Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Шевчук Л.Д. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Шевчук Л.Д.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-3/2018_1-15-3_Shevchuk_FMO.pdf

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Анотація. Однією з актуальних проблем у сфері професійної освіти є проблема створення неперервної системи освіти – єдиної системи освіти людини впродовж її життя, в рамках якої вона може здійснити вибір освітньої траєкторії згідно зі своїми індивідуальними потребами та особливостями, а також викликами ринку праці та перспективами розвитку виробництва й суспільства. В.А. Баженов та Л.Є. Пелевін вважають, що неперервна освіта на рівні держави має враховувати реалії сьогодення та забезпечувати певну захищеність учнів і студентів.
Мета статті: охарактеризувати професійну підготовку учителя математики в системі неперервної освіти.
Визначено та обґрунтовано принципи неперервної підготовки майбутніх вчителів математики; розглянуто підходи до побудови і розвитку системи неперервної професійної освіти та шляхи її реалізації в практиці вищих навчальних закладів педагогічного профілю. Розглянуто структуру підготовки вчителів математики, яку можна представити у вигляді двох основних періодів: базового, що містить навчання особи та завершується отриманням диплому про вищу освіту за обраною спеціальністю, та діяльнісного, який є періодом професійної діяльності (педагогічної) і охоплює майже 40 років, протягом яких особа підвищує свій професійний та соціальний статус, використовуючи при цьому різні форми післядипломної освіти.
Теоретично обґрунтовані і сформульовані принципи неперервної підготовки вчителя математики в галузі використання засобів ІКТ у професійній діяльності, а саме: спадкоємність підготовки; прогностичність підготовки; спільність підходів до інформаційної діяльності та інформаційної взаємодії в педагогічній діяльності; фундаментальність і практична спрямованість підготовки; інваріантність і варіативність підготовки; комплексність підготовки в аспекті реалізації основних напрямків інформатизації освіти.
Ключові слова: неперервна освіта, вчитель математики, принципи дидактики, система освіти, процес підготовки вчителя математики.

PROFESSIONAL TRAINING OF MATH TEACHER IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION
Larysa Shevchuk
Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. One of the urgent problems in the field of vocational education is the problem of creating a continuous education system a single system of human education throughout his life, in which he can choose the educational trajectory according to their individual needs and characteristics, as well as labor market challenges and production prospects. society. V.A. Bazhenov and LE Pelevin believes that continuing education at the state level should take into account the realities of today and provide some protection for pupils and students.
The purpose of the article: Given these studies, within the article to describe the system of continuing education of future math teachers.
The article analyzes the scientific literature on the issues of professional training of future math teachers; the principles of continuous training of future math teachers are determined and substantiated; approaches to the construction and development of the system of continuing professional education and ways of its implementation in the practice of higher educational institutions of pedagogical profile are considered. The structure of math teachers' training is considered, which can be represented in the form of two main periods: basic, which includes personal training and ends with a diploma of higher education in the chosen specialty and activity, which is a period of professional activity (pedagogical) and covers almost 40 years. a person increases his professional and social status, using various forms of postgraduate education.
Theoretically substantiated and formulated principles of continuous training of math teachers in the field of using ICT tools in professional activities, namely: continuity of training; predictability of training; common approaches to information activities and information interaction in pedagogical activities; fundamentality and practical orientation of training; invariance and variability of training; complexity of training in the aspect of realization of the basic directions of informatization of education.
Key words: continuing education, math teacher, principles of didactics, education system, process of math teacher training.

Список використаних джерел

  1. Актуальные направления реализации концепции непрерывного педагогического образования. Непрерывное педагогическое образование. Санкт-Петербург, 1993. Вып. 1. С. 4.
  2. Бордовский Г.А. Особенности развития современного педагогического образования. Педагогика. 2010. №5. С. 60–65.
  3. Вербицкий А.А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение: монография. Москва, 1999. 75 с.
  4. Гравіт В.О., Антощук С.В. Ремонтуємо наявну або будуємо принципово нову систему післядипломної педагогічної освіти. Післядипломна освіта в Україні. 2016. № 1. С. 46–50.
  5. Концепція розвитку педагогічної освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2018 р. № 776.
  6. Подготовка специалиста в области образования (структура и содержание): монография. Санкт-Петербург, 1994. 209 с.
  7. Принципы построения системы непрерывного профессионального образования. Педагогика. 1998. № 3. С. 11–17.
  8. Теоретические основы непрерывного образования / Под ред. В.Г. Онушкина. Москва, 1987. 91 с.
  9. Щербак О.І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі неперервної освіти. Післядипломна освіта в Україні. №1. 2017. С. 18–22.
  10. ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Available at: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.08.2018 | Переглядів: 451 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar