Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Атаманюк С.І. ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ВИМІРАХ РЕЗУЛЬТАТІВ...
Атаманюк С.І.
Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Atamanyuk_FMO.pdf

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
У ВИМІРАХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДГОТОВКИ

Формулювання проблеми. Простого опанування інноваційних видів рухової активності недостатньо для фахівця галузі ФКіС, професійна діяльність якого пов’язана, серед іншого, з популяризацією здорового способу життя, а також наданням населенню оздоровчих спортивних послуг. Тому важливим серед результатів їхньої професійної підготовки передбачити готовність до використання інноваційних видів рухової активності, що означає не лише самостійне виконання таких рухів, а й здатність навчити їх виконувати, прагнення бути обізнаним серед течій та технік виконання рухів, мати навички рефлексії по відношенню до їх поширення та використання для різних верств населення. Зазначене підтверджує нетривіальність структури такого виду готовності, а тому важливість розбудови організаційно-педагогічної системи її формування.
Матеріали і методи. Системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; педагогічне спостереження.
Результати. У межах проведеного дослідження поняття «готовність майбутніх фахівців ФКіС до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності» розуміємо як складне особистісне утворення, яке інтегрує умотивованість опановувати й використовувати інноваційні види рухової активності у професійній діяльності фахівця ФКіС, спеціалізовані знання про інновації в галузі ФКіС загалом та інноваційні види рухової активності, уміння (рухові та методичні) їх демонструвати та навчати покроково виконувати інших, а також прагнення до саморозвитку й рефлексії щодо їх здійснення\ використання\ пропагування у власній професійній діяльності.
Висновки. Результатом підготовки майбутніх фахівців ФКіС до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності має виступати нова категорія в галузі професійної освіти «готовність майбутніх фахівців ФКіС до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності». Освітній процес професійної підготовки фахівців є складним і багатогранним, про що свідчать різні чинники впливу, необхідність їх поєднання, своєрідність механізмів розв’язання актуальних навчальних, виховних і культурологічних завдань. Тому дотримання запропонованої структури готовності вважаємо необхідним для оптимального функціонування освітньої системи, ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців до використання інновацій у професійній діяльності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: професійна підготовка; майбутні фахівці фізичної культури і спорту; інноваційні види рухової активності; готовність; компоненти.

READINESS OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS TO USE INNOVATIVE TYPES OF MOTOR ACTIVITY IN MEASURING TRAINING RESULTS
Svitlana Atamanyuk
Zaporizhzya Polytechnic National University, Ukraine

Formulation of the problem. Simply mastering innovative types of physical activity is not enough for a specialist in the field of FC&S, whose professional activity is connected, among other things, with the promotion of a healthy lifestyle, as well as the provision of health sports services to the population. Therefore, it is important among the results of their training to provide readiness to use innovative types of motor activity, which means not only independent performance of such movements, but also the ability to teach them to perform, the desire to be aware of currents and techniques of movement, to have reflection skills. and use for different segments of the population. This confirms the non-triviality of the structure of this type of readiness, and therefore the importance of building an organizational and pedagogical system of its formation.
Materials and methods. System analysis of scientific, psychological and pedagogical, methodical literature; pedagogical observation.
Results. As part of the study, the concept of "readiness of future FC&S specialists to use innovative types of motor activity in professional activities" is understood as a complex personal education that integrates motivation to master and use innovative motor activities in the professional activities of FC&S specialists, specialized knowledge of innovation in FC&S in general and innovative types of motor activity, the ability (motor and methodical) to demonstrate them and teach others to perform step by step, as well as the desire for self-development and reflection on their implementation / use / promotion in their own professional activities.
Conclusions. The result of training future FC&S specialists to use innovative types of motor activity in professional activities should be a new category in the field of vocational education "readiness of future FC&S specialists to use innovative types of motor activity in professional activities." The educational process of professional training is complex and multifaceted, as evidenced by various factors of influence, the need to combine them, the uniqueness of the mechanisms for solving current educational, educational and cultural problems. Therefore, compliance with the proposed structure of readiness is necessary for the optimal functioning of the educational system, effective training of future professionals to use innovations in professional activities.
Key words: professional training; future specialists in physical culture and sports; innovative types of motor activity; readiness; components.

Список використаних джерел

  1. Гущина Н. В., Назаренко Л. Д. Формирование профессиональной компетентности будущего тренера по спортивной аэробике. Ульяновск, 2009. 90 с.
  2. Данилко М. Т. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02. Луцьк, 2000. 19 с.
  3. Дьяченко М.И, Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. Минск: Изд-во БГУ, 1981. 383 с.
  4. Козленко М. П., Вільчковський Є. С., Цвек С. Ф. Теорія і методика фізичного виховання. Київ : Вища школа, 1984. 326 с.
  5. Слобожанінов П. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційнокомунікаційних технологій : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Київ, 2017. 288 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 23.09.2019 | Переглядів: 287 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar