Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Чжан Хаосян. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ
Чжан Хаосян
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26-2/2020_4-26-Zhang_Chaoyang_FMO.pdf

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ

Постановка проблеми. Узагальнення показників ефективного використання ресурсів підприємств з метою планомірного розвитку останніх є актуальним завданням, яке має практичну значущість у контексті нових викликів сьогодення, які постають перед суб’єктами господарювання. Метою дослідження є систематизація показників аналізу стану та руху основних фондів підприємств за групами та окреслення напрямків підвищення ефективності використання основних фондів підприємств.
Методи дослідження – систематизація, узагальнення.
Результати. У статті систематизовано показники, які ілюструють стан використання та рух основних фондів  підприємства, за групами: показники, які характеризують технічний стан основних фондів, тобто їх зношеність, придатність до використання; показники, які характеризують рух основних виробничих фондів – коефіцієнти оновлення, приросту, вибуття; показники, які характеризують ефективність використання основних фондів – фондомісткість, фондовіддача, фондорентабельність, фондоозброєність праці тощо; показники, які характеризують результативність діяльності за рахунок впровадження заходів щодо оптимізації основних фондів – зростання обсягів виробництва, економія основних виробничих фондів і т.п.
Висновки. Актуальними є такі напрямки підвищення ефективності використання основних фондів на основі їх оптимального використання: урізноманітнення заходів екстенсивного та інтенсивного використання основних фондів, підвищення ритмічності роботи підприємств, приведення організаційної структури управління підприємством у відповідність до сучасних вимог ринку, використання виявлених резервів недозавантаженості основних фондів, технологічне оновлення виробництв (заміна застарілого устаткування, впровадження цифровізації бізнесу) тощо.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: основні фонди, ефективність, показники, напрямки, підприємство.

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF FIXED ASSETS OF ENTERPRISES
Zhang Chaoyang
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

Formulation of the problem. The generalization of indicators of efficient use of enterprise resources for systematic development of the latter is an urgent task that is of practical importance in the context of new challenges facing businesses today. The study aims to systematize the indicators of analysis of the state and movement of fixed assets of enterprises by groups and outline areas for improving the efficiency of use of fixed assets of enterprises.
Research methods – systematization, generalization.
Results. The article systematizes the indicators that illustrate the state of use and movement of fixed assets of the enterprise, by groups: indicators that characterize the technical condition of fixed assets, i.e. their wear and tear, suitability for use; indicators that characterize the movement of fixed assets - the coefficients of renewal, growth, disposal; indicators that characterize the efficiency of the use of fixed assets - capital intensity, return on assets, return on assets, capital adequacy of labor, etc.; indicators that characterize the effectiveness of activities through the implementation of measures to optimize fixed assets - growth of production, savings of fixed assets, etc.
Conclusions. Analysis of the indicators of each of these groups allows us to conclude the possibilities of optimizing the use of fixed assets in different areas. In particular, the following areas of improving the efficiency of fixed assets based on their optimal use are relevant: diversification of measures of extensive and intensive use of fixed assets, increasing the rhythm of enterprises, bringing the organizational structure of enterprise management in line with modern market requirements, use of identified reserves of underutilization of fixed assets, technological renewal of production (replacement of obsolete equipment, introduction of digitalization of business), etc.
Keywords: fixed assets, efficiency, indicators, directions, enterprise.

Список використаних джерел

 1. Економіка підприємства: підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, Г. М. Захарчин [та ін.]; за заг. ред. Й. М. Петровича. 2-ге вид., випр. Л.: Магнолія, 2007. 580 с.
 2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. I. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2003. 556 с.
 3. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. К.: Центр учбової літератури, 2009. 728 с.
 4. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: підручник. К. : Знання, 2008. 487 с.
 5. Ковальчук І. В. Економіка підприємства: навч. посіб. К. : Знання, 2008. 679 с.
 6. Коробов М. Я. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств. К.: Знання, 2000. 220 с.
 7. Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С., Панков В. А. та ін. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 400 с.
 8. Семенов Г. А., Станчевский В. К., Панкова М. О., Семенов А. Г., Гребінець К. М. Організація і планування на підприємстві: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 528 с.
 9. Орлов П. А. Экономика предприятия: Учеб. пособие. Х.: РИО ХГЭУ, 2000. 401 с.
 10. Петрович Й. М. Економіка підприємства: Підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, Г. М. Захарчин, Г. І. Кіндрацька та ін.; за загальною редакцією Й. М. Петровича. Львів: «Магнолія 2006», 2008. 580 с.
 11. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Підручник. К.: КНЕУ, 2003. 608 с.
 12. Прокопенко I. Ф. Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: Легас, 2004. 384 с.
 13. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Львів: ЛБI НБУ, 2000. 485 с.
 14. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 608 с. 
 15. Мельник Л. Г. Экономика предприятия. Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. 632 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.02.2021 | Переглядів: 453 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar