Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Твердохлєбова Ю.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІ
Твердохлєбова Ю.М.
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-V1-15-3/2018_1-15-3_Tverdokhlebova_FMO.pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. Нове українське суспільство потребує фахівців фізичної культури і спорту інноваційного типу, що поєднують здатність до творчої співпраці, володіють сучасними інноваційними технологіями відновлення здоров’я, володіють уміннями відновлення, корекції й підтримки рухових функцій спортсменів. Вироблення чіткого методологічного апарату при вирішенні проблеми дозволяє створити належну базу, підґрунтя для реалізації освітнього процесу, який забезпечить ефективну професійну підготовку майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання здоров’явідновлювальних технологій у професійній діяльності. Водночас аналіз наукових розвідок показує відсутність систематичних теоретичних і практичних досліджень до професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання інноваційних технологій відновлення здоров’я спортсменів у професійній діяльності. Ця проблема потребує осмислення її як цілісної педагогічної системи. Указане доводить актуальність проблематики дослідження й підтверджує необхідність розробки задекларованої проблеми. Система професійної підготовки фахівців ґрунтується на взаємопов’язаних принципах професійної освіти: професійної спрямованості навчання, фундаменталізації, гуманізації та гуманітаризації, випереджувального характеру професійної підготовки, технологічності, інтеграції, індивідуалізації та диференціації, неперервності та наступності, інформатизації, оптимізації, цілісності, моделювання, самостійності та самоосвіти тощо. Результати аналізу засвідчили перспективність залучення цілісного, діяльнісного, редукційного, диференційованого та Self-made-man-підходів до підготовки майбутніх фахівців ФКіС до використання здоров’явідновлювальних технологій у професійній діяльності.
Ключові слова: підготовка фахівців фізичної культури і спорту; здоров’явідновлювальні технології; методологічні основи; професійна підготовка.

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF TRAINING SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT FOR THE USE OF HEALTH AND RECOVERY TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITY
Julia Tverdokhlebova
Shevchenko National University "Chernihiv Collegium", Ukraine

Abstract. The new Ukrainian society needs specialists of physical culture and sports of innovative type, who combine the ability to creative cooperation, have modern innovative technologies of health restoration, have the skills of recovery, correction and support of motor functions of athletes. The development of a clear methodological apparatus for solving the problem allows to create an appropriate base, the basis for the implementation of the educational process, which will provide effective training of future professionals in physical culture and sports to use health technologies in professional activities. At the same time, the analysis of scientific research shows the lack of systematic theoretical and practical research for the training of future specialists in physical culture and sports to use innovative technologies to restore the health of athletes in professional activities. This problem requires understanding it as a holistic pedagogical system. This proves the relevance of the study and confirms the need to develop a declared problem. The system of professional training is based on the interrelated principles of professional education: professional orientation of education, fundamentalization, humanization and humanization, advanced nature of professional training, manufacturability, integration, individualization and differentiation, continuity and continuity, informatization, optimization, integrity and modeling, self-education, etc. The results of the analysis testified to the prospects of involving holistic, activity, reduction, differentiated and Self-made-man approaches to the training of future FC&S specialists for the use of health and recovery technologies in professional activities.
Key words: training of specialists in physical culture and sports; health recovery technologies; methodological bases; professional training.

Список використаних джерел

 1. Булатова М., Литвин О. Здоров’я і фізична підготовленість населення України. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2004. № 1. С. 3-9.
 2. Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання. Черкаси : Видавництво «Відлуння-Плюс», 2003. 352 с.
 3. Курамшин Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Київ, 2003. 464 с.
 4. Левшина О.Н. Идея «Self-made man». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ideya-self-made-man-osobennosti-vospriyatiya
 5. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Политиздат, 1975. 304 с.
 6. Липкин А.И. Субцивилизационная специфика США. Американский индивидуализм. Культура и искусство. 2014. № 6. С. 618-633.
 7. Рибалко П. Ф. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середовища у закладах середньої освіти : монографія. Суми, 2019. 378 с.
 8. Спірін О. М. Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу: дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Нац. пед. ун-т. ім. М.П. Драгоманова, 2001. 219 с.
 9. Тарасова О.В., Яцевич О.Е. Селфмейдмен: от истории к современности. Теория и практика общественного развития. 2015. № 6. С. 130-132.
 10. Ходус Е.В. «Идея субъекта» как эпистемологическая и онтологическая проблема: к вопросу вариативности форм современной субъективности. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2015. № 3. С. 176-181.
 11. Шимко І. М. Дидактичні умови організації самостійної навчальної роботи студентів вищих навчальних закладів : дис... канд.пед.наук. : 13.00.04. Кривий Ріг, 2003. 180 с.
 12. Douglas F. Narrative of the Life of Frederick Douglas, an American Slave, in: The Norton Anthology of American Literature. 6th ed. London – New York,2003.
 13. Miller B., Lapham M. The Self-made-myth. San-Francisco, 2012.
 14. Prochaska J. O., Velicer W. F. The transtheoretical model of health behavior change. Health Promotion. 1997. № 12. Р. 38-48.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 06.04.2018 | Переглядів: 370 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar