Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Шукатка О.В. ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: НАЯВНІ МОДЕЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ У ЗВО
Шукатка О.В. [shukatka1973@ukr.net]
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Shukatka_FMO.pdf

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: НАЯВНІ МОДЕЛІ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ У ЗВО

Постановка проблеми. Реалізація основних положень Болонської декларації та різних цільових програм в системі вищої освіти обумовлює поступову трансформацію цілої низки чинників, що стосуються сфери освіти, серед яких сьогодні набуває усе більшої популярності змішана форма навчання. Мета статті: описати наявні моделі змішаного навчання та особливості їх упровадження в освітній процес в межах професійної підготовки фахівця.
Матеріали і методи. Для отримання основних результатів використано теоретичні методи наукового пошуку: аналіз та узагальнення результатів наукових джерел для визначення ступеня розробленості проблеми дослідження, термінологічний аналіз для з’ясування сутності категорії «змішане навчання», структурно-логічний аналіз для характеристики наявних моделей змішаного навчання.
Результати: серед моделей змішаного навчання розрізняють моделі:  «Face-to-Face Driver» («Драйвер-очна освіта»);  «Rotation Model» («Ротаційна модель»);  «Flex Model» («Гнучка модель»);  «On-line Lab» («Онлайн лабораторія»); «Self-Blend Model» (Модель «Змішай сам»);  «On-line Driver Model» («Драйвер - онлайн навчання»)
Висновки. До особливостей упровадження змішаного навчання слід віднести: студентоорієнтованість, продуктивність, високу інтерактивність, оптимізацію роботи викладача, прозорість і контрольованість процесу навчання з боку адміністрації. Дистанційне навчання потребує також високого рівня внутрішнього контролю і здатності до самонавчання, тоді коли не всі учасники навчального процесу мають готовність працювати самостійно. У межах традиційного навчання викладач може контролювати процес виконання роботи, спрямовувати діяльність студента, мотивувати його до роботи. Викладач в цьому випадку може одразу прийти на допомогу, що є важливим при обмеженому часі на навчання і виконання завдань.
Ключові слова: змішане навчання, моделі навчання, blended-learning, професійна підготовка.

BLENDED LEARNING: AVAILABLE MODELS AND FEATURES OF IMPLEMENTATION IN UNIVERSITIES
O. Shukatka
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Formulation of the problem. The implementation of the main provisions of the Bologna Declaration and various targeted programs in the higher education system leads to the gradual transformation of a number of factors related to education, among which today is increasingly popular blended form of education. The purpose of the article: to describe the existing models of blended learning and the features of their introduction into the educational process within the professional training of the specialist.
Materials and methods. Theoretical methods of scientific research were used to obtain the main results: analysis and generalization of scientific sources to determine the degree of development of the research problem, terminological analysis to clarify the essence of the category "blended learning", structural and logical analysis to characterize existing models of blended learning.
Results. Among the models of blended learning, there are models: "Face-to-Face Driver"; "Rotation Model"; "Flex Model"; "On-line Lab"; "Self-Blend Model"; "On-line Driver Model".
Conclusions. The peculiarities of the introduction of blended learning include student orientation, productivity, high interactivity, optimization of teachers work, transparency and control of the learning process by the administration. Distance learning also requires a high level of internal control and the ability to self-learn, while not all participants in the learning process are willing to work independently. Within the framework of traditional teaching, the teacher can control the process of work performance, direct the student's activity, and motivate him to work. In this case, the teacher can immediately come to the rescue, which is important with limited time for training and assignments.
Key words: blended learning, learning models, blended-learning models, professional training.

Список використаних джерел

 1. Bonk C.J., Graham C.R., Moore M.G. The Handbook of Blended Learning. Global Perspectives, Local Designs. Pfeiffer,  2006.  624 p.
 2. Stacey E., Gerbic P. Success factors for blended learning. Proceedings ascilite Melbourne, 2008. URL: http://www.ascilite.org/conferences/melbourne08/ /procs/stacey.pdf.
 3. Бєлікова Н. О. Науково-методологічні підходи до професійної підготовки сучасного фахівця з фізичного виховання та спорту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. Випуск 3К(44)14. С. 91-96.
 4. Бєлікова Н. О. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів, 2013. Вип. 112, Т. 2. С. 52-56.
 5. Бугайчук К.Л. Смешанное обучение: теоретический анализ и стратегия внедрения в образовательный процесс высших учебных заведений. Информационные технологии и средства обучения. 2016. №4 (54). С. 1-18.
 6. Ломоносова Н.В. Оптимизация критериев смешанного обучения студентов вуза на основе рационального сочетания традиционных и электронных методов взаимодействия. Открытое и дистанционное образование. Томск: Томский государственный университет, 2016. №4 (64). С.24-30.
 7. Ломоносова Н.В., Мурадов И.В., Осадчий В.А. Проблемы и перспективы развития информационно-образовательных ресурсов с точки зрения смешанного обучения студентов вуза. Новая наука: проблемы и перспективы: Международное научно-периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции в 2 ч. ч.1 Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. С. 58-66.
 8. Москаленко Н. В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів: автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. Київ, 2009. 42 с.
 9. Петрова В.И. Смешанное обучение в вузе на основе реализации индивидуальной траектории обучения при формировании компетентности в области применения информационных и коммуникационных технологий. Научный диалог: Психология. Педагогика. Екатеринбург. 2013. №9 (21). С. 100-112.
 10. Рафальська О. О. Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіті. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. URL: http://ki.lutskntu.com.ua/node/127/section/22
 11. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. URL : http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/12116.1.083.pdf
 12. Шуневич Б.І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки. Дис. ... докт. пед. наук: 13.00.01 / Ін-т вищої освіти АПН України. К., 2008. 509 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 20.02.2020 | Переглядів: 564 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar