Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Демченко Л.В. МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ...
Демченко Л.В.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24-2/2020_2-24-2_Demchenko_FMO.pdf

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Формулювання проблеми. У вимірі обґрунтування дослідження процесу професійної підготовки готовності майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку набуває актуальності розроблення моделі професійної підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку.
Матеріали і методи. Теоретичні: аналіз та систематизація наукових джерел, інтегральний аналіз, логіко-системний аналіз, моделювання, класифікація, аналогія, індукція, дедукція, узагальнення науково-теоретичних і практичних даних.
Результати. Модель формування готовності майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку базується на системному, аксіологічному, професійно-діяльнісному, особистісно-орієнтованому, здоров’язбережувальному, біоетичному підходах і передбачає дотримання низки педагогічних умов: стимулювання опановувати реабілітаційні методики для дітей дошкільного віку через організацію співпраці зі стейкґолдерами спеціальності та програми соціальних проєктів; реалізація міжпредметних зв’язків фізіології, психології і педагогіки для успішної фізичної реабілітації дітей дошкільного віку через інтеграцію фахових дисциплін та спецкурсів; підтримка індивідуальних освітніх траєкторій у формуванні навичок реабілітації дітей дошкільного віку через практику у спеціалізованих установах. Модель містить основні критерії: позиційно-аксіологічний (показник: стійкість мотивації до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку), пізнавально-діяльнісний (показники: обсяг знань про методики реабілітації дітей дошкільного віку; продуктивність умінь з ранньої фізичної реабілітації) та поведінковий (показник: прагнення до професійного саморозвитку) та рівні готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, як низький, середній, достатній, високий..
Висновки. Потребує удосконалення зміст професійної підготовки (акцент на методиках фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, проходження різних видів виробничої практики, запровадження спецкурсу «Професійна діяльність реабілітолога з дітьми дошкільного віку»). Доцільними будуть форми (настановчі лекції; тренінги; майстер-класи від стейкґолдерів; виробнича практика; самостійна робота; соціальні проєкти; волонтерська діяльність), методи (проблемні, дослідницькі, інтерактивні, ігрові, проєктні) та засоби (Інтернет-ресурси; освітні платформи; професійно-орієнтовані завдання; щоденник практики) навчання.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: майбутні бакалаври фізичної терапії, ерготерапії,; професійна підготовка, модель, реабілітація дітей дошкільного віку, виробнича практика.

MODEL OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE BACHELORS OF PHYSICAL THERAPY, ERGO THERAPY
FOR REHABILITATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
IN INTERNSHIP PROCESS

L. Demchenko
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. In measuring the justification of the study of the process of professional training of future bachelors of physical therapy, occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children becomes relevant to develop a model of professional training of future bachelors of physical therapy, ergotherapy for physical rehabilitation of preschool children.
Materials and methods. Theoretical: analysis and systematization of scientific sources, integrated analysis, logical-system analysis, modeling, classification, analogy, induction, deduction, generalization of scientific-theoretical and practical data.
Results. The model of formation of readiness of future bachelors of physical therapy, occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children is based on systemic, axiological, professional, personality-oriented, health-preserving, bioethical approaches and provides observance of a number of pedagogical conditions: stimulation and mastery through the organization of cooperation with stakeholders of the specialty and the program of social projects; implementation of interdisciplinary links of physiology, psychology and pedagogy for successful physical rehabilitation of preschool children through the integration of professional disciplines and special courses; support of individual educational trajectories in the formation of skills of rehabilitation of preschool children through practice in specialized institutions. The model contains the main criteria: positional-axiological (indicator: stability of motivation for physical rehabilitation of preschool children), cognitive-activity (indicators: the amount of knowledge about methods of rehabilitation of preschool children; productivity of skills in early physical rehabilitation) and behavioral (indicator: desire to professional self-development) and levels of readiness of future specialists in physical therapy, occupational therapy for physical rehabilitation of preschool children, as low, medium, sufficient, high.
Conclusions. The content of professional training needs to be improved (emphasis on methods of physical rehabilitation of preschool children, passing of various types of industrial practice, introduction of a special course "Professional activity of a rehabilitation specialist with preschool children"). Forms (introductory lectures; trainings; master classes from stakeholders; internships; independent work; social projects; volunteering), methods (problem-based, research, interactive, game, project) and tools (Internet resources; educational platforms; professionally-oriented tasks; practice diary) training.
Key words: future bachelors of physical therapy, ergotherapy; professional training; model; rehabilitation of preschool children; internship.

Список використаних джерел

  1. Белкин А. С., Силина С. Н. Профессиографический мониторинг подготовки специалиста в системе высшего педагогического образования. Шадринск, 1999. Вып. 4. С. 43–58.
  2. Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Машовець М. А. Здоров’я дитини від родини: як виховувати в сім’ї здорову дитину від народження до повноліття / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології, Каф. дошк. педагогіки, Відкрита пед. шк. Київ : СПД Богданова А. М., 2006. 220 с.
  3. Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. Педагогика. 2003. № 10. С. 8–14.
  4. Дякон В. М., Ковальов Л. Є. Моделі і методи теорії прийняття рішень. Київ : АНФ ГРУП, 2013. 604 с.
  5. Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 14.09.2020 | Переглядів: 406 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar