Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Шишенко І.В. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Шишенко І.В.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v2-24-2/2020_2-24-2_Shyshenko_FMO.pdf

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

У статті представлено теоретичний аналіз проблеми розвитку інформаційно-цифрової компетентності школярів як закономірності сучасного освітнього процесу. Реформа загальної середньої освіти "Нова українська школа" визначає інформаційно-цифрову компетентність серед низки ключових компетентностей. Ця компетентність передбачає набуття учнями цифрової грамотності для розвитку та спілкування, вміння безпечно та етично використовувати цифрові пристрої і технології для навчання, особистого та соціального благополуччя, життя та вирішення повсякденних проблем. Крім того, на думку представників Нової української школи, основним завданням педагогіки партнерства є подолання інерції мислення та перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу, який здійснюється в контексті спільної діяльності вчителів, учнів та батьків. Таким чином, інформаційно-цифрова компетентність учнів є важелем, що дозволяє їм знаходити, представляти, перетворювати, аналізувати, узагальнювати, систематизувати, відтворювати та критично оцінювати інформацію з метою вирішення життєвих проблем. Інформаційно-цифрова компетентність забезпечує свідоме використання інформаційних продуктів і цифрових пристроїв для доступу до інформації, творчого самовираження, спілкування, співпраці та взаємодії, ефективного оволодіння новітніми технологіями. Високорозвинені інформаційно-цифрові компетентності уможливлюють реалізацію результатів використання інформаційних технологій та сприяють дотриманню норм етичної, загальнолюдської та міжкультурної взаємодії і соціальної комунікації в сучасному суспільстві. Інформаційно-цифрова компетентність учнів є основою їхньої успішності в цифровому сучасному суспільстві, а освітня діяльність розглядається як рушійна сила розвитку соціальної активності в контексті цифрової соціалізації. Як свідчать дослідження та кращі освітні практики, описані в науковій літературі, формування інформаційно-цифрової компетентності в школах є найефективнішим за умови системного підходу та повної інтеграції навчальної діяльності. Це комплексна програма поетапного розвитку всіх складових інформаційно-цифрової компетентності на уроках навчальних предметів та в позаурочній діяльності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: інформаційно-цифрова компетентність, Нова українська школа, розвиток, учні закладів загальної середньої освіти.

DEVELOPMENT OF STUDENTS' INFORMATION AND DIGITAL COMPETENCE
AS A MODERN PEDAGOGICAL PROBLEM

I. Shyshenko
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problem of the development of information and digital competence of schoolchildren as a regularity of the modern educational process. The reform of general secondary education "New Ukrainian School" defines information and digital competence among several key competencies. This competence involves students acquiring digital literacy for development and communication, the ability to safely and ethically use digital devices and technologies for learning, personal and social well-being, life, and solving everyday problems. In addition, according to the representatives of the New Ukrainian School, the main task of partnership pedagogy is to overcome the inertia of thinking and move to a qualitatively new level of building relationships between participants in the educational process, which is carried out in the context of the joint activities of teachers, students, and parents. Thus, students' information and digital competence is a lever that allows them to find, present, transform, analyze, summarize, systematize, reproduce, and critically evaluate information to solve life problems. Information and digital competence ensure the conscious use of information products and digital devices for access to information, creative self-expression, communication, cooperation and interaction, and effective mastering of the latest technologies. Highly developed informational and digital competencies make it possible to realize the results of using information technologies and contribute to observing the norms of ethical, universal, and intercultural interaction and social communication in modern society. Information and digital competence of students is the basis of their success in the digital modern society, and educational activity is considered a driving force for the development of social activity in the context of digital socialization. According to research and best educational practices described in the scientific literature, the formation of information and digital competence in schools is most effective under a systematic approach and full integration of educational activities. This is a comprehensive program of step-by-step development of all components of information and digital competence in the lessons of academic subjects and extracurricular activities.

Keywords: information and digital competence, New Ukrainian school, development, students of general secondary education institutions.

Список використаних джерел

 1. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури. Київ, 2012. 240 с.
 2. Гриневич Л. Нова українська школа: не говорити про можливості, а творити їх! Директор школи, ліцею, гімназії. 2016. № 4–6. С. 6–13.
 3. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутніх магістрів педагогічної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2012. Вип. 31. С. 3–7.
 4. Желанова В. В., Теплинська В. В. Засоби стимулювання пізнавальних інтересів учнів першого класу. Науковий вісник Донбасу. 2011. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_1_7.
 5. Загородня А. Профілізація загальної середньої освіти в контексті ідей НУШ. Молодь і ринок. 2019. № 10. С. 126–130.
 6. Клєба А. І. Цифрова компетентність майбутніх учителів інформатики як складова їх професійної компетентності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Вип. 72(1). С. 223–226.
 7. Кудлай В. О. Цифрова грамотність особистості в контексті розвитку інформаційного суспільства. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. 2015. Вип. 10. С. 97–104.
 8. Кузьменко В. В. Інформаційно-комунікаційна компетентність як складова загальної професійної компетентності педагога. Педагогічний альманах. 2017. Вип. 36. С. 110–116.
 9. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с.
 10. Овчарук О. В. Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. Комп'ютер у школі та сім'ї. 2013. № 7. С. 3–6.
 11. Петренко С. В. Інформаційно-цифрова компетентність учня у контексті формування нової української школи. Інноватика у вихованні. 2017. Вип. 6. С. 144–156.
 12. Поляничко З. О. Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителів шкіл у Республіці Польща. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 3. С. 136–145.
 13. Поясок Т. Б. Інтеграція медіа в освітній процес: проблеми і перспективи. Педагогічний процес: теорія і практика. 2014. Вип. 1. С. 69–73.
 14. Пушкарьова Т. Інформаційно-комунікаційна компетентність – важливий чинник формування світогляду учнів. Рідна школа. 2010. № 9. С. 9– 12.
 15. Радзієвська О. Г. Інформаційна грамотність та цифрова нерівність: убезпечення дитини в сучасному інформаційному просторі. Інформація і право. 2017. № 1. С. 92–103.
 16. Раков С. А. Горох В. П., Пеконен Еркі. Дослідницький підхід з ІКТ-підтримкою на уроках математики у Фінляндії і в Україні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. 2010. №. 9. С. 41–49.
 17. Роль цифрової компетентності для громадян: європейська стратегія визначення рівня компетентності у галузі цифрових технологій. Педагогіка і психологія: науково-теоретичний та інформаційний журнал. 2018. № 1. С. 31–37.
 18. Тадаєва А. В. Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів в сучасному інформаційному просторі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05. Харків, 2016. 258 с.
 19. Трифонова О. М. Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 173(2). С. 221–225.
 20. Харченко С. Я., Прошкін В. В., Караман О. Л. Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації : монографія. Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. 372 с.
 21. Hoffman B. Computer as a threat or an opportunity for development of children. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. № 146. P. 15–21.
 22. Lee L. Digital Media and Young Children‘s Learning: A Case Study of Using iPads in American Preschools. International Journal of Information and Education Technology. 2015. Vol. 5, No. 12. P. 94.
 23. Livingstone S., Kirwil L., Ponte C., Staksrud E. In their own words: what bothers children online? EU Kids Online, London School of Economics & Political Science. London. UK. 2013. URL: http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/Intheirownwords020213.pdf.
 24. Wastiau P., Blamire R., Kearney C., Van de Gaer E., Monseur C. The Use of ICT in Education: A survey of schools in Europe. European Journal of Education. 2013. No. 48(1). Р. 11–27.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.08.2020 | Переглядів: 475 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar