Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Демченко Л.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У
Демченко Л.В.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Demchenko_FMO.pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Формулювання проблеми. Теоретичний аналіз результатів науково-педагогічних досліджень з проблем підготовки майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії, вивчення практичного досвіду їх підготовки дозволили виявити протиріччя між потребою суспільства у професійно-компетентних фахівцях з фізичної терапії, ерготерапії та відсутністю спрямованості професійної підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії на набуття достатнього досвіду фізичної реабілітації дітей дошкільного віку. З огляду на різноманітність напрацьованих у методології педагогічних досліджень варто конкретизувати застосування таких підходів до процесу підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку. У вимірі методологічного обґрунтування дослідження процесу професійної підготовки готовності майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку набуває актуальності з’ясування змісту методологічних підходів.
Матеріали і методи. Теоретичні: аналіз та систематизація наукових джерел, інтегральний аналіз, логіко-системний аналіз, класифікація, аналогія, індукція, дедукція, узагальнення науково-теоретичних і практичних даних.
Результати. Розкрито роль та значення методологічних підходів до формування готовності майбутніх бакалаврів фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, до яких включаємо системний, аксіологічний, професійно-діяльнісний, особистісно-орієнтований, здоров’язбережувальний, біоетичний підходи.
Висновки. Ґрунтуючись на визначених методологічних підходах до процесу підготовки майбутнього бакалавра з фізичної терапії, ерготерапії, у подальших дослідженнях важливо визначити сукупність принципів, які лежать в основі досліджуваного процесу формування готовності майбутніх бакалаврів фізичної терапії та ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: майбутні бакалаври фізичної терапії, ерготерапії; професійна підготовка; методологічні основи; реабілітація дітей дошкільного віку; виробнича практика.

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE BACHELORS OF PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY FOR REHABILITATION OF CHILDREN IN INTERNSHIP PROCESS
L. Demchenko
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. Theoretical analysis of the results of scientific and pedagogical research on the problems of training future bachelors in physical therapy, ergotherapy, studying the practical experience of their training revealed contradictions between society's need for professionally competent specialists in physical therapy, ergotherapy and lack of focus of professional prepare to formation sufficient experience in physical rehabilitation of preschool children. Given the diversity of pedagogical research developed in the methodology, it is necessary to specify the application of such approaches to the process of training future bachelors of physical therapy, ergotherapy for physical rehabilitation of preschool children. In measuring the methodological justification of the study of the process of professional training of future bachelors of physical therapy, ergotherapy for physical rehabilitation of preschool children, it becomes important to clarify the content of methodological approaches.
Materials and methods. Theoretical: analysis and systematization of scientific sources, integrated analysis, logical-system analysis, classification, analogy, induction, deduction, generalization of scientific-theoretical and practical data.
Results. The role and importance in the formation of readiness of future bachelors of physical therapy and ergotherapy for physical rehabilitation of preschool children have systemic, axiological, professional, personality-oriented, health, bioethical approaches.
Conclusions. Based on certain methodological approaches to the process of preparing a future bachelor of physical therapy, occupational therapy, in further research it is important to determine the set of principles underlying the process of forming the readiness of future bachelors of physical therapy and ergotherapy for physical rehabilitation of preschool children.
Key words: future bachelors of physical therapy, ergotherapy; professional training; methodological bases; rehabilitation of preschool children; internship.

 

Список використаних джерел

 1. Анохин П. К. Теория функциональной системы. Успехи физиологической науки. 1970. Т. 1, № 1. С. 19–54.
 2. Бєлікова Н.О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров'язбережувальної діяльності : автореф. дис ... д-ра пед. наук. Київ, 2012. 45 с.
 3. Буцька Л. В. Базові засади біоетики та психотерапії як основа психосоматичного блоку дисциплін у програмі підготовки фізичних реабілітологів. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2012. Вип. 3. С. 97‒105.
 4. Васильев И. Б. Теоретические и методические основы подготовки педагогов профессионального обучения : дис. … д-ра пед. наук / Нац. акад. пед. наук Украины. Киев, 2016. 458 с.
 5. Гершунский Б. С. Образовательно-педагогическая прогностика: теория, методология, практика. Москва : Флинта; Наука, 2003. 768 с.
 6. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Київ ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.
 7. Криловець М. Г. Система методичної підготовки майбутніх учителів географії : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2009. 40 с.
 8. Павлюк Є. О. Професійне становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2016. 403 с.
 9. Підкурганна Г. О. Теоретико-методологічні та методичні основи художньо-педагогічної підготовки студентів дошкільного виховання педагогічного університету : дис. …д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 2003. 424 с.
 10. Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 308 с.
 11. Руденко Ю. А. Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : монографія. Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2015. 460 с.
 12. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе и дома. Москва : АРКТИ, 2005. 320 с.
 13. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого. Київ : навч.- метод. центр «Консорціум з удосконалення менеджент освіти в Україні», 2006. 302 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 20.02.2020 | Переглядів: 332 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar