Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Мацюк В.М. РОЛЬ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ В УДОСКОНАЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
Мацюк В.М. [mvm279@i.ua]
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24-2/2020_2-24-2_Matsyuk_FMO.pdf

РОЛЬ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ В УДОСКОНАЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ

Формулювання проблеми. Роль учителя фізики у формуванні сучасного наукового світогляду учнів є однією із провідних, оскільки вивчення фізики як джерела розуміння природних явищ є принципово важливим для засвоєння інших природничих навчальних дисциплін. Навчальне пізнання має багато спільного із науковим пізнанням. Тому необхідно не тільки ознайомлювати студентів із системою готових наукових істин, але і озброювати їх методами наукового пізнання.  Однак у програмах педагогічних вузів із загальної фізики приділяється недостатня увага формуванню у студентів методологічних знань. При вивченні кожного розділу курсу загальної фізики необхідно розкривати дидактичний потенціал методологічних принципів фізики, які сприяють оволодінню студентами методикою наукового пізнання.
Матеріали і методи: теоретичний аналіз філософської, методологічної, психолого-педагогічної, науково-методичної літератури; методологічний аналіз навчальних програм і навчальних посібників; системно-структурний аналіз змісту наукових понять.
Результати дослідження. У роботі запропоновано перелік розділів і тем курсу загальної фізики, під час вивчення яких можна розкривати суть методологічних принципів фізики, показувати їх роль у пізнанні законів світобудови і побудові наукових фізичних моделей і теорій.
Висновки. Для ефективного озброєння майбутніх учителів фізики системою знань, яка б ґрунтувалася на встановлених у науці методологічних принципах і ціннісних установках, необхідно розробити і впровадити у процес підготовки відповідних педагогічних кадрів вищих навчальних закладів спецкурс «Методологія фізики та методики навчання фізики». Крім того, на нашу думку, перспективним напрямком подальших досліджень є розробка методології навчання фізики на основі дидактики фізики і методології фізики.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: методологія фізики, методологічні принципи фізики, наукова картина світу, формування наукового світогляду, оптимізація навчального процесу, курс загальної фізики, фахова підготовка студентів.

THE ROLE OF METHODOLOGICAL PRINCIPLES IN IMPROVING
THE PROFESSIONAL TRAINING OF PHYSICS TEACHERS

Victor Matsyuk
Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. The role of a physics teacher in the formation of modern scientific worldview of students is one of the leading, because the study of physics as a source of understanding of natural phenomena is fundamentally important for the development of other natural sciences. Educational knowledge has much in common with scientific knowledge. Therefore, it is necessary not only to acquaint students with the system of ready-made scientific truths, but also to equip them with methods of scientific knowledge.  However, in the programs of pedagogical universities in general physics, insufficient attention is paid to the formation of students methodological knowledge. When studying each section of the course of general physics, it is necessary to reveal the didactic potential of methodological principles of physics, which contribute to students mastery of the methods of scientific cognition.
Materials and methods.
- theoretical analysis of philosophical, methodological, psychological and pedagogical, scientific and methodological literature;
- methodological analysis of educational programs and manuals;
- system-structural analysis of the content of scientific concepts.
Research results. The paper proposes a list of sections and topics of the course of general physics, during the study of which it is possible to reveal the essence of methodological principles of physics, show their role in understanding the laws of the universe and building scientific physical models and theories.
Conclusions. In order to effectively equip future physics teachers with a system of knowledge based on methodological principles and values established in science, it is necessary to develop and implement a special course "Methodology of Physics and Methods of Teaching Physics" in the process of training relevant pedagogical staff of higher educational institutions. In addition, in our opinion, a promising area of further research is the development of a methodology for teaching physics based on the didactics of physics and the methodology of physics.
Key words: methodology of physics, methodological principles of physics, scientific picture of the world, formation of scientific worldview, optimization of educational process, course of general physics, professional training of students.

Список використаних джерел

 1. Бор Н. Избранные научные труды: в 2-х томах / под ред. И.Е. Тамма, В.А. Фока, Б.Г. Кузнецова. М.: Наука, 1971. Т.2. 678 с.
 2. Бушок Г.Ф., Венгер Е.Ф. Методика преподавания физики в высшей школе. К.: Наукова думка, 2000. 415 с.
 3. Вигнер Е. Этюды о симметрии. М.: Мир, 1971. 320 с.
 4. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1 Наука логики. М.: «Мысль», 1974. 452 с.
 5. Гончаренко С.У. Формування у дорослих сучасної наукової картини світу. К.:  ІПООД  НАПН України, 2013. 220с.
 6. Карнап Р. Философские основания физики. М.: Прогресс, 1971. 390 с.
 7. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: у 3т. Т.1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка/ за ред. І.М.Кучерука. К: Техніка, 2006. 532 с.
 8. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: у 3т. Т.2. Електрика і магнетизм / за ред. І.М.Кучерука. К: Техніка, 2006. 452 с.
 9. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: у 3т. Т.3. Оптика. Квантова фізика/ за ред. І.М.Кучерука. К: Техніка, 1999. 520 с.
 10. Matsyuk V. The role of modern physical theories in formation of the worldview. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2017. Vol.5. № 5A. P. 89-90.
 11. Панченко А.И. Философия, физика, микромир. М: Наука, 1988. 192 с.
 12. Планк М. Единство физической картины мира. М.: Наука, 1975. 788 с.
 13. Степанюк А.В. Методологічні та теоретичні основи формування цілісності знань школярів про живу природу:  автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 1999. 36 с.
 14. Тарасов Л.В. Закономерности окружающего мира в 3 кн. Кн. 3. Эволюция естественно-научного знания. М: Физматлит. 2004. 360 с.
 15. Тарасов Л.В. Современная физика в средней школе. М: Просвещение, 1990. 288 с.
 16. Філософський енциклопедичний словник/ НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; голов. ред. В.І.Шинкарук. К.:  Абрис, 2002. 752 с.
 17. Шарко В.Д. Методична підготовка вчителя фізики в умовах неперервної освіти: монографія. Херсон: Видавництво  ХДУ, 2006. 400 с.
 18. Шут М.І, Горбачук І.Т., Сергієнко В.П. Загальна фізика. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих педагогічних закладів освіти/ автори- укладачі: М.І. Шут, І.Т. Горбачук, В. П. Сергієнко. К.: НПУ, 2005. 48 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.08.2020 | Переглядів: 480 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar