Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Гончар Л.В. ЩОДО ПРІОРИТЕТНОСТІ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ ТА ШЛЯХІВ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У ПРОСТОРІ ЗВО
Гончар Л.В. [lubov.v.gonchar@gmail.com]
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26-2/2020_4-26-Honchar_FMO.pdf

ЩОДО ПРІОРИТЕТНОСТІ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ ТА ШЛЯХІВ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У ПРОСТОРІ ЗВО

Формулювання проблеми. Стаття присвячена дослідженню проблеми формування та розвитку лідерської компетентності майбутніх маркетологів у просторі ЗВО.
Матеріали і методи: систематизація результатів наукових розвідок, аналіз закордонного досвіду.
Результати. Встановлено, що професія маркетолога поліфункціональна, на підприємстві маркетолог виконує безліч функцій, для виконання яких йому необхідні лідерські якості. Підкреслено, що викладання дисциплін з фокусом на формуванні лідерської компетентності у майбутніх маркетологів повинно відрізнятися широким міждисциплінарним підходом і концентрацією на завданнях сталого розвитку, тобто контекстом інтеграції економічних, соціальних та екологічних цілей.
Визначено сучасні методи формування лідерської компетентності у просторі ЗВО. Наголошено, що сучасна професійна підготовка лідерів має бути суттєво допрацьована з урахуванням особливостей розвитку українського суспільства та трансформована за рахунок включення в систему підготовки технологій активного навчання. Також автором відводиться велике значення виробничої практичної підготовки та науково-дослідній роботі, які є важливими ланками формування лідерської компетентності у майбутніх маркетологів.
Висновки. Головною задачею закладів вищої освіти при підготовці майбутніх маркетологів є розкриття лідерського потенціалу здобувачів та створення можливостей для прояву та розвитку тих їхніх талантів й здібностей, що будуть запорукою їх успішної професійної діяльності в майбутньому.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: майбутній маркетолог, лідер, лідерська компетентність, компетентнісний підхід, індивідуальна освітня траєкторія, заклад вищої освіти.

REGARDING THE PRIORITY OF DEVELOPMENT OF LEADERSHIP COMPETENCE OF FUTURE MARKETERS AND WAYS OF ITS FORMATION IN THE SPACE OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Liubov Honchar
Donbas State Teachers Training University, Ukraine

Problem formulation.The article is devoted to the research of the problem of formation and development of leadership competence of future marketers in the space of free trade.
Materials and methods: systematization of the results of scientific research, analysis of foreign experience.
Results. It is established that the profession of a marketer is multifunctional, at the enterprise the marketer performs many functions for which he needs leadership qualities. It is emphasized that the teaching of disciplines with a focus on the formation of leadership competence in future marketers should have a broad interdisciplinary approach and focus on sustainable development, in the context of integration of economic, social and environmental goals.
Modern methods of formation of leadership competence in the space of freelance are defined. It was emphasized that the modern professional training of leaders should be significantly improved taking into account the peculiarities of the development of Ukrainian society and transformed through the inclusion of active learning technologies in the training system. The author also attaches great importance to practical training and research work, which are important links in the formation of leadership competence in future marketers.
Conclusions. The main task of higher education institutions in training future marketers is to reveal the leadership potential of applicants and create opportunities for the manifestation and development of their talents and abilities that will guarantee their future success.
Key words: future marketer, leader, leadership competence, competence approach, individual educational trajectory, institution of higher education.

Список використаних джерел

 1. Багиев Г. Л., Егорова И. И., Наумов В. Н. Индивидуально-ориентированная технология подготовки маркетологов [Individually tailoed technology for training marketers]. Проблемы современной экономики. 2012. № 4. С. 390–393. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/individualno-orientirovannaya-tehnologiya-podgotovki-marketologov
 2. Баша І. Застосування інноваційних методів навчання в формуванні компетентностей майбутніх маркетологів. Маркетинг в Україні. 2017. № 2. С. 62–68
 3. Бойко О. Методологічні основи дослідження лідерської компетентності майбутніх офіцерів у ВВНЗ. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012, № 3, С. 17–21.
 4. Гамалій В. Ф., Бойко С. В. Проблеми підготовки маркетологів та їх конкурентоспроможність на ринку праці. Ефективні моделі управління у сучасних умовах: теорія і практика: тези доп. між. наук.-практ. конф. Кіровоград. 2016. С. 17–20.
 5. Жигірь В. Сутність та зміст лідерської компетентності майбутнього  менеджера освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2015. № 130. С. 34–37.
 6. Захарченко Ю. В. Формування дослідницької компетентності у студентів спеціальності «Маркетинг»: методичні рекомендації. Хмельницький : «Термінова поліграфія», 2017. 60 с.
 7. Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства: монографія. К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка. 2010.   С. 8.
 8. Кубанов Р. А. Лідерські якості – професійно важливий елемент особистості майбутнього маркетолога. Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. 2012. № 22. Ч. ІІІ. С. 175–182.
 9. Михасюк К. Формування професійної компетентності студентів коледжів економічного профілю під час проходження виробничої практики: навчально-методичний посібник. Рівне. 2018. 111 с.
 10. Мараховська Н. В. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх вчителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Харків: Харківський національний педагогічний інститут ім. Г. Сковороди, 2009. 20 с.
 11. Нестуля С. Дидактичні засади формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів із менеджменту в освітньому середовищі університету: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09, 2019. Полтава, 700 с.
 12. Огерчук Ю., Качановецька О. Маркетингова освіта в Україні: забезпечення якісної підготовки маркетологів відповідно до потреб українського ринку. Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доп.  IX між. наук.-практ. конф. Львів, 2012. С. 306–308.
 13. Покудіна Л. Використання потенціалу міждисциплінарної інтеграції у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2017. №1. С. 56–63
 14. Сергеева С. А. Развитие лидерской компетенции руководителей образовательных учреждений в обновлении содержания психолого-педагогической подготовки в системе профессионального педагогического образования. Теория и практика педагогической деятельности в условиях инновационного развития системы образования: мат. V науч.-прак. конференции молодых ученых. URL: http://fpp-mpsu.ru/index.php?name = detail&op = view&id = 958.
 15. Хмизова О. В. Формування лідерської позиції у молодших школярів у позаурочній діяльності: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ: Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України. 2010. 21 с.
 16. Чухрай Н. Маркетингові компетенції і проблеми підготовки фахівців з маркетингу. Маркетинг в Україні. 2009. №2.  С. 53-58.
 17. Шатун В. Компетентності лідерства як детермінанта ефективності сучасного менеджера. Наукові праці. Економіка. 2017. Вип. 294. Т. 306. С. 73-80.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 02.02.2021 | Переглядів: 191 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar