základnej školy. Prešov, 2014. 40 р.
 15. PARRISE. URL: http://www.parrise.eu/ (дата звернення: 23.09.2018).
 16. PRIMAS. URL: http://www.primasproject.eu/en/index.doc (дата звернення: 23.09.2018).
 17. Skoie H. Faculty involvement in research in mass higher education: current practice and future perspectives in the Scandinavian countries. Science A. Publ. Policy. Guildford, 2000. № 27, 6. Р. 409–419.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 27.12.2019 | Переглядів: 545 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar