Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Пікуляк М.В. МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Пікуляк М.В. [mykolapikulyak@gmail.com]
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v3-9/2016_3-9-Pikuliak_Scientific_journal_FMO.pdf

МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ
В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Анотація. Пікуляк М.В. Моделювання сценаріїв адаптивного навчання в системі дистанційної освіти. В статті запропоновано метод сценаріїв для побудови індивідуальної навчальної траєкторії в автоматизованій системі дистанційної освіти. Побудовано адаптивний модуль, перевагами якого є формування індивідуального теоретичного матеріалу відповідно до навчальних потреб окремого студента.
Розроблено модель сценарного прикладу, використання якого дозволяє описати навчальні ситуації та можливі напрямки продовження навчального процесу.
Реалізовано адаптивний модуль у вигляді матриці переходів, що забезпечило співставлення індексів та типів квантів із відповідним сценарним прикладом.
Представлено загальну схему управління
навчальним процесом, яка дає можливість із набору розрізнених факторів та відомостей сформувати пов’язану структуровану модель навчального курсу та дозволяє реалізувати диференційований підхід до студентів із різним рівнем готовності до навчання.
Ключові слова: навчальна система, метод сценаріїв, адаптивний модуль, сценарний приклад, квант інформації.

Аннотация. Пикуляк Н.В. Моделирование сценариев адаптивного обучения в системе дистанционного образования.
В статье предложен метод сценариев для построения индивидуальной учебной траектории в автоматизированной системе дистанционного образования. Построен адаптивный модуль, преимуществами которого является формирование индивидуального теоретического материала в соответствии с учебными потребностями отдельного студента.
Разработана модель сценарного примера, использование которого позволяет описать учебные ситуации и возможные направления продолжения учебного процесса.
Реализован адаптивный модуль в виде матрицы переходов, что обеспечило сопоставление индексов и типов квантов с соответствующим сценарным примером.
Представлена
общая схема управления учебным процессом, которая дает возможность из набора разрозненных факторов и сведений сформировать связанную структурированную модель учебного курса и позволяет реализовать дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению.
Ключевые слова: учебная система, метод сценариев, адаптивный модуль, сценарный пример, квант информации.

Abstract. Pikuliak M.V. Simulation scenarios adaptive learning in distance education. In the article the method of scenarios to build individual learning trajectories in the automated system of distance education. Built adaptive module advantages are forming individual theoretical material according to the learning needs of individual students.
The model scenario example, the use of which allows to describe learning situations and possible areas of continued learning process.
Implemented adaptive module in a matrix of transitions, which provided matching indexes and types of photons corresponding scenario example.
Presented overall scheme of learning management that enables disparate set of factors and related information to form a structured curriculum model and allows to implement a differentiated approach to students with different levels of readiness to learn.

Key words: educational system, the method of scenarios, adaptive module, scenario example, quantum of information.

Список використаних джерел

  1. Самойлов В. Д. Модельне конструювання комп’ютерних застосувань / В. Д. Самойлов. – К. : «Наукова думка», 2007. – 179 с.

2.     Van Notten P. Scenario development: a typology of approaches / P. Van Notten // Think Scenario. Rethink Education. – OECD, 2006. – P. 69-84.

  1. Еванс Дж. Р. Маркетинг / Дж. Р. Еванс, Б. Берман. – М., 1990. – 176 с.
  2. Федорук П. І. Використання сценарного методу для прийняття рішень в адаптивнiй системі / П. І. Федорук, М. В. Пікуляк // Матеріали 14 міжнародної науково-технічної конференції «Системний аналіз і інформаційні технології – SAIT 2012». – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2012. – С. 248–249.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 07.10.2016 | Переглядів: 1167 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar