Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Мулеса О.Ю., Гече Ф.Е., Розлуцька Г.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ PHPMYADMIN В ХОДІ ВИВЧЕННЯ МОВИ ЗАПИТІВ SQL
Мулеса О., Гече Ф., Розлуцька Г. [Oksana.Mulesa@uzhnu.edu.ua]
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Mulesa_Scientific_journal_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ PHPMYADMIN
В ХОДІ ВИВЧЕННЯ МОВИ ЗАПИТІВ SQL

Анотація. Випереджувальне навчання як один із основних принципів професійної освіти вимагає оновлення змістового наповнення змісту навчання відповідно до орієнтації технологій, науки, економіки, виробництва. Реляційні бази даних є предметом вивчення в ряді навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах. Знання теорії реляційних баз даних та володіння основними прийомами їх створення та обробки даних відповідних баз є важливою умовою формування компетентного спеціаліста у галузі інформаційних технологій та суміжних галузях. Однією з актуальних мов запитів в реляційних системах управління базами даних на сучасному етапі є мова запитів SQL основним призначенням якої є забезпечення взаємодії користувача з базами даних у формі запитів та відповідей на них. Для проектування реляційних баз даних часто використовують серверні системи управління базами даних. Дослідження присвячене аналізу особливостей використання серверного додатку phpMyAdmin, який працює з системою управління базами даних MySQL, в процесі вивчення мови запитів SQL. В роботі відзначені такі переваги даного веб-додатку над іншими програмними продуктами: phpMyAdmin є вільно поширюваним програмним продуктом зі зручним інтерфейсом. Наведена методика вивчення теми «Системи управління реляційними базами даних». Викладену методику можна використовувати в процесі підготовки фахівців в сфері інформаційних технологій, а її застосування при навчанні студентів вузів дасть їм можливість використовувати отримані знання при обробці результатів наукових досліджень.
Ключові слова: PhpMyAdmin, SQL, сервер, реляційна база даних, таблиця.

Oksana Mulesa, Fedir Geche, Galina Rozlutska
Uzhhorod National University, Ukraine

Abstract. Advanced training as one of the main principles of professional education requires an update of the content of the learning content in accordance with the orientation of technology, science, economy, production. Relational databases are the subject of study in several academic disciplines in higher education. Knowledge of the theory of relational databases and knowledge of the main methods of their creation and processing of appropriate databases is an important condition for the formation of a competent specialist in the field of information technology and related industries. One of the current query languages in relational database management systems on the modern stage is the SQL query language the main purpose of which is to ensure user interaction with databases in the form of requests and answers. For the design of relational databases often use a server-side database management system. The study focuses on the analysis of the features using the server application phpMyAdmin, which works with the database management system MySQL, in learning query language SQL. The author mentions the following advantages of this web application over other software: phpMyAdmin is a free software with user-friendly interface. The technique of studying the topic "the System of management of relational databases." The methodology can be used in the process of training specialists in the field of information technology and its application in the training of students to enable them to use this knowledge in processing the results of scientific research.
Key words: PhpMyAdmin, SQL, server, relational database, table

Список використаних джерел

  1. Розлуцька Г. Інноваційні технології в педагогічному процесі вищої школи // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2010. Вип. 20. С. 121 - 125.
  2. Феномен інновації: освіта, суспільство, культура : монографія / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, С. В. Пролеєв [та ін.]. Ін-т обдар. дитини АПН України. Київ, 2008. 471 с.
  3. Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. // Право та інноваційне суспільство. 2015. №1(4). С.27–33.
  4. Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі: монографія / І. І. Доброскок, В. П. Коцур, С. О. Нікітчина [та ін.]. Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. Переяслав-Хмельницький, 2008. 284 с.
  5. Комп'ютерні технології в освітіт : навч. посібн. / Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, Б. Б. Сусь, О. В. Третяк. Київ: Видавничо- поліграфічний центр "Київський університет", 2012. 239 с.
  6. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Козяр М. М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 2012. 502 с.
  7. Семчук С. І. Сучасні освітні орієнтири запровадження інформаційних технологій в педагогічний процес вищих навчальних закладів. // Проблемы современного педагогического образования.2014. 44-2. С.238-247.
  8. Офіційний сайт СУБД MySQL. [Електронний ресурс] URL: https://www.mysql.com/.
  9. Офіційний сайт програмного продукту Денвер. [Електронний ресурс] URL: http://www.denwer.ru/.
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1203 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar