Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Карпенко Ю.М.КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ПРОФЕСІЙНО ДІЯЛЬНОСТІ В РЕАБІ
Карпенко Ю.М.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24-2/2020_2-24-2_Karpenko_FMO.pdf

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ПРОФЕСІЙНО ДІЯЛЬНОСТІ В РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ

Формулювання проблеми. В умовах сучасності формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності має особливе значення. Сучасну професійну діяльність у галузі охорони здоров’я відрізняє висока складність, тому ринок праці потребує висококваліфікованих фахівців, які добре розуміються в реабілітаційних інтервенціях. Актуальним питанням у контексті якісної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності постає проблема ефективної реалізації в освітньому процесі тісного взаємозв’язку теоретичних знань з практичною діяльністю.
Матеріали і методи. Використано аналіз, синтез, порівняння, зіставлення поглядів на наукову проблему, узагальнення результатів дослідження.
Результати. У дослідженні для визначення рівня сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійно діяльності в реабілітаційних центрах було виокремлено мотиваційно-ціннісний, пізнавальний, діяльнісно-практичний, особистісний критерії. Було визначено їх показники: мотиваційно-ціннісний – наявність у студентів позитивних мотиваційних установок та ціннісних орієнтацій; пізнавальний – наявність у студентів базових знань з циклу дисциплін загальної підготовки та спеціальних знань з циклу дисциплін професійної / фахової підготовки; діяльнісно-практичний – наявність у студентів вмінь та навичок, необхідних для надання реабілітаційної допомоги; особистісний – наявність у студентів професійно-особистісних якостей і здібностей. Показники сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійно діяльності в реабілітаційних центрах було градуйовано за такими рівнями: низький, середній, високий.
Висновки. Виділені критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійно діяльності в реабілітаційних центрах не вичерпують всебічності професійної підготовленості здобувачів освіти до означеного виду діяльності, але дають змогу здійснити її оцінку та виділити дієві шляхи позитивного впливу на процес професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів, ерготерапевтів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: готовність, професійна діяльність, майбутній фахівець, критерії, показники, рівні, фізична терапія, ерготерапія.

CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF PREPAREDNESS OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL THERAPY, OCCUPATIONAL THERAPY TO PROFESSIONAL ACTIVITY
Yulia Karpenko
Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko, Ukraine

Problem formulation. In modern conditions, the formation of the readiness of future specialists in physical therapy, occupational therapy for professional activities is of particular importance. Modern professional activities in the field of health care are characterized by high complexity, so the labor market needs highly qualified professionals who are well versed in rehabilitation interventions. An urgent issue in the context of quality training of future specialists in physical therapy, occupational therapy for professional activities is the problem of effective implementation in the educational process of the close relationship of theoretical knowledge with practical activities.
Materials and methods. The analysis, synthesis, comparison, comparison of views on a scientific problem, generalization of results of research are used.
Results. In the study to determine the level of readiness of future specialists in physical therapy, occupational therapy for professional activities in rehabilitation centers, motivational-value, cognitive, activity-practical, personal criteria were identified. Their indicators were determined: motivational-value – the presence of students' positive motivational attitudes and value orientations; cognitive – students have basic knowledge from the cycle of disciplines of general training and special knowledge from the cycle of disciplines of professional / professional training; activity-practical – students have the skills and abilities necessary to provide rehabilitation care; personal – thе presence of students' professional and personal qualities and abilities. Indicators of the readiness of future specialists in physical therapy, occupational therapy for professional activities in rehabilitation centers were graded at the following levels: low, medium, high.
Conclusions. The selected criteria, indicators and levels of readiness of future specialists in physical therapy, occupational therapy in vocational centers do not exhaust the comprehensiveness of professional training of students for this activity, but allow to assess it and identify effective ways to positively influence the process of professional training. physical therapists, occupational therapists.
Key words: readiness, professional activity, future specialist, criteria, indicators, levels, physical therapy, occupational therapy.

Список використаних джерел

  1. Бондаренко С.А. Формирование профессиональной готовности конкурентоспособного специалиста. Модернизация высшей школы: обеспечение качества профессионального образования. 2004. Ч. 1. С. 188-207.
  2.  Бубнова Л.М. Критерии и показатели готовности к выбору профессиональной педагогической деятельности будущих специалистов технического профиля. Теория и практика образовательного процесса. Серия: проблемы высшего образования. 2019. № 1. С. 23-27.
  3.  Кобзар Н.В. Поняття «компетентність», «компетенція» і «готовність до діяльності» в сучасній освітній парадигмі. Науковий вісник Донбасу. 2010. № 3. С. 11-14.
  4.  Мокренко О. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх соціальних працівників до професійного самовдосконалення. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. №10 (84). С. 119-131.
  5.  Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений. Москва: АЗЪ, 1996. 928 с.
  6. Baltusite Regina, Katane Irena. The structural model of the pedagogy students’ readiness for professional activities in the educational environment. Rural environment. Education. Personality. Jelgava, 2014. Р. 29-41.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 03.09.2020 | Переглядів: 447 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar