Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Атаманюк С.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ...
Атаманюк С.І.
Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-3/2018_1-15-3_Atamanyuk_FMO.pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. Нині відбувається процес модернізації системи освіти, що вимагає випереджаючої розробки прогресивних і методично виправданих концепцій, педагогічних технологій і оволодіння ними майбутніми фахівцями фізичної культури і спорту. Істотні зміни мають відбутися і в професійній підготовці фахівців з фізичної культури і спорту, які завтра будуть провідниками нового знання в фізкультурній освіті. Основна ідея модернізації процесу професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту полягає в тому, щоб як мінімум створити умови, що дозволяють студентам в навчально-виховному процесі закладу вищої освіти розвивати креативне мислення, творчо осмислювати і освоювати інноваційні технології фізичного виховання, а як максимум створити життєздатну педагогічну систему, засновану на інноваційних технологіях науково-педагогічної освіти, яка дозволить домогтися сучасної якості підготовки фахівця нового типу, що володіє знаннями, вміннями і навичками новатора. У даний час для фахівців, що працюють в сфері фізичної культури, спорту, туризму та фізичної реабілітації актуальності набувають інноваційні знання і вміння з питань навчання і реабілітації від самих азів до вищих щаблів майстерності, а також цілісний процес оздоровчого тренування з особами різного рівня підготовленості, віку і стану здоров'я засобами інноваційних видів рухової активності. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту у ЗВО має бути спрямована на формування готовності  майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності. У статті розкрито методологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності, на конкретно-науковому рівні виділено професійно-особистісний, редукційний, діяльнісний, інноваційний, оздоровчий, гендерний, біосоціокультурний підходи.
Ключові слова: професійна підготовка; фахівці фізичної культури і спорту; інноваційні види рухової активності; методологічні підходи.

METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH OF PREPARATION OF FUTURE EXPERTS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS FOR USE OF INNOVATIVE TYPES OF MOTOR ACTIVITY IN PROFESSIONAL ACTIVITY
Svitlana Atamanyuk
Zaporizhzhya Polytechnic National University, Ukraine

Abstract. Currently, the process of modernization of the education system is underway, which requires the advanced development of progressive and methodically justified concepts, pedagogical technologies and their mastery by future specialists in physical culture and sports. Significant changes should take place in the professional training of specialists in physical culture and sports, who tomorrow will be the leaders of new knowledge in physical education. The main idea of ​​modernization of the process of professional training of specialists in physical culture and sports is to at least create conditions that allow students in the educational process of higher education to develop creative thinking, creatively comprehend and master innovative technologies of physical education, and at most create a viable pedagogical system based on innovative technologies of scientific and pedagogical education, which will achieve the modern quality of training of a new type of specialist with the knowledge, skills and abilities of an innovator. Currently, for professionals working in the field of physical culture, sports, tourism and physical rehabilitation are gaining innovative knowledge and skills in training and rehabilitation from the basics to the highest levels of skill, as well as a holistic process of health training with people of different levels of training, age and health by means of innovative types of motor activity. Training of future specialists in physical culture and sports in the university should be aimed at forming the readiness of future specialists in physical culture and sports to use innovative types of physical activity in professional activities. The article reveals the methodological foundations of professional training of future specialists in physical culture and sports to use innovative types of physical activity in professional activities, at the specific scientific level highlights professional-personal, reduction, activity, innovative, health, gender, biosociocultural approaches.
Key words: professional training; specialists in physical culture and sports; innovative types of motor activity; methodological approaches.

Список використаних джерел

 1. Андрущенко В.П. Філософський словник соціальних термінів. Харків: Р.И.Ф.; 2005. 672 с.
 2. Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении. Донецк : ЕАИ-Пресс, 2001. 160 с.
 3. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования. Киев : МАУП, 2002. 216 с.
 4. Ворожбитова А.Л. Гендерные компоненты теории физической культуры. Майкоп: Адыгейский гос. ун-т. 2008. 189 с.
 5. Григорьев В. И. Социокультурная интеграция содержания неспециального физкультурного образования студентов вузов : автореф. дис. … докт.пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». СПб., 2002. 59 с.
 6. Козаков В. А., Артюшина М. В., Котикова О. М. та ін. Психологія діяльності та навчальний менеджмент / за заг. ред. В. А. Козакова. Київ : КНЕУ, 2003. 829 с.
 7. Козленко М. П., Вільчковський Є. С., Цвек С. Ф. Теорія і методика фізичного виховання. Київ : Вища школа, 1984. 326 с.
 8. Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва : МГФ «Знание», 1996. 308 с.
 9. Приходько В. В. Педагогические основы физкультурного образования студентов (опыт игрового проєктирования и экспертизы) : дис. … докт.пед. наук : 13.00.04. Москва, 1991. 416 с.
 10. Профессиональная педагогика / под ред. С. Я. Батышева. Москва : Профессиональное образование, 1997. 512 с.
 11. Сивак О., Прокопенко О., Цикалюк О., Полікарчук І. Здоров’я жінок в Україні: права, можливості та рекомендації. Київ: Паперовий Змій-ОПТ. 2019. 154 с.
 12. Теорія і методика фізичного виховання : у 2 т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. Київ : Олімпійська література, 2008. Т. 1. 391 с.; Т. 2. 366 с.
 13. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика. Москва : УНЦ ДО, 2005. 222 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 23.02.2019 | Переглядів: 448 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar