Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лебедик Л.В., Стрельніков В.Ю. ПРИНЦИПИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ САМОВИЗНАЧЕННЯМ УЧНІВ
Лебедик Л.В., Стрельніков В.Ю. [lebedyk_lesya@ukr.net]
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26-2/2020_4-26-2_Lebedyk-Strelnikov_FMO.pdf

ПРИНЦИПИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ
ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ САМОВИЗНАЧЕННЯМ УЧНІВ

У статті виділено та теоретично обґрунтовано дидактичні принципи післядипломної педагогічної освіти, які застосовуються у підготовці вчителів до управління професійним самовизначенням учнів. Проведений аналіз основних закономірностей та дидактичних принципів означеної підготовки вчителів. Розкрито суть кожного з виділених принципів.
Формулювання проблеми. Проблемою дослідження є виділення та теоретичне обґрунтування загальнодидактичних і особливих для підготовки вчителів до управління професійним самовизначенням учнів принципів.
Матеріали і методи. Для досягнення мети було використано комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження, зокрема: теоретичні: системний аналіз філософської, психологічної, соціологічної і педагогічної наукової літератури, присвяченої дослідженню підготовки вчителів до управління професійним самовизначенням учнів в умовах закладу післядипломної педагогічної освіти, та навчально-методичної й інструктивно-методичної документації для визначення понятійно-категорійного апарату; методи системного аналізу, що застосовувалися для розгляду генезису підготовки вчителів до управління професійним самовизначенням учнів; методи порівняльного аналізу – для визначення суті науково-методичної системи підготовки вчителів до управління професійним самовизначенням учнів і її відмінностей від наявної системи підготовки; методи прямого структурного аналізу – для розгляду структури й особливостей підготовки вчителів до управління професійним самовизначенням учнів як системи.
Результати. Виділено і теоретично обґрунтовано дидактичні принципи післядипломної педагогічної освіти у підготовці вчителів до управління професійним самовизначенням учнів.
Висновки. Ефективними у підготовці вчителів до управління професійним самовизначенням учнів є такі дидактичні принципи післядипломної педагогічної освіти: наступності, науковості, усвідомлення, діяльності,  наочності,  предметності,  розвивального навчання,  демократизації, системного підходу,  забезпечення цілісності й безперервності розвитку готовності вчителя до управління професійним самовизначенням учнів,  саморозвитку,  регу­лярної оперативної діагностики і самодіагностики цієї готовності,  психологіч­ної підтримки розвитку у вчителів означеної готовності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: дидактичні принципи, післядипломна педагогічна освіта, підготовка вчителів, управління, професійне самовизначення учнів.

PRINCIPLES OF POSTGRADUATE EDUCATION IN TEACHER PREPARATION FOR MANAGING STUDENTS 'PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
Lesya Lebedyk, Victor Strelnikov
Poltava National Pedagogical University named after VG Korolenko, Ukraine

Abstract. The article highlights and theoretically substantiates the didactic principles of postgraduate pedagogical education, which are used in the preparation of teachers to manage the professional self-determination of students. The analysis of the basic laws and didactic principles of the specified training of teachers is carried out. The essence of each of the selected principles is revealed.
Formulation of the problem. The purpose of the article is to highlight and theoretically substantiate the general didactic and special principles for training teachers to manage professional self-determination of students.
Materials and methods. To achieve this goal, a set of complementary research methods was used, in particular: theoretical: systematic analysis of philosophical, psychological, sociological and pedagogical scientific literature devoted to the study of teacher training to manage professional self-determination of students in postgraduate pedagogical education, and teaching and instructional documentation for determining the conceptual and categorical apparatus; methods of system analysis used to consider the genesis of teacher training to manage professional self-determination of students; methods of comparative analysis - to determine the essence of the scientific and methodological system of teacher training for the management of professional self-determination of students and its differences from the existing system of training; methods of direct structural analysis - to consider the structure and features of teacher training to manage professional self-determination of students as a system.
Results. The didactic principles of postgraduate pedagogical education in the preparation of teachers for the management of professional self-determination of students are highlighted and theoretically substantiated.
Conclusions. The following didactic principles of postgraduate pedagogical education are effective in preparing teachers for managing students 'professional self-determination: continuity, scientificity, awareness, activity, clarity, subjectivity, developmental learning, democratization, system approach, ensuring integrity and continuity of teacher readiness to manage students' professional self-determination. self-development, regular operative diagnostics and self-diagnostics of this readiness, psychological support of development at teachers of the specified readiness.
Key words: didactic principles, postgraduate pedagogical education, teacher training, management, professional self-determination of students.

Список використаних джерел

 1. Зязюн І. А. Філософські проблеми гуманізації і гуманітаризації освіти. Педагогіка толерантності. 2000. №3. С. 58–61.
 2. Лебедик Л. В. Дидактичні принципи формування ІКТ-компетентностей майбутніх учителів математики у процесі фахової підготовки. Фізико-математична освіта : науковий журнал / О. В. Семеніхіна (гол. ред.). Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2017. Вип. 3(13). С. 215–219.
 3. Лебедик Л. В. Принципи вимірювання якості знань як результату навчання. Abstracts second international summer school «Educational measurement : teaching, research and practice»». 18–25 September 2010, Foros (Crimea, Ukraine). Nizhyn, 2010. С. 36.
 4. Лебедик Л. Розвиток професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: зб. наук. статей у 3-х ч. / За заг. ред. О. В. Зосименко, Г. Л. Єфремова. Суми, 2020. Ч. 1. С. 40–47.
 5. Лебедик Л. В. Розвиток професійної компетентності соціального педагога в умовах інноваційних змін у системі післядипломної освіти. Неперервна освіта: здобутки, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., приуроченої 80-річчю від дня заснування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Україна, 23 груд. 2020 р.). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти / Редколегія: О. М. Петровський, В. С. Мисик, І. М. Вітенко, О. І. Когут, Ю. Ч. Шайнюк, A. Janowski, Ф. І. Полянський, Г. І. Герасимчук, Т. В. Магера, М. П. Мамус, М. А. Мартинів, Т. О. Сергуніна. Тернопіль: ТОКІППО, 2020. С. 136–141.
 6. Стрельніков В. Ю. Акселеративне навчання як умова професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 28 жовт. 2016 р. / за заг. ред. В. В. Олійника. К. : УМО НАПН України, 2016. С. 263–267.
 7. Стрельніков В. Ю., Лейко С. В. Загально-дидактичні принципи формування математичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтав. нац. пед. ун-ту імені В.Г. Короленка. Серія : Педагогічні науки. Полтава, 2014. Вип. 14. С. 260–267.
 8. Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. Кн. 1. С. 64–73.
 9. Стрельніков В. Ю. Педагогічні принципи Григорія Сковороди. Григорій Сковорода і Паїсій Величковський : постаті на тлі епохи : зб. наук. пр. за результатами Всеукр. наук.-практ. конф. Полтава, 29 листоп. 2012 р. [до 290-річчя з дня народження] / [ред. кол. : Т. В. Оніпко, І. М. Петренко, В. В. Сарапин]. Полтава : ПУЕТ, 2013. С. 101–104.
 10. Стрельніков В. Ю. Педагогічні принципи та умови навчання вчителів історії в інституті післядипломної освіти. Актуальні проблеми післядипломної освіти педагогічних кадрів у період відродження національної школи : Тези доповідей звітної наук. конф. (25–26 листоп. 1993 р.). К. : УІПКККО, 1993. C. 70–72.
 11. Стрельніков В. Ю. Принципи та умови забезпечення ефективності навчання вчителів в інституті післядипломної освіти. Розбудова національної початкової школи : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (11–13 трав. 1993 р.). Полтава, 1993. C. 252–254.
 12. Стрельніков В. Ю. Принципи формування дослідницької компетентності майбутніх бакалаврів аграрних наук у процесі вивчення математичних дисциплін. Фізико-математична освіта : науковий журнал / О. В. Семеніхіна (гол. ред.). Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 2018. Вип. 1 (15). Ч. 2. С. 48–51.
 13. Стрельніков В. Ю. Розвиток психологічної культури вчителя в закладах післядипломної освіти. Післядипломна освіта педагогічних кадрів : Проблеми розвитку. Матеріали звітної наук. конф. (31 жовт. – 1 листоп. 1996 р.). К. : УІПКККО, 1997. C. 208–210.
 14. Стрельніков В. Складники особистісно-професійної компетентності викладача закладу післядипломної освіти. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: Зб. наук. пр. Суми: КЗ СОІППО, 2019. URL :  https://drive.google.com/file/d/1wFLXdkiHHKIfcI4ZDrCdSUO2PfkfObdJ/view
 15. Стрельніков В. Ю. Філософія проектування випереджувальної післядипломної педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: зб. наук. статей у 3-х ч. / За заг. ред. О. В. Зосименко, Г. Л. Єфремова. Суми, 2020. Ч. 1. С. 160–167. URL : http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3821-innovatsijni-tekhnologiji-rozvitku-osobistisno-profesijnoji-kompetentnosti-pedagogiv-v-umovakh-pislyadiplomnoji-osviti
 16. Хом’юк І. В., Петрук В. А., Хом’юк В. В. Фактори впливу на професійне самовизначення особистості в умовах ринкової економіки. Педагогіка безпеки. 2017. № 1. С. 6–11.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 02.02.2021 | Переглядів: 472 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar