Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Олексюк В.П. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ
Олексюк В.П. [oleksyuk@fizmat.tnpu.edu.ua]
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2017-v4-14/2017_4-14-Oleksiuk_Scientific_journal_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  У КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

Анотація. У статті досліджено поняття кібернетичної та інформаційної безпеки. Автором визначено науково-методичні засади формування у майбутніх учителів інформатики фахових компетентностей у галузі інформаційної безпеки – неперервність та поетапність. На першому із визначених етапів запропоновано здійснювати формування у студентів компетентностей безпечної діяльності у освітньо-інформаційному середовищі ВНЗ. Завдання другого етапу полягають у вивченні студентами теоретичних основ інформаційної безпеки та формування навичок застосування засобів захисту комп'ютерних мереж. Їх розв'язання можливе у межах нормативних дисциплін циклу фахової підготовки майбутніх учителів інформатики. Третій етап підготовки запропоновано здійснювати у формі дослідження студентами їх власних інформаційних систем на предмет виявлення вразливостей та виявлення несанкціонованого проникнення до них. У дослідженні розглянуто такі основні компоненти професійних компетентностей вчителя інформатики: мотиваційно-ціннісний, організаційно-змістовний, когнітивно-операційний та особистісно-рефлексивний.
Ключові слова: кібербезпека, інформаційна безпека, майбутній учитель інформатики, компетентність, комп'ютерні мережі.

DEVELOPMENT OF FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS’ COMPETENCE
OF THE SAFE ACTIVITY IN THE COMPUTER NETWORKS

Vasyl Oleksiuk
Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine

Abstract. The article examines the notion of cyber and information security. The author of the scientific and methodological bases of formation of future Informatics teachers ' professional competencies in the field of information security - continuity and phasing. At the first of the specific steps proposed to implement the formation of competences safe activities in the educational information environment of the University. The second stage is to examine students of the theoretical foundations of information security and acquiring skills in application of means of protection of computer networks. Their solution is possible within regulatory disciplines cycle of professional training of future teachers of computer science. Third phase of the training proposed to be implemented in the form of a research students their own information systems to identify vulnerabilities and detect unauthorized penetration. The study examined the following components of professional competence of the Informatics teachers: motivational value, organizational and substantial, cognitive-operational and personal-reflective.
Key words: cyber security, information security, computer science teacher, competence, computer networks.

Список використаних джерел

 1. Burov O. Y. Educational networking: human view to cyber defense [Електронний ресурс] / O. Y. Burov // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Т. 52, вип. 2. – С. 144-156. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2016_52_2_15
 2. Балик Н.Р. Формування інформаційних та соціальних компетентностей студентів з метою їх професійної підготовки у педагогічному університеті / Н.Р. Балик, Г.П. Шмигер // Науковий огляд. – 2016. – №1(22) – С. 14-21
 3. Биков В. Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем / В. Ю. Биков // Професійна освіта: педагогіка і психологія / В. Ю. Биков. – Ченстохов: Вища Педагогічна Школа у Честохові, 2004. – С. 59–80.
 4. Воскобойніков С. О. Професійна готовність до захисту інформації з обмеженим доступом спеціалістів інформаційної безпеки як науково-практична проблема в умовах глобалізації інформаційного простору /С. О. Воскобойніков // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – № 25 (35). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 7-11.
 5. Кадан А. М. Виртуальные облачные лаборатории для задач тестирования на проникновение [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-1761/paper24.pdf
 6. Коржова О. В. Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків математичних дисциплін з дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців із організації інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / О. В. Коржова – Режим доступу до ресурсу: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/4-1-0-178.
 7. Морзе Н.В. Підготовка педагогічних кадрів до використання комп'ютерних телекомунікацій Н.В. Морзе // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – № 6. – 2003. – С.12-25.
 8. Олексюк В. П. Застосування віртуальних хмарних лабораторій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики / В. П. Олексюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2015. – №. 15. – С. 76-81.
 9. Олексюк В. П. Проектування моделі хмарної інфраструктури ВНЗ на основі платформи Apache CloudStack. [Електронний ресурс] / В. П. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – №4. – Режим доступу до журн.: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1453/1074
 10. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті / Биков В. Ю., Овчарук О. В. та ін.– К. : Педагогічна думка, 2017. – 160 с.
 11. Рамський Ю.С. Професійна діяльність вчителя в епоху інформатизації освіти [Електронний ресурс] / Ю.С. Рамський. – Режим доступу до ресурсу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9387.
 12. Спірін О. М. Методика забезпечення он-лайн безпеки старшокласників у навчально-виховному процесі школи / О. М. Спірін, В. Н. Ковальчук // Інформаційні технології і засоби навчання, №1(21). – 2011.
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 06.02.2018 | Переглядів: 1374 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar