Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Острога М.М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Острога М.М.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24-2/2020_2-24-2_Ostroha_FMO.pdf

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Постановка проблеми. Підготовка учителів у ЗВО сьогодні орієнтується на професійний стандарт вчителя, який серед іншого опікується і формуванням умінь у майбутніх вчителів організовувати позакласну роботу, а також формуванням інформаційно-цифрової компетентності. Аналіз науково-педагогічних публікацій засвідчує наявність результатів щодо формування навичок організації позакласної, у т.ч. профорієнтаційної роботи, проте публікацій, пов’язаних з використанням цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності вчителя недостатньо. Відкритим на сьогодні є питання щодо успішної підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання цифрових технологій у профорієнтаційній діяльності. Метою статті є обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх бакалаврів середньої освіти до використання ЦТ у профорієнтаційній діяльності.
Матеріали і методи. Для досягнення мети використано аналіз та узагальнення результатів наукових розвідок в галузі підготовки вчителів до профорієнтаційної діяльності, а також експертна оцінка виокремлених умов через розрахунок коефіцієнта рангової конкордації, яка підтверджена статистичним критерієм згоди Пірсона.
Результати. За результатами експертної оцінки визначено чотири педагогічні умови, які є найбільш ефективними на думку експертів: використання змішаного навчання для розвитку навичок професійної е-комунікації; посилення мотивації опановувати хмарні сервіси і SMM-технології; створення цифрового освітнього середовища; розширення змісту психолого-педагогічної підготовки питаннями профорієнтаційної діагностики.
Висновки. Підготовка майбутніх бакалаврів середньої освіти має враховувати виділені педагогічні умови, які позитивно вплинуть на здатність майбутніх учителів використовувати цифрові технології у профорієнтаційній діяльності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: педагогічні умови, професійна підготовка, майбутні бакалаври середньої освіти, використання цифрових технологій, профорієнтаційна діяльність, цифрові технології.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PREPARATION OF FUTURE BACHELORS OF SECONDARY EDUCATION FOR THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN CAREER GUIDANCE ACTIVITIES
Mariia Ostroha
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

Formulation of the problem. Today, the training of teachers in free economic education is focused on the professional standard of teachers, who, among other things, takes care of the formation of skills of future teachers to organize extracurricular activities, as well as the formation of information and digital competence. Analysis of scientific and pedagogical publications shows the presence of results in the formation of skills of extracurricular organization, including career guidance work, however, publications related to the use of digital technologies in career guidance activities of teachers are not enough. The question of successful preparation of future bachelors of secondary education for the use of digital technologies in career guidance is open today. The purpose of the article is to substantiate the pedagogical conditions of preparation of future bachelors of secondary education for the use of CT in career guidance activities.
Materials and methods. To achieve this goal, the analysis and generalization of the results of scientific research in the field of teacher training for career guidance, as well as expert assessment of selected conditions through the calculation of the rank concordance coefficient, which is confirmed by Pearson's statistical criterion.
Results. According to the results of the expert assessment, four pedagogical conditions have been identified, which are the most effective in the opinion of experts: the use of blended learning for the development of professional e-communication skills; strengthening the motivation to master cloud services and SMM-technologies; creation of a digital educational environment; expanding the content of psychological and pedagogical training by issues of career guidance diagnostics.
Conclusions. The training of future bachelors of secondary education should take into account the selected pedagogical conditions that will positively affect the ability of future teachers to use digital technologies in career guidance.
Key words: pedagogical conditions, professional training, future bachelors of secondary education, use of digital technologies, career guidance activity, digital technologies.

Список використаних джерел

  1. Педагогика : Большая современная энциклопедия / Сост. Е. С. Рапацевич. Минск : Соврем. Слово, 2005. 720 с.
  2. Литвин А. В. Методологічні засади поняття «педагогічні умови»: на допомогу здобувачам наукового ступеня. Львів: СПОЛОМ, 2014. 76 с.
  3. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Київ : Знання, 2005. 486 с., с. 34
  4. Словник-довідник з професійної педагогіки / ред. А. В. Семенова. Одеса : Пальміра, 2006. 364 с.
  5. Ипполитова Н., Стерхова Н. Анализ понятия «педагогические условия» : сущность, классификация. General and Professional Education. 2012. № 1. С. 8–14.
  6. Современный словарь по педагогике / сост. Е. С. Рапацевич. Минск : «Современное слово», 2001. 928 с.
  7. Зінченко В.П., Янцур М.С. Система професійної орієнтації молоді в умовах ринку. Людина і праця. Інформаційний бюлетень Міністерства праці України. 1995. № 1. С. 39-42.
  8. Климов Г.І., Седляр І.О., Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи: практикум. К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1995. 180 с.
  9. Отрощенко Н.Л. Профорієнтація учнів загальноосвітньої школи як соціальнопедагогічна проблема. Науковий портал Донбасу : електрон. журн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. 2007. № 1. URL: http://alma-mater.lnpu.edu.ua/elect_v/N1/r2/07onlysp.pdf
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 04.09.2020 | Переглядів: 343 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar