Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Шевчук Л.Д. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІКТ
Шевчук Л.Д. [sheld65l@gmail.com]
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24-2/2020_2-24-2_Shevchuk_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІКТ

Формулювання проблеми. В сучасних умовах глобалізації та інформатизації важливе місце посідає формування та розвиток професійної компетентності вчителів, зокрема й учителів математики. Зазначена проблема знайшла своє вирішення в межах універистетської підготовки, проте не розглядалася під кутом неперервної освіти.
Матеріали і методи. Мета дослідження зумовила вибір взаємопов’язаних методів, зокрема, теоретичні: теоретичний аналіз наукової літератури та нормативних документів, синтез, порівняння, узагальнення та систематизація отриманих даних; емпіричні: педагогічне спостереження, аналіз досвіду роботи тощо.
Результати. Аналіз стану і досвіду підготовки вчителів показав, що в даний час недостатньо реалізовані наявні потенційні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі школи і педагогічного закладу вищої освіти, не розроблені єдині підходи до здійснення підготовки вчителів математики на етапі навчання в універистеті та після цього. У структурі  професійної компетентності вчителя слід враховувати специфіку неперервної професійної підготовки фахівців до використання ІКТ, а тому виділено складові професійної компетентності майбутніх вчителів математики за кластерами: ключові (психолого-педагогічні), базові (інформаційно-комунікаційні), спеціальні (предметно-орієнтовані, практичні методичні).
Висновки. Основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності вчителя є професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. Швидкий розвиток сучасної науки, постійне нарощування інформації, підвищення вимог до будь-якого професіонала щодо його професійної компетентності потребують від кожної особистості прагнення й уміння систематично та наполегливо займатися самоосвітою, шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: професійна компетентність, засоби ІКТ, вчитель математики, вища освіта.

PECULIARITIES OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE
OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS MEANS OF ICT

L.D. Shevchuk
Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. In the modern conditions of globalization and informatization an important place is occupied by the formation and development of professional competence of teachers, including mathematics teachers. This problem was solved for the university, but was not considered from the angle of continuing education.
Materials and methods. The purpose of the study led to the choice of interrelated methods, in particular, theoretical: theoretical analysis of scientific literature and regulations, synthesis, comparison, generalization and systematization of the data; empirical: pedagogical observation, analysis of work experience.
Results. The analysis of the state and experience of teacher training showed that currently the existing potential opportunities for the use of information and communication technologies in the educational process of schools and pedagogical institutions of higher education are not sufficiently developed, no unified approaches to mathematics teacher training in the university and beyond. The structure of professional competence of teachers should take into account the specifics of professional training for the use of ICT. Iidentified components of professional competence of future teachers of mathematics by clusters: key (psychological and pedagogical), basic (information and communication), special (subject-oriented, practical methodological).
Conclusions. The main direction of improving the level of professional competence of a teacher is professional self-improvement through purposeful self-educational activities. The rapid development of modern science, the constant increase of information, increasing the requirements for any professional in terms of his professional competence require from each individual the desire and ability to systematically and persistently engage in self-education through perfect organization of self-educational activities using modern information and communication technologies.
Key words: professional competence, ICT tools, mathematics teacher, higher education.Key words: professional competence, ICT tools, math teacher, higher education.

Список використаних джерел

 1. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению комптентного подхода). Высшее образование в России. 2004. № 11. С. 3‒13.
 2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. Москва: Педагогика, 1989. 192 с.
 3. Гулай О.І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти: автореф. дис. ... д.пед.н. за спец. 13.00.04. Вінниця: Вінницький держ. пед. у-т імені М. Коцюбинського, 2016. 40 с.
 4. Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. Психология труда, профессиональной, информационной и организационной деятельности: учебное пособие для высшей школы. Москва: Академический проект, 2003. 848 с.
 5. Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37–38. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.06.2019).
 6. Кузнецова И.В. Формирование профессиональной компетентности студентов педагогического вуза при изучении математических дисциплин. Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. С. 126–132.
 7. Латинско‑русский словарь / ред. И.Х. Дворецкий. Москва: Русский язык, 1976. 720 с.
 8. Маркова А.К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя. Сов. педагогика. 1990. № 8. С. 82–88.
 9. Маркова А.К. Психология профессионализма. Москва: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. 308 с.
 10. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: протокол від 29.03.2016 № 3 / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2016. 29 с.
 11. Митина Л.М. Психологическое сопровождение выбора профессии: научно-методическое пособие. Москва: Флинта, 2003. 184 с.
 12. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. №519. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200519.html (дата звернення: 05.09.2020).
 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. №266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 06.07.2017).
 14. Романов А.М. Педагогические условия формирования смыслообразующей мотивации студентов вуза в информационно-образовательной среде. Москва: «Элит», 2009. 344 с.
 15. Скворцова С.О. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя в галузі викладання математики в початковій школі. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2010. № 14. С. 151–154.
 16. Смирнова-Трибульская Е.Н. Теоретико-методические основы формирования информационных компетентностей учителей естественнонаучных дисциплин в области дистанционного обучения: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02. Київ, 2008. 676 с.
 17. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалиста. Образование сегодня. 2004. № 3. С. 20–26.
 18. Фролов Ю.В., Мохотин Д.А. Компетентностная модель как основа качества подготовки специалистов. Высшее образование сегодня. 2004. №8. С. 34–41.
 19. Харламов И.Ф. Педагогика: учеб. пособ. для студ-ов вузов. Москва: Гардарики, 2002. 520 с.
 20. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Ученик в общеобразовательной школе. Москва: ИОСО РАО, 2002. С. 135–157.
 21. Шадриков В.П. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и комптентностный подход. Высшее образование сегодня. 2004. № 8. С. 26–31.
 22. The Concise Oxford English – Russian Dictionary / ed. by Paul Falla. Oxford: Oxford University Press, 2001. 1007 p.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 18.09.2020 | Переглядів: 583 | Рейтинг: 4.0/1
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar