Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Атаманюк С.І. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ І РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ...
Атаманюк С.І.
Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24-2/2020_2-24-2_Atamanyuk_FMO.pdf

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ І РІВНІ ГОТОВНОСТІ  МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Формулювання проблеми. Професійна підготовка майбутніх фахівців ФКіС у ЗВО має сприйматися як передумова досягнення високої конкурентоспроможності фахівця галузі ФКіС на ринку праці, оскільки отримані у процесі навчання знання та навички є основою розвитку суспільства (інтелектуального, економічного, технологічного тощо) та є визначальним фактором появи інновацій. При цьому професійні знання та спеціалізовані унікальні навички випускників стають головним джерелом і вирішальним чинником розвитку матеріального та нематеріального виробництва, забезпечуючи необхідні умови для сталого зростання у кожній галузі, у т.ч. галузі ФКіС.
Матеріали і методи. Системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; педагогічне спостереження.
Результати. Визначення рівнів готовності майбутніх фахівців ФКіС до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності відбувалося за п’ятьмя критеріями: мотиваційно-ціннісним, когнітивним, технологічним, професійно-діяльнісним, поведінково-рефлексивним, показниками яких виступили: мотивація до усіх видів роботи у сфері фізичної культури і спорту, теоретична обізнаність фахівців фізичної культури і спорту щодо інновацій у сфері фізичної культури і спорту, гімнастична підготовленість та рівень розвитку рухових якостей, здатність до тренерської діяльності, самоаналіз та вольова саморегуляція.
Висновки. Для перевірки ефективності організаційно-педагогічної системи підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності розроблено діагностичний апарат: який завдяки використанню мотиваційно-ціннісного, когнітивного, технологічного, професійно-діяльнісного, поведінково-рефлексивного критеріїв та віповідних показників (мотивація до усіх видів роботи у сфері фізичної культури і спорту, теоретична обізнаність фахівців фізичної культури і спорту щодо інновацій у сфері фізичної культури і спорту, гімнастична підготовленість та рівень розвитку рухових якостей, здатність до тренерської діяльності, самоаналіз та вольову саморегуляцію).
КЛЮЧОВІ СЛОВА: професійна підготовка; майбутні фахівці фізичної культури і спорту; інноваційні види рухової активності; готовність; критерії; показники; рівні.

CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF READINESS OF FUTURE SPECIALISTS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS TO USE INNOVATIVE TYPES OF MOTOR ACTIVITY IN PROFESSIONAL ACTIVITY
Svitlana Atamanyuk
Zaporizhzya Polytechnic National University, Ukraine

Formulation of the problem. The professional training of future FC&S specialists in the Free Economic Zone should be perceived as a prerequisite for achieving high competitiveness of the FC&S industry specialist in the labor market, as the knowledge and skills acquired in the training process are the basis of society (intellectual, economic, technological, etc.) and are a determining factor. At the same time, professional knowledge and specialized unique skills of graduates become the main source and decisive factor in the development of tangible and intangible production, providing the necessary conditions for sustainable growth in each industry, including industry FC&S.
Materials and methods. System analysis of scientific, psychological and pedagogical, methodical literature; pedagogical observation.
Results. Determining the levels of readiness of future FC&S specialists to use innovative types of motor activity in professional activities was based on five criteria: motivational-value, cognitive, technological, professional-activity, behavioral-reflexive, the indicators of which were: motivation for all types of work in the field of physical culture and sports, theoretical awareness of specialists in physical culture and sports on innovations in the field of physical culture and sports, gymnastic training and level of development of motor skills, ability to coach, self-analysis and volitional self-regulation.
Conclusions. To test the effectiveness of the organizational and pedagogical system of training future specialists in physical culture and sports to use innovative types of motor activity in professional activities developed a diagnostic apparatus: which through the use of motivational-value, cognitive, technological, professional, behavioral-reflexive criteria motivation for all types of work in the field of physical culture and sports, theoretical awareness of specialists in physical culture and sports on innovations in the field of physical culture and sports, gymnastic training and level of development of motor skills, ability to coach, self-analysis and voluntary self-regulation).
Key words: professional training; future specialists in physical culture and sports; innovative types of motor activity; readiness; criteria; Indexes; levels.

Список використаних джерел

  1. Багрій В. Н. Критерії та рівні сформованості професійних умінь майбутніх соціальних педагогів. Зб. наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2012. № 6. С. 10–14.
  2. Бєлікова Н. О. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів, 2013. Вип. 112, Т. 2. С. 52-56.
  3. Вейнберг Р. С. Гоулд Д. Психологія спорту / наук. ред. Г. Ложкін. Київ: Олімпійська література, 2014. 335 с.
  4. Гончаренко С. У. Методи дослідження в педагогіці. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України, гол. ред. В.Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 490 – 491.
  5. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.
  6. Матвійчук Т. Ф. Інноваційні технології в підготовці студентів напряму «Фізичне виховання». Львів : СПОЛОМ, 2013. 36с.
  7. Михайлишин Г. Й. Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи закладів вищої освіти фізичного виховання : дис.... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2006. 255 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 26.07.2020 | Переглядів: 335 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar