Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Постіл С.Д., Шліхта А.М. МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНІХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ВИШУ
Постіл С.Д., Шліхта А.М. [sdp_irp@ukr.net]
Університет державної фіскальної служби України
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v3-9/2016_3-9-PostilShlikhta_Scientific_journal_FMO.pdf

МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНІХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ВИШУ

Анотація. Постіл С. Д., Шліхта А. М. Моделювання освітніх бізнес-процесів ВИШу. Автори відмічають, що організації (підприємства) в умовах конкурентності змушені постійно займатися поліпшенням своєї діяльності. Це вимагає освоєння нових технологій і прийомів реалізації бізнес-процесів, підвищення якості кінцевих результатів діяльності і, звичайно, впровадження нових, більш ефективних методів управління та супроводу діяльності організацій (підприємств). Ефективність діяльності навчального закладу вищої школи (ВИШу) з точки зору підготовки компетентних фахівців та його іміджу визначається ефективністю реалізації БП.
Застосування  технології моделювання
та аналізу освітніх бізнес-процесів ВИШу з використанням моделей AS-IS (як є) і ТО-ВЕ (як буде) дозволило виявити та відкоригувати недоліки існуючих процесів.
Розроблено та вдосконалено модель бізнес-процесу навчання студента у ВИШі. Дана модель передбачає вирішення проблеми одночасної участі студента в паралельних процесах (навчанні та діяльності культурно-мистецького центру)
впровадженням усвідомленого тестування студентів (наприклад, за допомогою ІС "Компетентність студента ВИШу") та їх індивідуальної освітньої траєкторії.
Моделювання
та аналіз бізнес-процесів навчання студента у ВИШі дозволяє вирішити проблеми оптимального поєднання усіх напрямків діяльності студента з точки зору формування його як майбутнього компетентного фахівця, здатного кваліфіковано працювати в певних професійних і соціально-особистісних предметних областях.
 Ключові слова: моделювання, бізнес-процес, індивідуальна освітня траєкторія.

Аннотация. Постил С. Д., Шлихта А. М. Моделирование образовательных бизнес-процессов ВУЗа. Авторы отмечают, что организации (предприятия) в условиях конкурентности вынуждены постоянно заниматься улучшением своей деятельности. Это требует освоения новых технологий и приемов реализации бизнес-процессов, повышения качества конечных результатов деятельности и, конечно, внедрение новых, более эффективных методов управления и сопровождения деятельности организаций (предприятий). Эффективность деятельности учебного заведения высшего учебного заведения (ВУЗа) с точки зрения подготовки компетентных специалистов и его имиджа также определяется эффективностью реализации БП.
Применение технологии моделирования и анализа образовательных бизнес-процессов ВУЗа с использованием моделей AS-IS (как есть) и ТО-ВЕ (как будет) позволило выявить и откорректировать недостатки существующих процессов.
Разработаны и усовершенствованы модель бизнес-процесса обучения студента в ВУЗе. Данная модель предусматривает решение проблемы одновременного участия студента в параллельных процессах (обучении и деятельности культурно-художественного центра) внедрением осознанного тестирования студентов (например, с помощью ИС "Компетентность студента ВУЗа") и их индивидуальной образовательной траектории.
Моделирование и анализ бизнес-процессов обучения студента в ВУЗе позволяет решить проблемы оптимального сочетания всех направлений деятельности студента с точки зрения формирования его как будущего компетентного специалиста, способного квалифицированно работать в определенных профессиональных и социально-личностных предметных областях.

Ключевые слова: моделирование, бизнес-процесс, индивидуальная образовательная траектория.

Abstract. Postil S.D., Shlikhta A.M. Educational Business Processes Simulation at a Higher Education Establishment. It is noted by the authors that the organizations (companies) under competitiveness circumstances are forced to be constantly engaged in their performance improvement. It requires mastering of new technologies and techniques for the business processes implementation, quality improvement of final performance results, and of course, implementation of new, more effective methods of management and support of the organizations (companies) operation. Operating efficiency of a Higher Education Establishment in terms of competent specialists training and its image is also determined by the efficiency of the business processes implementation.
Application of simulation and analysis technology for educational business processes of a Higher Education Establishment using AS-IS and AS TO-BE models could make it possible to detect and to correct the failures of the existent processes.
The business process model of students education at a Higher Education Establishment has been developed and improved. This model provides for resolution of a problem on simultaneous participation of a student in parallel processes (education and activity of Cultural and Arts Center) by implementation of supraliminal students testing (e.g., using ‘Competency of Higher Education Establishment Student’ Information System) and their individual educational pattern.
Simulation and analysis of the business processes for the student education at a Higher Education Establishment enable to resolve the problems on optimal combination of all lines of the student’s activities in terms of his forming as a future competent specialist who is capable to work professionally in the certain business and socio-personal area of expertise.

Key words: simulation, business process, individual educational pattern.

 

Список використаних джерел

  1. Василенко Ю. В. Підвищення ефективності управління підприємством на основі використання процесного підходу / Ю. В. Василенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2925
  2. Колос І. В. Необхідність реінжинірингу бізнес-процесів українських підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=40195
  3. Таранюк Л. М. Методологія реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/24507/1/3.2_taranyuk.pdf
  4. Хаммер M. Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі / M. Хаммер, Д. Чампі. – СПб., 2000. – 332 с.
  5. Инструментарий управления бизнес-процессами ARIS [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://bps.org.ua/aris.html.
  6. Постіл С. Д. Інтеграція дисциплін у процесі міждисциплінарного інформаційного моделювання /С.Д. Постіл// Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2014.  №3(61). –  С. 68-76.
  7. Про Університет ДФС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://asta.edu.ua/pro-universitet
  8. Коляда М.Г. Реалізація індивідуальних освітніх траєкторій для майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою / М.Г. Коляда // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2010. – № 12 (183). – С. 137–142.
  9. Постіл С. Д. Інтерактивні технології навчання в умовах інформаційних ресурсів Інтернету /С. Д. Постіл, Н.С.Козак //. Оновлення змісту, форм  та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.  – Випуск 12 (55). – Частина 1. – Рівне, 2015: РДГУ. – С. 324-335, – 596 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 07.10.2016 | Переглядів: 1175 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar