Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Левитська Т.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ ДАНІЇ
Левитська Т.В.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-V1-15-3/2018_1-15-2_Levitskaya.pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В УНІВЕРСИТЕТАХ ДАНІЇ

Анотація. На різних етапах виконання дослідження професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів у Данії ми звертаємося до таких методологічних підходів. Суть усіх педагогічних явищ і процесів становить системний підхід, коли кожна педагогічна система розглядається і розуміється як цілісність. Компетентнісний підхід передбачає орієнтацію на результати навчання. Застосування цього підходу забезпечує умови для максимального узгодження результатів освіти з потребами ринку праці, розробки і впровадження інноваційних освітніх технологій та підвищення якості надання освітніх послуг в цілому. Міждисциплінарний підхід дозволяє розглядати проблему професійної підготовки майбутніх фізичних терапевтів крізь призму декількох дисциплін, інтегрувати дисциплінарні позиції з метою формування цілісної картини певної ситуації і вироблення її комплексного вирішення. Застосування цього підходу обґрунтовується загальними тенденціями до ускладнення і диверсифікації життя суспільства у контексті активних глобалізаційних процесів, а також мульти-теоретичною сутністю поняття «здоров’я», що створює значний потенціал для взаємодії з дисциплінами гуманітарного і природничого блоку. У контексті аксіологічного підходу, який зосереджується на розвитку ціннісно-особистісної складової здобувача вищої освіти, професійна освіта і підготовка майбутніх фізичних терапевтів повинна сприяти розбудові толерантності, емпатії, справедливості, міжкультурного розуміння. Особистісний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у ЗВО Данії є засобом пізнання та організації діяльності, спрямованої на формування суб’єктів, здатних самостійно здійснювати свою навчальну діяльність та усвідомлено управляти нею, брати на себе відповідальність за результати своїх дій і вчинків. Маркером цього підходу виступає творення особистості, яка самоорганізується і саморозвивається.
Ключові слова: фахівці фізичної терапії, методологічні основи, професійна підготовка, вища освіта Данії, компаративне дослідження.

METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH OF PROFESSIONAL TRAINING
OF SPECIALISTS IN PHYSICAL THERAPY IN DANISH UNIVERSITIES

 
Tatiana Levitskaya
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. At different stages of the study of professional training of future physical therapists in Denmark, we turn to the following methodological approaches. The essence of all pedagogical phenomena and processes is a systemic approach, when each pedagogical system is considered and understood as a whole. Competence approach involves focusing on learning outcomes. The application of this approach provides conditions for the maximum harmonization of educational outcomes with the needs of the labor market, development and implementation of innovative educational technologies and improving the quality of educational services in general. The interdisciplinary approach allows to consider the problem of professional training of future physical therapists through the prism of several disciplines, to integrate disciplinary positions in order to form a holistic picture of a particular situation and develop a comprehensive solution. The application of this approach is justified by general tendencies to complicate and diversify the life of society in the context of active globalization processes, as well as the multi-theoretical essence of the concept of "health", which creates significant potential for interaction with the humanities and natural sciences. In the context of the axiological approach, which focuses on the development of the value and personality component of the higher education seeker, professional education and training of future physical therapists should help build tolerance, empathy, justice, intercultural understanding. The personal approach in the professional training of future specialists in physical rehabilitation in the Free Economic Zone of Denmark is a means of cognition and organization of activities aimed at forming entities capable of self-study and conscious management, take responsibility for the results of their actions and deeds. The marker of this approach is the creation of a person who is self-organizing and self-developing.
Key words: physical therapy specialists; methodological bases; professional training; higher education in Denmark; comparative research.

Список використаних джерел

  1. Адам С. Использование результатов обучения (Using Learning Outcomes UK Bologna Seminar). Болонский процес: середина пути. Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005.  С. 110-151.
  2. Вітвицька С.С. Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя. Креативна педагогіка. 2015. № 10. С. 63-67.
  3. Джуринський П. Міждисциплінарний підхід у методиці викладання спортивних дисциплін майбутнім фахівцям фізичного виховання. Освітологічний дискурс. 2015. № 1(9). С. 84-94.
  4. Заблоцька О.С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2008. № 40. С. 63-68.
  5. Литовченко І.В. Структурно-функціоналістська парадигма в дослідженнях соціальних інститутів. Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2015. № 16(2). С. 48-52.
  6. Лянной Ю.О. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах. Дис… доктора пед. наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2017. 674 с.
  7. Третько В. Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх магістрів міжнародних відносин. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2013.  № 6. С. 94-102.
  8. Ходус Е.В. «Идея субъекта» как эпистемологическая и онтологическая проблема: к вопросу вариативности форм современной субъективности. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2015. № 3. С. 176-181.
  9. Шимко І.М. Дидактичні умови організації самостійної навчальної роботи студентів вищих навчальних закладів : дис... канд.пед.наук. : 13.00.04. Кривий Ріг, 2003. 180 с.
  10. Ertmer P.A., Newby T.J. Behaviorism, Cognitivism, Constructivism: Comparing Critical Features from an Instructional Design Perspective. Performance Improvement Quarterly. 2013. № 6(4). Р. 50-72.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 28.09.2020 | Переглядів: 369 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar