Головна » Статті » КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ

Ворожбит А. В., Рибак О. С. ОГЛЯД КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ ВЕРСТКИ ТА ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ»
Ворожбит А. В., Рибак О. С. [kuzmenko.dtl@gmail.com]
НПУ імені М.П. Драгоманова, Технічний ліцей м. Києва, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-v1-15/2018_1-15-Vorozhbyt_Scientific_journal_FMO.pdf

ОГЛЯД КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ ВЕРСТКИ ТА ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ»

Анотація. В статті розглянуто зміст курсу за вибором «Основи верстки та веб-програмування» для здобувачів освіти старших класів закладу загальної середньої освіти. Збільшення в Україні останніми роками інтересу учнів, які вже володіють навичками роботи на комп’ютері, до Інтернет і веб-дизайну спричиняє необхідність надання додаткової освіти з веб-технологій. Зміст курсів інформатичного спрямування потребує подальшого розвитку, оскільки в старшій школі у змісті інформатики відсутні теми вивчення розмітки та графічного дизайну веб-сторінок, каскадних таблиць стилів, технології веб-програмування (клієнтське та серверне програмування), верстка поліграфічної продукції тощо. Створення курсів за вибором для старшокласників у напрямі вивчення інформаційних технологій, програмування таких як «Основи верстки та веб-програмування» є потребою суспільства. Метою статті є огляд і пояснення щодо змісту курсу за вибором «Основи верстки та веб-програмування» для вчителів інформатики щодо можливості використання у освітньому процесі.
Програму розраховано для навчання у старшій школі закладу загальної середньої освіти. Вона є логічним продовженням вивчення інформатики базової школи та орієнтована на класи, що працюють за навчальними планами з академічним рівнем навчання інформатики. Програму складено з двох змістових ліній: основ верстки та дизайну поліграфічної продукції і основ верстки та дизайну сайтів з вивченням основ веб-програмування. Описано пояснення щодо вибору розділів: дво- та тривимірної комп’ютерної графіки та анімації, верстки поліграфічної продукції, мови гіпертекстової розмітки, таблиць каскадних стилів; основ клієнтського та серверного програмування, системи управління базами даних. Для забезпечення вивчення курсу необхідні програмні засоби які є безкоштовними і вільно поширюваними. Курс може бути рекомендованим для використання у закладах загальної середньої освіти. Курс за вибором «Основи верстки та веб-програмування» є важливим кроком для вивчення сучасних інформаційних технологій, алгоритмізації і програмування та сприятиме визначенню напряму розвитку отриманих навичок під час подальшої освіти старшокласниками.

Ключові слова: курс за вибором, заклад загальної середньої освіти, інформаційні технології, верстка, веб-програмування, графіка, анімація.

REWIEW COURSE BY CHOICE «THE BASIC OF LAYOUT AND WEB-PROGRAMMING»
Alla Vorozhbyt
National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine
Olga Rybak
Technical Lyceum of Kyiv, Ukraine

Abstract. The article considers the content of the course "basics of HTML and web programming" for job seekers education high school institutions of General secondary education. The increase in Ukraine in recent years, the interest of students who already have the skills to work on the computer to the Internet and web design is the need of providing additional education with web technology. The course content includes information of the direction requires further development, since high school in the Informatics content of the missing issues of layout and graphic design of web pages, cascading style sheets, technology, web programming (client and server-side programming), layout of printed products and the like. Create elective courses for high school students towards the study of information technology, programming such as "basics of HTML and web programming" is the need of the society. The purpose of this article is an overview and explanations on the content of the course "basics of HTML and web programming" for computer science teachers for use in the educational process.

The program is designed to teach high school institutions of General secondary education. It is a logical continuation of the study of computer science basic school and focused on classes, working on curriculum with the academic level of teaching science. The program is composed of two meaningful lines: the basics of layout and design of printed products and basics of layout and design of sites with learning the basics of web programming. Described explanation of the choice sections: two - and three-dimensional computer graphics and animation, layout, printing products, hypertext markup language, cascading style sheets; the basics of client and server programming, database management system. To ensure course learning the necessary software tools that are free and freely distributable. The course may be recommended for use in institutions of secondary education. The course "basics of HTML and web programming" is an important step for the study of modern information technology, algorithmization and programming and will contribute to determining the direction of the acquired skills in further education students.

Keywords: course of choice; high school; general educational institution; Information Technology; layout; web programming; graphics; animation.

Список використаних джерел

 1. М. В. Гвозденко, "Вивчення інформаційних технологій як спосіб підвищення конкурентоспроможності учня на сучасному ринку праці України", Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, №33, с.471-474, 2013.
 2. А. Fedorchuk, "Організація навчання старшокласників предмету «інформатика» у класах фізико-математичного профілю", Інформаційні технології і засоби навчання, № 43, с. 118-127, 2014.
 3. В. Д. Руденко, "Шкільна інформатика: сучасні проблеми та погляд у майбутнє", Комп'ютер у школі та сім'ї, № 5, с. 3-7, 2009.
 4. А. В. Кузьменко, О. С. Рибак, "Основи верстки та веб-програмування (програма курсу за вибором)", Комп'ютер у школі та сім'ї, № 5, с. 41-47, 2017.
 5. Ю. С. Рамський, І. С. Іваськів, О. Ю. Ніколаєнко, "Вивчення Web-програмування в школі: Навчальний посібник", Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 200 с., 2004.
 6. Ю. О. Дорошенко, І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко, "Програма курсу за вибором «Основи Інтернет»", Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, №4–5, с. 41–48, 2006.
 7. І. О. Завадський, Н. С. Прокопенко, "Програма курсу за вибором «Основи Веб-дизайну»", Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, №4–5, с. 48–55, 2006.
 8. М. О. Мавріна, І. Ю. Корж, "Основні тенденції та перспективні технології web-розробки", Новітні інформаційні системи та технології, № 5, с.37-43, 2016.
 9. В. В. Борисов, "Веб-дизайн як складова фахової підготовки майбутніх учителів технологій", Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Сер. : Педагогічні та історичні науки, № 107, с. 12-18, 2012.
 10. Н. М. Фіголь, "Особливості верстки електронних видань", [Online]. URL: http://storage.library.opu.ua/online/periodic/iopktXXI/064-074.pdf. [Accessed: 05- Aug- 2017].
 11. "The 2017 Top Programming Languages", IEEE Spectrum: Technology, Engineering, and Science News, 2017. [Online]. Available: http://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2017-top-programming-languages. [Accessed: 18- Jul- 2017].
 12. S. O'Grady, "The RedMonk Programming Language Rankings: June 2017", tecosystems, 2017. [Online]. Available: http://redmonk.com/sogrady/2017/06/08/language-rankings-6-17/. [Accessed: 22- Oct- 2017].
 13. В. М. Базурін "Особливості навчання веб-програмування мовою JavaScript студентів-математиків", Вісник Житомирського державного університету, №1(73), - с. 79-83, 2014.
 14. П. Глухінчук, "Сучасні підходи до веб-програмування та веб-розробки", Наука. Освіта. Молодь. Студентський вісник УДПУ ім. П. Тичини, №1, с. 97-98, 2016.
 15. В. М. Франчук, О. В. Галицький, "Вибір системи управління вмістом сайту", Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Збірник наукових праць, №14 (21), с. 19-28, 2014.
 16. "Каталог професій ‒ IT, комп'ютери та Інтернет", Education.ua, 2017. [Online]. Available: https://www.education.ua/ua/professions/it/. [Accessed: 08- Jul- 2017].
Розділ: КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ
Додано: 03.04.2018 | Переглядів: 1788 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar