Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Левитська Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ ДАНІЇ
Левитська Т.В.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24-2/2020_2-24-2_Levytska_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ ДАНІЇ

Постановка проблеми. Данія є країною, в якій на високому рівні надаються реабілітаційні послуги, що серед іншого означає якісну професійну підготовку фахівців фізичної терапії, ерготерапії. Вивчення особливостей такої підготовки може позитивно вплинути на якість практичної підготовки фахівців з фізичної терапії в Україні. Мета статті – дослідити особливості практичної підготовки фахівців з фізичної терапії в університетах Данії.
Методи дослідження. На даному етапі наукового пошуку використано таких теоретичних методів дослідження: аналіз, систематизація, порівняння й узагальнення навчального плану, наукових даних, клінічної освіти, практичного досвіду та здатності мислити по-новому з метою дослідити зміст професійної підготовки у галузі підготовки фахівців з фізичної терапії в данських університетах при проходженні теоретичного та клінічного навчання на протязі двох років у Копенгагенському університеті.
Результати. У статті проаналізовано особливості практичної підготовки фахівців з фізичної терапії на прикладі Копенгагенської Професійної вищої Школи Копенгагенського університету прикладних наук (Данія). Описано види практичних занять і особливості оцінювання клінічної підготовки фахівців з фізичної терапії в данських університетах. Визначено можливості, передумови, засоби (клінічні міркування у фізіотерапії) та оцінювання клінічного навчання для підготовки фахівців з фізичної терапії.
Висновки. В зв’язку з соціально важливими змінами у системі охорони здоров’я, прагненням увійти в міжнародний простір, заклади освіти України повинні суттєво модифікувати організацію та зміст освіти, підготовити принципово нове покоління кадрів з вищою освітою, які будуть відповідати вимогам внутрішнього та зовнішнього ринків праці. Останнє обумовлює доцільність аналізу і впровадження передового закордонного досвіду щодо підготовки бакалаврів фізичної терапії.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: практична підготовка, фізичний терапевт, університети Данії, кількість балів,  клінічні міркування.

PECULIARITIES OF PRACTICAL TRAINING OF PHYSICAL THERAPISTS IN DANISH UNIVERSITIES
T. Levytska
Makarenko Sumy state pedagogical university, Sumy, Ukraine

Formulation of the problem. Denmark is a country where rehabilitation services are provided at a high level, which means, among other things, high-quality professional training of physical therapy specialists. The study of the peculiarities of such training can positively affect the quality of practical training of specialists in physical therapy in Ukraine. The purpose of the article is to investigate the features of practical training of physical therapy specialists in Danish universities.
Research methods. At this stage of scientific research, the following theoretical research methods are used: analysis, systematization, comparison and generalization of curriculum, scientific data, clinical education, practical experience to explore the content of training in physical therapy in Danish universities during theoretical and clinical training at the University of Copenhagen for two years.
Results. The article analyzes the features of practical training of specialists in physical therapy on the example of the Copenhagen Vocational Higher School of the Copenhagen University of Applied Sciences (Denmark). Types of practical classes and features of evaluation of clinical training of specialists in physical therapy in Danish universities are described. Possibilities, preconditions, means (clinical considerations in physiotherapy) and evaluation of clinical training for training of specialists in physical therapy are determined.
Conclusions. In connection with socially important changes in the health care system, the desire to enter the international space, educational institutions of Ukraine must significantly modify the organization and content of education, prepare a fundamentally new generation of staff with higher education that will meet the requirements of domestic and foreign labor markets. The latter determines the feasibility of analysis and implementation of advanced foreign experience in the preparation of bachelors of physical therapy.
Key words: practical training, physical therapist, Danish universities, number of points, clinical considerations.

Список використаних джерел

  1. Лянной Ю. О. (2014). Зміст професійної підготовки магістрів з фізичної реабілітації в університетах Канади. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, 2 (36), 463–470. (Lyannoy Yu. O. (2014). Contents of Masters in Physical Rehabilitation at Canadian Universities. Anton Semenovich Makarenko Sumy State Pedagogical University, Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 2 (36), 463–470).
  2. Лянной Ю.О. (2015). Система професійної підготовки  майбутніх бакалаврів і магістрів фізичної реабілітації (фізичної терапії) в університетах Нідерландів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, 3 (47),  97–107. (Lyannoy Yu. O. (2015). The system of professional training of future bachelors and masters of physical rehabilitation (physical therapy) in the universities of the Netherlands. Universities. Anton Semenovich Makarenko Sumy State Pedagogical University, Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 3(47),  97–107).
  3. Лянной Ю.О. (2015). Зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у вищих навчальних закладах Австрії. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, 4 (48),  74-87. (Lyannoy Yu. O. (2015). Content of professional training of specialists in physical rehabilitation (physical therapy) in higher educational institutions of Austria. Anton Semenovich Makarenko Sumy State Pedagogical University, Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 4 (48),  74-87). 
  4. Белікова Н.О. (2012). Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: теорія та методика. ТОВ "Козарі", 584. Belikova N.O. Preparation of future specialists in physical rehabilitation for health-preserving activity: theory and methods. LLC "Kozari", 584.
  5. Копенгагенський університетський коледж (Professionshøjskole):  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kp.dk/om-koebenhavns-professionshoejskole/
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 03.09.2020 | Переглядів: 415 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar