Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Архіпова Т.Л., Архіпова К.С. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КУРСУ «ВВЕДЕННЯ ДО ФАХУ» ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
Архіпова Т.Л., Архіпова К.С. [klio.arhipova@ukr.net]
Херсонський державний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Arkhipova_Scientific_journal_FMO.pdf

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КУРСУ «ВВЕДЕННЯ ДО ФАХУ»
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Анотація. Стаття присвячена особливостям викладання курсу «Введення до фаху» у підготовці вчителів інформатики. Розглянуто основні питання щодо становлення майбутнього фахівця. Приділено особливу увагу  розгляду таких понять, як педагогічна культура та педагогічні здібності. Підкреслено зміст фаху вчителя інформатики як представника творчої професії, де потрібне навчання упродовж усього трудового життя. Через побудову курсу показано  цікавість творчої професії вчителя інформатики, її спрямованість на  розкриття потенційних можливостей школярів, створення умов для їх розвитку і удосконалення  за допомогою всіх необхідних засобів та інструментів, що надає наука Інформатика.
Проведено аналіз знань та вмінь, які потрібні для вчителя інформатики та розглянуті потрібні для цього особисті якості. Наведено перелік здібностей, що потребує сьогодення, зокрема вміння переводити теоретичні та методичні положення в педагогічні дії, ефективно використовувати  існуючий досвід у нових умовах, мати здібності до аналізу та оцінювання власної діяльності,  прагнути  до формування власного стилю у роботі, вміти імпровізувати та генерувати різні варіанти вирішення проблем, що засновані на знаннях та інтуїції.
Розяснено  потребу щодо опанування професії навчатися використовувати відведений на заняття час, пам’ятаючи про постійний жорсткий його ліміт, а також потребу у ставленні власної професійної діяльності тільки на позитивний результат. Продемонстровано необхідність вміти співпрацювати з учнями та прислуховуватися до думок школярів і колег. Зроблено висновки стосовно  професійної підготовки вчителя інформатики у відповідності  до сучасних вимог суспільства, яке потребує від нього знань інформаційних технологій та засобів комунікації, вміння їх використовувати для вирішення навчальних  та інших задач, а також ефективне залучання знань, вмінь та навичок у фахову діяльність з метою підвищення якості освіти, інтересу та мотивації тих, кого навчають, до вивчення інформатики.
Ключові слова: учитель інформатики, педагогічна культура, педагогічні здібності, самоосвіта, самовдосконалення.

THE MAIN TASKS OF BASICS OF THE PROFESSION COURSE DURING THE TEACHERS
OF COMPUTER SCIENCE PREPARATION

T.L. Arkhipova, K.S. Arkhipova
Kherson State University, Ukraine

Abstract. The article is devoted to peculiarities of teaching the course "Introduction into specialty" in preparing Informatics teachers. The basic issues of formation of the future expert. Special attention is given to consideration of concepts such as pedagogical culture and pedagogical abilities. Highlighted the contents of the specialty of the teacher as a representative of creative profession that requires training throughout working life. By plotting a course shown interest in the creative profession of the teacher, focused on the disclosure of potential opportunities of students, creating conditions for their development and improvement with all the necessary tools and instruments, provides science Informatics.
The analysis of the knowledge and skills necessary for teachers of Informatics and considered the necessary personal qualities. A list of abilities, this requires in particular the ability to translate theoretical and methodical provisions in the pedagogical actions, to effectively use the existing experience in a new environment, have the ability to analyze and evaluate their own activities, to seek to establish their own style of work, to be able to improvise and generate different solutions to problems based on knowledge and intuition.
Explained the need for the development profession to learn to use the allotted class time, mindful of his constant hard limit, and the need in relation to their own professional activities only to a positive result. Demonstrated the need to be able to cooperate with pupils and to listen to the opinions of pupils and colleagues. Conclusions concerning professional training of a teacher in accordance with the requirements of modern society, which requires a knowledge of information technologies and means of communication, the ability to use them for the solution of educational and other tasks, as well as the effective integration of knowledge and skills in professional activity with the aim of improving the quality of education, interest and motivation of students, to study  Сomputer Science.
Key words: Computer Science teacher, pedagogic culture, pedagogic competence, self-education, self-improvement.

Список використаних джерел

  1. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя: библиотека учителя и воспитателя. Москва : Педагогика, 1987. 160 с.
  2. Педагогический энциклопедический словарь / ред. совет: Б.М. Бим-Бад (председатель) и др. Москва : Большая Российская энциклопедия, 2003. 528 с.
  3. Щербань П.М. Сутність педагогічної культури. Вища освіта України. 2004. №3. С.67-71.
  4. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором школи : вибр. твори. Київ : Рад. шк., 1977. Т. 4. 638 с.
  5. Барабанщиков А.В., Муцынов С.С. Педагогическая культура : Проблемы и поиски. Опыт ВВУЗов. Суждения и ответы. Рига : РВВПУ, 1982. 232с.
  6. Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя: психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности. Ленинград : изд. Ленингр. ун-та, 1967. 184 с.
  7. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос [та ін.]. Київ : Вища шк., 2004. 422 с.
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 03.04.2018 | Переглядів: 1086 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar