Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Rudenko Yu. Utilizing computer-based content analysis methods for enhancing critical thinking in students
Rudenko Yu.
Sumy State Pedagogical University named after A.S.Makarenko, Ukraine
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v4-26-2/2020_4-26-2_Rudenko_FMO.pdf

UTILIZING COMPUTER-BASED CONTENT ANALYSIS METHODS FOR ENHANCING CRITICAL THINKING IN STUDENTS

Formulation of the problem. The Article Addresses the Issue of Cultivating Critical Thinking in Students Through Document Content Analysis. Description of a Pedagogical Experiment on the Integration of Sociology and Computer Science for students, with the Aim of Mastering Computer-Based Content Analysis Methods for Sociological Research.
Materials and Methods. Theoretical Research Methods: We conducted an analysis and synthesis of scientific sources to uncover the fundamental principles related to the research problem. Empirical Research Methods: We utilized various empirical techniques such as surveys, observations, and interviews. Statistical Methods for Processing Respondent Data: We employed statistical approaches to process and analyze the results of the surveys conducted with the respondents.
Results. The effectiveness of the experiment is evident from the results of the repeated control assessment, particularly the positive trend in average scores within the EG group compared to the CG at the end of the experiment. There is a noticeable increase in scores across various evaluation criteria, such as the utilization of a diverse range of tools for substantiation, logical consistency in thought, the presence of well-grounded conclusions, and an attempt at an accurate forecast of social phenomena
Conclusions. The proposed algorithm for implementing interdisciplinary connections between computer science and sociology through the use of computer-based content analysis methods holds significant importance. It fosters critical and algorithmic thinking in students, enhances their information technology competency, and nurtures their ability to assess properties of information flows and understand the nature of information conflicts.
Key words: Critical thinking, Content analysis, computer-based content analysis methods, text data analysis, students.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕТОДІВ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ
ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
Юлія Руденко

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Україна

Постановка задачі.  У статті розглядається питання виховання критичного мислення в учнів за допомогою аналізу змісту документів. Описано педагогічний експеримент з інтеграції соціології та інформатики для студентів з метою оволодіння комп'ютерними методами контент-аналізу для соціологічних досліджень.
Матеріали та методи. Використано аналіз та узагальнення наукових джерел для розкриття фундаментальних принципів, пов'язаних з проблемою дослідження. Використано різні емпіричні методи, такі як опитування, спостереження та інтерв'ю. Також ми використовували статистичні підходи для обробки та аналізу результатів опитувань, проведених з респондентами.
Результати. Про ефективність експерименту свідчать  результати повторної контрольної оцінки, зокрема позитивна динаміка середніх балів у групі ЕГ порівняно з КГ наприкінці експерименту. Спостерігається помітне зростання балів за різними критеріями оцінки, такими як використання різноманітного інструментарію для обґрунтування, логічна послідовність мислення, наявність обґрунтованих висновків, спроба точного прогнозування соціальних явищ
Висновки. Запропонований алгоритм реалізації міждисциплінарних зв'язків між інформатикою та соціологією за допомогою використання комп'ютерних методів контент-аналізу має важливе значення. Це формує в учнів критичне та алгоритмічне мислення, підвищує їх компетенцію в галузі інформаційних технологій, виховує їх здатність оцінювати властивості інформаційних потоків та розуміти природу інформаційних конфліктів.
Ключові слова: критичне мислення, контент-аналіз, комп’ютерні методи аналізу, , аналіз текстових даних, студенти.

Список використаних джерел

  1. Berelson, B. (1971). Content analysis in communication research. Hafner.
  2. Cole, F. L. (1988). Content Analysis. Clinical Nurse Specialist, 2(1), 53–57. https://doi.org/10.1097/00002800-198800210-00025
  3. Ivanov, V. N. (1986). The Sociology of Propaganda: Some Aspects of Content. Soviet Sociology, 25(1), 46–60. https://doi.org/10.2753/sor1061-0154250146
  4. Kozachenko, N. (2017). Critical thinking: marginal approaches and optimal ways. Actual problems of spirituality, (18), 165–178. https://doi.org/10.31812/apd.v18i1.24
  5. Lindgren, B.-M., Lundman, B., & Graneheim, U. H. (2020). Abstraction and interpretation during the qualitative content analysis process. International Journal of Nursing Studies, 108, 103632. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103632
  6. Pometun, O. I. (2018). Critical thinking as a pedagogical phenomenon. Ukrainian Pedagogical Journal, (2), 89–98.
  7. Project, G. I. (1974). The General Inquirer; introduction to a computer-based system of content analysis. General Inquirer Project.
  8. Rich, R. C., Brians, C. L., Manheim, J. B., & Willnat, L. (2018). Research as a Process. У Empirical Political Analysis (с. 3–14). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315109664-1
  9. Sanusi I. T., Oyelere, S. S., Suhonen, J. Application of virtual reality in computer science education: a systemic review based on bibliometric and content analysis methods. Education Sciences, No. 11, 2014. URL: https://www.mdpi.com/2227-7102/11/3/142
  10. Sebeok, T. A., & Zeps, V. J. (1958). An Analysis of Structured Content, with Application of Electronic Computer Research, in Psycholinguistics. Language and Speech, 1(3), 181–193. https://doi.org/10.1177/002383095800100304
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 02.02.2021 | Переглядів: 299 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar