Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кода С.В. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ САМОВИЗНАЧЕННЯМ УЧНІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
Кода С.В.
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Coda_FMO.pdf

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ САМОВИЗНАЧЕННЯМ УЧНІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Формулювання проблеми. На вчителя фізики сьогодні покладається значна кількість завдань, які спрямовані не лише на формування адекватної природничої картини світу в учнів, а й серед іншого на управління професійним самовизначенням учнів у суспільстві. При цьому вчитель фізики має бути обізнаним у сучасних підходах до навчання, постійно розвивати систему власних знань про фізичні процеси, бачити міжпредметні зв’язки фізики з іншими науковими й виробничими галузями, усвідомлювати важливість профорієнтаційної роботи та потребу урізноманітнення профорієнтаційних заходів для управління професійним самовизначенням молоді.
Матеріали і методи. Теоретичні та емпіричні методи: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури, педагогічне спостереження, термінологічний аналіз для визначення сутності ключових дефініцій дослідження; структурно-логічний аналіз для визначення структури готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті.
Результати. У готовності учителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів виокремлюють мотиваційний (ціннісні настанови й прагнення вчителя фізики до управління професійним самовизначенням учнів у процесі навчання фізики), гносеологічний (спеціалізовані знання про методики професійного самовизначення учнів), праксеологічний (професійні вміння, які допомагають застосовувати спеціалізовані знання про методики професійного самовизначення учнів та правильно вибудовувати процес управління професійним самовизначенням учнів у процесі навчання фізики) та рефлексивно-особистісний (здатність здійснювати оцінку та рефлексувати щодо управління професійним самовизначенням учнів) компоненти.
Висновки. Поняття «готовність учителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів» має розглядатися як інтегративна якість особистості, яка є сукупністю ціннісних настанов і прагнень сприяти професійному самовизначенню учнів у процесі навчання фізики, знань про методики професійного самовизначення учнів, умінь здійснювати управління професійним самовизначенням учнів у процесі навчання фізики та навичок рефлексії щодо такого виду діяльності. Подане тлумачення демонструє нетривіальність поняття та дозволяє схарактеризувати структуру готовності учителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: управління професійним самовизначенням учнів; професійна підготовка; учитель фізики; готовність; компоненти.

THE ESSENCE AND STRUCTURE OF READINESS OF PHYSICS TEACHERS TO MANAGE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS IN POSTGRADUATE EDUCATION
Svitlana Coda
Sumy Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Ukraine

Formulation of the problem. Physics teachers today are entrusted with a significant number of tasks aimed not only at forming an adequate natural picture of the world in students, but also, among other things, to manage the professional self-determination of students in society. The physics teacher should be familiar with modern approaches to learning, constantly develop their own knowledge of physical processes, see the interdisciplinary links of physics with other scientific fields, realize the importance of career guidance and the need to diversify career guidance activities for young people.
Materials and methods. Systematic analysis of scientific, psychological and pedagogical, methodological literature, pedagogical observation, terminological analysis to determine the essence of key definitions of research; structural and logical analysis to determine the structure of readiness of physics teachers to manage professional self-determination of students in postgraduate education.
Results. In the readiness of physics teachers to manage professional self-determination of students distinguish motivational (values ​​and aspirations of physics teachers to manage professional self-determination of students in the process of teaching physics), epistemological (specialized knowledge of methods of professional self-determination of students), praxeological (professional skills that help apply specialized knowledge). on methods of professional self-determination of students and to build the process of managing professional self-determination of students in the process of teaching physics) and reflexive-personal (ability to assess and reflect on the management of professional self-determination of students) components.
Conclusions. The concept of "readiness of physics teachers to manage professional self-determination of students" should be considered as an integrative quality of personality, which is a set of values ​​and aspirations to promote professional self-determination of students in teaching physics, knowledge of methods of professional self-determination of students, skills to manage professional self-determination physics and reflection skills on this type of activity. The given interpretation demonstrates the non-triviality of the concept and allows to characterize the structure of readiness of physics teachers to manage students' professional self-determination.
Key words: management of professional self-determination of students; professional training; physics teacher; readiness; components.

Список використаних джерел

  1. Завітренко Д. Ж. Формування в майбутніх вчителів технологій готовності до професійної орієнтації учнів основної школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Кіровоград, 2013. 20 с.
  2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос, 2005. 384 с.
  3. Негрівода О. О. Підготовка майбутніх учителів до професійно орієнтаційної роботи зі старшокласниками : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец.13.00.04¬ «Теорія і методика професійної освіти». Одеса, 2012. 20 с.
  4. Чорна І. М. Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі: автореф. дис. … канд. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Київ, 2003.20 с.
  5. Чумак М.Є. Рівні сформованості готовності до профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів в умовах профілізації навчання та методи їх визначення. URL : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpkp_ped/ 2012_18/r2/p2_16.pdf.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 23.09.2019 | Переглядів: 316 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar