Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лазоренко С.А. ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПУ
Лазоренко С.А.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-3/2018_1-15-3_Lazorenko_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ

Анотація. Постіндустріальний час, в якому наше суспільство нині існує, характеризується стрімким поширенням інформаційних технологій, зростанням важливості комунікаційних мереж і супроводжувалося процесами оцифровки даних. Означені тренди стали невіддільною частиною повсякденного життя і обумовили появу принципово нових способів навчання, спілкування і професійної діяльності, які базуються на інформаційних/цифрових технологіях. Враховуючи те, що поняття інформаційних технологій поширюються на всі сфери діяльності людини, доцільним є їхній розгляд крізь призму професійної підготовки майбутніх фахівців ФКіС. Актуальність формування та розвитку інформаційно-цифрової культури фахівця та осмислення її основних компонентів (складових) наразі усвідомлюється на державному рівні. У процесі професійної підготовки майбутні фахівці галузі ФКіС мають глибоко усвідомити, що лише володіючи достатнім рівнем технологічної й інформаційної підготовленості, молодий фахівець галузі ФКіС здатний адекватно діяти в навколишньому світі, орієнтуватися в проблемних ситуаціях, знаходити раціональні способи розв’язання професійних проблем і бути конкурентоспроможним на ринку праці, що приводить до все більш широкого використання цифрових технологій у професійній діяльності. Інформаційно-цифрова культура створює основу майбутнім фахівцям ФКіС для безперервного навчання, допомагає розширювати горизонти їхніх наукових досліджень, а також зумовлює підвищення рівня їхніх знань у питаннях пошуку, обробки, використання та збереження інформації. При цьому майбутній фахівець орієнтується на ті цінності, які є найбільш значущими для нього на даний момент і в перспективі відповідають його інтересам. Від розмаїття цінностей особистості, які увиразнюють її унікальність (аксіологічне «Я») залежить формування нових цінностей, які обумовлюють перехід у мотиви професійної діяльності. Принцип історизму розкривається через аналіз змісту історичних процесів розвитку галузі ФКіС, характеристику методів та інших пізнавальних процедур і через з’ясування їх евристичного значення для цифровізації галузі ФКіС. Загальний огляд розвитку галузі ФКіС в сукупності ґрунтовно впливає на формування інформаційного мислення суб’єктів навчання, дає можливість усвідомити зв’язки між фактами в їх історичному розвитку, зробити відповідні висновки, чим вплинути на рівень сформованості інформаційно-цифрової культури.
Ключові слова: майбутні фахівці фізичної культури та спорту, інформаційно-цифрова культура, компоненти, аксіологічний компонент, цифрові технологій, принцип історизму.

FORMATION OF THE AXIOLOGICAL COMPONENT OF THE INFORMATION AND DIGITAL CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ON THE BASIS OF THE PRINCIPLE OF HISTORISM
Serhiy Lazorenko
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The post-industrial era in which our society now exists is characterized by the rapid spread of information technology, the growing importance of communication networks and was accompanied by data digitization processes. These trends have become an integral part of everyday life and have led to the emergence of fundamentally new ways of learning, communication and professional activities based on information / digital technologies. Given the fact that the concepts of information technology apply to all areas of human activity, it is advisable to consider them through the prism of professional training of future specialists FC&S. The relevance of the formation and development of information and digital culture of the specialist and understanding of its main components (components) is now realized at the state level. In the process of professional training, future specialists of the FC&S industry should be deeply aware that only with a sufficient level of technological and information training, a young FC&S specialist is able to act adequately in the world, navigate in problematic situations, find rational ways to solve professional problems and be competitive. Labor market, which leads to the increasing use of digital technologies in professional activities. Information and digital culture creates a basis for future specialists of FC&S for lifelong learning, helps to expand the horizons of their research, as well as increases the level of their knowledge in the search, processing, use and storage of information. In this case, the future specialist focuses on those values ​​that are most important to him at the moment and in the long run meet his interests. The formation of new values, which determine the transition to the motives of professional activity, depends on the diversity of personal values ​​that express its uniqueness (axiological "I am"). The principle of historicism is revealed through the analysis of the content of historical processes of development of the FC&S industry, the characteristics of methods and other cognitive procedures and through the clarification of their heuristic significance for the digitization of the FC&S industry. The general review of the development of the FC&S industry as a whole thoroughly influences the formation of information thinking of subjects, gives the opportunity to understand the connections between the facts in their historical development, to draw appropriate conclusions than to influence the level of information and digital culture.
Key words: future specialists of physical culture and sports, information-digital culture, components, axiological component, digital technologies, principle of historicism.

Список використаних джерел

  1. Володько І. В. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 253 с.
  2. Іваній І. В. Основи професійно-педагогічної культури фахівця фізичного виховання та спорту: навч.-метод. посібник. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 196 с.
  3. Карапузова Н. Д. Здоров’язбережувальні технології у системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2015. № 1. С. 39–45.
  4. Національний інститут стратегічних досліджень. Аналітична записка «Питання розвитку цифрової культури українського соціуму», 2014. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1631/ (Дата звернення : 17.03.2018)
  5. Deuze M. Participation, Remediation, Bricolage: Considering Principal Components of a Digital Culture. The Information Society. 2006. № 22. P. 63-75.
  6. Karlsson M. Surfing the wave of national initiatives – Sweden andinternational policy diffusion. Information infrastructure andpolicy. 1996. № 5 (3). P. 191–205.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.08.2018 | Переглядів: 392 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar