Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Ткачук Г.В. ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНОГО ПІДХОДУ
Ткачук Г.В. [galanet82@gmail.com]
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v3-13/2017_3-13-Tkachuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНОГО ПІДХОДУ

Анотація. Автором здійснено аналіз питання міжпредметного підходу але, незважаючи на велику кількість праць, виявлено нестачу теоретичного досвіду та практичного вирішення проблеми формування технічних компетентностей майбутнього учителя інформатики, реалізації міжпредметних зв’язків. Для вирішення проблеми здійснено аналіз особливостей формування технічних компетентностей майбутніх учителів інформатики на основі міжпредметних зв’язків та виявлено, що формування технічних компетентностей доцільно розглядати не лише в межах суто технічних дисциплін, але й в розрізі всіх інформатичних дисциплін. Відповідно до цього, створено модель міжпредметної методики формування технічних компетентностей, яка включає цільовий, змістовий, інструментально-технологічний, контрольно-регулювальний, оціночно-результативний, що забезпечують отримання визначених результатів навчання. Оскільки ефективність будь-якої методики навчання залежить від організації навчального процесу, автором описано умови, які складають основі міжпредметного підходу у формуванні технічних знань фахівця.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, технічні компетентності, компетентнісний підхід, учитель інформатики, модель.

FORMING TECHNICAL COMPETENCES OF THE FUTURE TEACHER OF COMPUTER SCIENCE
IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE CROSS-DISCIPLINARY APPROACH

Halyna Tkachuk
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The author conducts an analysis of the question of the interdisciplinary approach but, despite the large number of works revealed a shortage of theoretical expertise and practical solutions to problems of formation of technological competence of future teachers of Informatics, the implementation of interdisciplinary connections. To solve the analysis of features of formation of technological competence of future teachers of Informatics on the basis of interdisciplinary connections and it is revealed that the formation of technical competencies appropriate to consider not only within the purely technical disciplines, but across all computing disciplines. In line with this, created the model of interdisciplinary technique of formation of technical competencies, which includes target, content, tool technology, controlling and regulating, productive, providing the defined learning outcomes. Since the efficiency of any technique of training depends on the organization of the educational process, the author describes the conditions that constitute the basis of interdisciplinary approach in the formation of technical specialist knowledge.
Key words: cross-disciplinary links, technical competences, competency approach, teacher of computer science, model.

Список використаних джерел

  1. Зеленяк О.П. Межпредметные связи математики и інформатики / О.П.Зеленяк // Наукові записки. Збірник наукових праць / Редкол. Ю.І.Волков та ін. – Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, 1999. – Вип. 16. – С.74-82.
  2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: у 4 ч. / Н.В. Морзе; [ за ред. акад. М.І. Жалдака]. — Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. — К.: Навчальна книга, 2003. — 256 с.
  3. Федорец Г.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения / Г.Ф. Федорец //СПб. : изд-во СПбГУ, 1994. – 250 с.
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 10.11.2017 | Переглядів: 1112 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar