Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Твердохлєбова Ю.М. МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІ
Твердохлєбова Ю.М.
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2020-v2-24-2/2020_2-24-2_Tverdokhlebova_FMO.pdf

МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Формулювання проблеми. Актуальним є соціальний запит на професійну підготовку таких фахівців, які б володіли уміннями відновлення та зміцнення здоров’я, важливе значення для ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту має розробка моделі формування готовності до здоров’явідновлювальної діяльності у процесі професійної діяльності.
Матеріали і методи. Теоретичні: аналіз та систематизація наукових джерел, інтегральний аналіз, логіко-системний аналіз, класифікація, аналогія, індукція, дедукція, узагальнення науково-теоретичних і практичних даних.
Результати. Розроблена модель підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання здоров’явідновлювальних технологій у професійній діяльності – це цілісна відкрита система структурних (мета, методологічні підходи, принципи, сутність та структура готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання здоров’явідновлювальних технологій у професійній діяльності, рівні її сформованості) і функціональних (практична реалізація формування умінь використання здоров’явідновлювальних технологій у професійній діяльності, оцінювання рівнів готовності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання здоров’явідновлювальних технологій у професійній діяльності) компонентів, що знаходяться у взаємозв’язку та взаємодії і спрямовані на забезпечення освітньої діяльності студентів ЗВО спеціальностей галузі ФКіС з метою вирішення завдань якісної спортивно-педагогічної підготовки до професійної діяльності.
Висновки. Моделювання професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання здоров’явідновлювальних технологій у професійній діяльності дозволяє більш наочно дослідити особливості цього процесу, створює передумови для узагальнення всього найкращого, що накопичено вищою фізкультурною освітою.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: майбутні фахівці фізичної культури і спорту, здоров’явідновлювальні технології, професійна підготовка, модель.

MODEL OF PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT FOR THE USE OF HEALTH AND RECOVERY TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITY
Julia Tverdokhlebova
Shevchenko National University "Chernihiv Collegium", Ukraine

Problem formulation. The social demand for professional training of such specialists who would have the skills to restore and strengthen health is important, it is important for effective professional training of future specialists in physical culture and sports to develop a model of readiness for health and recovery activities.
Materials and methods. Theoretical: analysis and systematization of scientific sources, integrated analysis, logical-system analysis, classification, analogy, induction, deduction, generalization of scientific-theoretical and practical data.
Results. The developed model of preparation of future specialists of physical culture and sports for the use of health-improving technologies in professional activity is a holistic open system of structural (purpose, methodological approaches, principles, essence and structure of readiness of future specialists of physical culture and sports for use of health-improving technologies in professional activities, levels of its formation) and functional (practical implementation of the formation of skills in the use of health technologies in professional activities, assessment of the levels of readiness of future specialists in physical culture and sports to use health technologies in professional activities) components that are interconnected and interactions and aimed at ensuring the educational activities of students of the Free Economic Zone specialties in the field of FCiS in order to solve the problems of quality sports and pedagogical training for professional activities.
Conclusions. Modeling the professional training of future specialists in physical culture and sports for the use of health-promoting technologies in professional activities allows you to more clearly explore the features of this process, creates the preconditions for generalizing all the best that has accumulated in higher education.
Key words: future specialists of physical culture and sports; health recovery technologies; professional training; model.

Список використаних джерел

  1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ : Атіка, 2009. 684 с.
  2. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь: Перун, 2002. 1440 с.
  3. Волянюк Н. Ю. Функціональна модель суб’єкта професійної діяльності. Зб. наук. статей Київського міжнародного університету. Серія : Психологічні науки. 2005. Вип. 6. С. 37-45.
  4. Гордиенко Е.А. Теоретическое обоснование модели формирования готовности к профессионально ориентированному иноязычному общению у будущих специалистов таможенного дела. Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2015. №1. С. 58-66.
  5. Линенко А.Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї: монографія. Одеса: ОКФА; 1995. 77 c.
  6. Ложкін Г. В., Глуханюк Н. С., Волянюк Н. Ю. Проблема суб’єкта як теоретична основа професіоналізації особистості. Психологія і суспільство. 2003. № 2 (12). С. 97-103.
  7. Павлюк Є. О. Професійне становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2016. 403 с.
  8. Пурин В.Д. Педагогика среднего профессионального образования. Ростов на Дону: Феникс, 2006. 256 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 03.09.2020 | Переглядів: 407 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar